DERECE PROGRAMLARI

: Halk Sağlığı Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Halk Sağlığı AD SBE enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Halk Sağlığı DOKTORA programı 2005 yılında YÖK onayı ile eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için toplamda 78 ECTS karşılığı ders alması ve bunun 12 ECTS i uzmanlık alanı olması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   Halk sağlığı alanında araştırmacılık, yürütücülük yapmak ve süreçleri yönetmek için gerekli kuramsal bilgi ve becerilere sahiptir
2   Halk sağlığı ile ilgili durum ve süreçleri toplum ve birey ilişkilerini, çevreleyen sistemleri göz önünde bulundurarak değerlendirir
3   Halk sağlığı ile ilgili durum ve süreçleri, eldeki bilgileri kanıta dayalı olarak değerlendirerek yönetir
4   Sorgulama sürecini etkin biçimde kullanarak, araştırma süreçlerini planlar, yürütür, sonuçlandırır
5   Halk sağlığı alanında riskleri belirler, değerlendirir, öncelikleri tanımlar
6   Halk sağlığı alanında sorunlara yönelik girişimleri planlar, yürütür
7   Halk sağlığı alanında ilgili kişi ve taraflarla yazılı ve sözlü, açık, doğru ve etkin iletişim kurar
8   Halk sağlığının kuramsal alanında bilimsel birikimini gereksinimler doğrultusunda geliştirip, insan gücü yetiştirir
9   Halk sağlığının sağlık sistemleri, politikaları ve çevreleyen sistemlerle ilişkilerini değerlendirir, çözümler, uygulamaları belirler ve yürütür
10   Halk sağlığı alanının değerlerini ve etik ilkelerini, yasal düzenlemelerini bilir, uygular ve geliştirir
11   Halk sağlığı alanının gerektirdiği bilgi kaynaklarına ulaşabilir, bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanır

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzman hemşire ve akademisyen olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HSA 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 HSA 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 HSA 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 HSA 6085 SAĞLIĞIN SOSYAL BELIRLEYICILERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 HSA 6084 EPIDEMIYOLOJI SEMINERLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 HSA 6081 EPIDEMIYOLOJIK VERININ YORUMLANMASI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 HSA 6080 SAĞLIK SOSYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 HSA 6078 YAŞLILIK VE YAŞLI SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 HSA 6076 SAĞLIK POLITIKASI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 HSA 6074 ÇEVRE SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 HSA 6072 BULAŞICI HASTALIKLAR VE TOPLUM SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 HSA 6071 ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 17 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 20 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 23 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 24 HSA 6083 DEMOGRAFI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 25 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 26 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 28 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 29 HSA 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 30 HSA 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 31 HSA 6038 SISTEMATIK DERLEME VE META-ANALIZE GIRIŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 32 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 33 HSA 6077 SAĞLIK SISTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 34 HSA 6082 TOPLUM YÖNELIMLI SAĞLIK HIZMETLERI YÖNETIMI (TOYS) SEÇMELİ 1 2 0 6
B 35 HSA 6075 SAĞLIK EĞITIMI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 36 ERS 6026 İŞ SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 37 HSA 6073 KRONIK HASTALIKLAR VE TOPLUM SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 38 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 39 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 40 HSA 6070 İŞ SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 41 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 42 HSA 6079 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. O.Alp Ergör
e-mail: alp.ergor@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124001 - 24018