DERECE PROGRAMLARI

: Psikiyatri Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikiyatri Hemşireliği AD DOKTORA programı 2005 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencinin; bağımsız araştırma yapabilmesi, alanı ile ilgili konuları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek bilime yenilik getirmesi, psikiyatri hemşireliği biliminin gelişmesine katkısı olacak kuram ve modelleri oluşturması, gelişimini desteklemesi ve bilgilerini klinik alana aktarmasını sağlayabilmektir.
Program enstitü zorunlu dersleri, bölüm zorunlu dersleri ile birlikte Psikiyatri hemşireliği AD nın farklı alanlarındaki seçmeli derslerini içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler

Temel Program Kazanımları

1   Hemşirelik teori ve modelleri bilgisine sahip olma
2   Psikiyatri hemşireliğinde teori ve modellerin kullanımı ve sınırlılıkları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olma
3   Araştırmalarda teori/model kullanma bilgisine sahip olma
4   Psikiyatri hemşireliği yan dallarından birisiyle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma (KLP hemşireliği, çocuk psikiyatrisi hemşireliği, adli psikiyatri hemşireliği gibi)
5   Çalışma süreçlerini ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
6   Psikiyatri hemşireliği alanında bir uygulamayı farklı alanlaraa uygulama becerisi
7   Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlama becerisi,
8   Çok disiplinli ekiplerde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alabilme
9   Ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık durumunda bakım ve rehabilitasyona yönelik bakımda kullanılabilecek yeni kanıtlar geliştirebilme
10   Psikiyatri hemşireliği alanında yaşanan problemleri belirleyebilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilm
11   Psikiyatri hemşireliği alanında hemşirelik teori ve modellerine dayalı araştırma planlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme
12   Sağlık bakım sistemi içinde hızla yaşanan değişim ve gelişmelerin hemşireliğe yansıması ve yarattığı etik problemleri analiz edebilme ve çözüm üretebilme
13   Ülkenin öncelikli ruh sağlığı sorunlarının ele alınmasına yönelik politikalara katılabilme ve üretebilme
14   Meslektaşlarına rehberlik ve danışmanlık yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 PSH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 PSH 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 PSH 6035 AILE DINAMIKLERI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 6 PSH 6033 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI UYGULAMASI SEÇMELİ 0 4 0 6
G 7 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 PSH 6031 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI FELSEFESI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 9 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 12 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
G 13 HEM 6066 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 19 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 20 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 23 PSH 6037 KONSÜLTASYON LIYAZON PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 24 PSH 6038 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 25 PSH 6036 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE TERAPÖTIK MÜDAHALELER SEÇMELİ 2 0 0 6
B 26 PSH 6034 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KURAM VE MODELLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 27 PSH 6032 SAĞLIK POLITIKALARI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 PSH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 29 PSH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 30 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 31 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 32 HEM 6060 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 34 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 35 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 36 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 38 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman
z.duman@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124784