DERECE PROGRAMLARI

: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalına ve Tıp Fakültesinin Genel Cerrahi Anabilim dalına ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DOKTORA programı 12 Şubat 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, ve 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu ders, cerrahi hemşireliği temel kavramları, erişkin gelişim dönemleri, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik, birey ve ailenin perioperatif eğitimi konularında öğrencinin gelişen ve değişen yeni bilgiye odaklanmasını sağlayarak, alan dersi ve uygulamalarına hazır oluşluğunu sağlamayı ve teoriye dayalı model doğrultusunda tez konusuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, ve cerrahi hastalıkları hemşireliği alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2   Hemşirelik kuram ve modelleri bilgisine sahiptir.
3   İleri araştırma bilgisine sahiptir.
4   Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
5   Hemşirelik bakım alanındaki sorunların çözümü için model ve kuramları kullanarak araştırmaları yürütür.
6   Cerrahi girişim gerektiren hastalıkların hemşirelik bakımında ilişkili kuram ve modelleri kullanır.
7   Cerrahi girişim öncesi/sırası ve sonrası hasta bakımında yenilikleri izler ve kullanır.
8   Cerrahi girişim gerektiren hastalıkların hemşirelik bakımında cerrahi hastalıkları hemşireliği temel kavramlar bilgisini kullanır.
9   Hemşirelik alanında eleştirel düşünme, karar verme ve liderlik özelliklerini sergiler.
10   Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve ulaştığı kanıtları uzmanlık bilgisini kullanarak ve hasta tercihlerini de göz önünde bulundurarak değerlendirip klinik karar verebilir.
11   Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanına yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir araştırmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
12   Sağlık alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13   Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilir.
14   Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilir.
15   Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilir.15-Ekip projelerinde etkin rol üstlenir
16   Çalışma ortamında yasal sorumluluklarını kullanabilecek yetkinliğe sahiptir.
17   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
18   Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
19   Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri birey, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır. Cerrahi girişim gerektiren hastalıkların hemşirelik bakımında ilişkili kuram ve modelleri kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CHH 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 CHH 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 CHH 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 HEM 6049 HEMŞIRELIKTE ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 CHH 6031 CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI UYGULAMA III SEÇMELİ 0 6 0 9
G 10 CHH 6027 TRANSPLANTASYON HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 CHH 6025 CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE KURAM VE MODELLERIN KULLANIMI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 12 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 HEM 6065 HEMŞIRELIKTE DANIŞMANLIK BECERILERI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HEM 6063 ACIL HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 HEM 6059 HEMŞIRELIK KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
G 16 HEM 6053 SAĞLIK POLITIKALARI VE HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 18 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 19 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 21 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 23 HEM 6062 YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 24 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 25 HEM 6064 KANITA DAYALI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 26 CHH 6030 CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI UYGULAMA II SEÇMELİ 0 6 0 9
B 27 HEM 6060 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 CHH 6029 CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE YENILIKLER SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 30 CHH 6024 CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 2 0 0 6
B 31 HEM 6042 HEMŞIRELIKTE EĞITIM YAKLAŞIM. VE EĞITIM YÖNETIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 32 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 33 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 34 CHH 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 35 CHH 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 36 CHH 6028 AMELIYATHANE HEMŞIRELIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 37 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 38 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 39 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 40 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 41 CHH 6026 CERRAHI HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI UYGULAMA I SEÇMELİ 0 6 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr.Özlem BİLİK
e-mail:ozlem.bilik@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4126962