DERECE PROGRAMLARI

: Biyokimya Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anabilim Dalı 1982 yılında (Biyokimya adı altında) YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıbbi Biyokimyanın değişik alanlarında yetkin 18 öğretim üyesi yer almaktadır. Biyokimya doktora programı 1985-1986 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 8 yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Biyokimya Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması ve 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

(Tıbbi) Biyokimya Anabilim Dalı 1985-1986 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, biyokimya, tıpsal biyokimya ve yakın ilişkili alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararası bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Program her yarıyıl belirli gruplar içinde (bilim ve araştırma kültürü, disiplin bazlı ve diğer disiplinlerden) farklı alanlarındaki üç grup seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Tıbbi Biyokimya ile ilgili ve biyokimyanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kuramsal bilgiye sahiptir: Temel ve Tıbbi Biyokimya, Metabolizma, İleri Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji, Moleküler Mekanizmalar, Moleküler Hücre Biyolojisi, Klinik Kimya Temel İlkeler, Hastalıkların Biyokimyasal Mekanizmaları, Temel Bioistatistik, Öğrenme kuramları ve eğitim yöntemleri
2   İlgi alanına yönelik alanından farklı konularda, ilgi alanı doğrultusunda, temel kuramsal bilgiye sahiptir.Tıp Terminolojisi, İnsan vücudunun yapı ve fonksiyonu, Hücresel/Moleküler İmmünoloji, İnsan Moleküler Genetiği, Farmakoloji,,Anatomik patoloji, Histoloji, Biyoinformatik, Sistem Biyolojisi, Temel Onkoloji, Sinirbilim, Protein Biyokimyası ve Moleküler Modelleme
3   Biyokimya alanında kullanılan temel ve ileri laboratuvar bilgisine sahiptir.Temel ve ileri laboratuvar ilkeleri ve yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olma, Temel Moleküler Biyolojik yöntemler ile ilgili bilgiye sahip olma, Klinik Kimya Yöntemleri ile ilgili bilgiye sahip olma, Deney hayvanları uygulama yöntemleri ile ilgili ilkeleri kavrama,In-vitro çalışma yöntemlerinin bilgisine sahip olma.
4   Araştırma ilgi alanına yönelik laboratuvar yöntemleri ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olma, İleri spektrofotometrik teknikler, İleri Elektroforez teknikler, İleri kromatografi teknikler, İleri radyoaktif yöntemler, İleri immünolojik yöntemler,,İleri görüntüleme yöntemleri, Hücre kültürü, Omiks ler
5   Analiz: Karmaşık eksik ve gelişim halindeki bir bilgi demetini eleştirel şekilde analiz edebilme.
6   Sentez: Karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar getirebilme, yeni yöntem ve modeller geliştirebilme.
7   Değerlendirme: Bir araştırma projesini bağımsız şekilde değerlendirme ve eleştirel şekilde ele alıp alternatif şekilde çözüm üretebilme.
8   Bilgi kaynaklarına ulaşım ve yönetimi,Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını eleştirel bir şekilde sınıflandırabilme, Kanıta dayalı uygulamaları değerlendirebilme, Edindiği bilgileri uzman düzeyinde kullanabilme, İnformasyon teknolojisine hakim olma, End-Note vb programları kullanabilme
9   Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine bağımsız olarak hakim olma, Bilimsel makaleleri irdeleyebilme, Bilimsel soru sorma, Hipotez oluşturma, Deney planlayabilme, Deney yapma, Verilerin yönetimi ve analizini bağımsız olarak yapabilme-SPSS programı kullanabilme, Verileri yorumlayabilme, Araştırma proje önerisini bağımsız düzeyde yazabilme,Araştırma alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurma,
10   İletişim:Bilimsel konuları, araştırma bulgularını hem akademik hem de akademik olmayan topluluklara etkili biçimde sunabilme, Ana dilde ve yabancı dilde yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilme, Bağımsız olarak yurtiçi/yurtdışı makale yazabilme,Uluslar arası ortamlarda sunum yapabilme,Edindiği bilgileri aktarabilme , eğitime katkı yapabilme,Grup içinde lider konumunda planlama, uygulama ve görev dağılım işlerini başarma, Grup için çatışmaları çözme ve müzakere süreçlerini yönetebilme
11   Kendini Değerlendirme,Kendisini ve başkalarının performanslarını nesnel şekilde değerlendirme ve geri bildirim verme
12   Temel ve İleri Laboratuvar Tekniklerini uygulama becerileri,Temel Laboratuvar Teknikleri, Elektroforez, Moleküler Biyolojik Teknikler, Klinik Kimya Yöntemleri, Hücre Kültürü, Deney Hayvanı Modelleri, İlgi alanına ve tez konusuna göre gereken diğer teknikler (HPLC, Kütle spektrometrisi,vb)
13   Temel Eğitim Becerileri, Kuramsal eğitim süreçlerine katkı yapabilme, Uygulamalı eğitim süreçlerinde bağımsız koçluk yapabilme, Kurs ve bilimsel toplantı sürecine eğitimsel katkı yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİO 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTRIMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 BİO 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 BİO 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 9 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 ERS 6023 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 11 BİO 6068 HÜCRE DIŞI MATRIKS YAPISI VE DINAMIKLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 BİO 6066 METABOLIZMA II SEÇMELİ 3 0 0 9
G 13 BİO 6064 BIYOKIMYASAL ENDOKRINOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 14 BİO 6062 TEMEL KIMYA SEÇMELİ 1 0 0 3
G 15 ERS 6009 HÜCRE DIŞI MATRIKS YAPISI VE DINAMIKLERI SEÇMELİ 1 0 0 10
G 16 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 18 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 19 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 20 BİO 6067 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 21 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 23 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 24 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 25 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 27 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 29 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 30 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 31 BİO 6065 METABOLIZMA I SEÇMELİ 2 0 0 6
B 32 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 33 BİO 6063 ENZIMOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 34 BİO 6069 NÖROKIMYA SEÇMELİ 4 2 0 9
B 35 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 36 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 37 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 38 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 39 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 40 BİO 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 41 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 42 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 43 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 44 ERS 6008 ENZIMOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 45 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 46 BİO 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 (/100) almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Canan Çoker
e-mail: canan.coker@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4400