DERECE PROGRAMLARI

: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Doğum e Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır.Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DOKTORA programı 12 Şubat 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu ders Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde kullanılan kuram ve modellerin uygulamada, eğitimde ve araştırmada kullanılabilmesini amaçlar

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak DKH alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirmek, derinleştirmek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlar yapabilmek
2   DKH alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3   DKH alanındaki yeni bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak.
4   DKH alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirmek ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak.
5   Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazmak ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlamak, bilimsel toplantılarda sunmak.
6   DKH alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirmek.
7   DKH alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçmek, uygulamak ve doğru yorumlamak, analiz ve sentez yapmak.
8   Hemşirelik bakım alanlarındaki sorunların çözümü için model ve kuramları kullanarak araştırmalar yürütmek
9   Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak.
10   Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak.
11   Kanıta dayalı uygulamaları takip etmek ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapmak.
12   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetmek.
13   Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmak ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurmak.
14   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak ve tartışmak.
15   DKH alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurmak.
16   DKH alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek.
17   Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DKH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 DKH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 DKH 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 DKH 6041 PERINATAL EĞITIM YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 DKH 6039 YARDIMCI ÜREME TEKNIKLERI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 DKH 6037 KADIN SAĞLIĞININ KAVRAMSAL TEMELLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 12 DKH 6035 KADIN SAĞLIĞINDA KURAM VE MODELLER SEÇMELİ 2 2 0 9
G 13 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 16 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 18 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 20 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 22 DKH 6036 KADIN SAĞLIĞI UYGULAMASI II SEÇMELİ 0 4 0 6
B 23 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 24 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 DKH 6038 KADIN SAĞLIĞI SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 26 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 27 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 DKH 6034 KADIN SAĞLIĞI UYGULAMASI I SEÇMELİ 0 4 0 6
B 29 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 30 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 DKH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 32 DKH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 33 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 34 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 35 DKH 6040 PERINATAL TIP VE HEMŞIRELIKTE SON GELIŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 6
B 36 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Associate Professor Samiye Mete
e-mail:samiye.mete@deu.edu.tr
0.232.4124750