DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 1982 yılından bu yana moleküler biyoloji ve genetik, sitogenetik ve tıbbi genetik alanlarında eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta Kanser Biyolojisi ve Genetiği olmak üzere, Moleküler Hücre Biyolojisi, Psikiyatrik ve Nörolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları konularında çalışmalar yapmakta ve bu alanlarda yetkin araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektedir. Ayrıca 1995 yılından bu yana moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin hizmetleri sürdürmekte; doktora ve yüksek lisans tezleri, klinik ile ortaklaşa gerçekleştirilen uzmanlık tezleri ve projeler ile ülkemizde ve DEÜTF nde Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programı 1991 yılında başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 1983 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı:
-Moleküler ve hücre biyolojisi, genetik ve epigenetik kavramlar ile ilgili bilgilere sahip;
-Bu alanlar ile ilgili yöntem bilgilerini ve deneyimini edinmiş; alanında uygun bilgi kaynaklarına ulaşan ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanabilen;
-Alanı ile ilgili bilimsel verileri analiz etme, sözlü ve yazılı olarak sunma becerisine sahip;
-Ulusal ve uluslararası mesleksel, etik ve yasal düzenlemeleri bilen ve uygulayabilen;
-Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenen ve özdeğerlendirme yapma becerisine sahip
araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektir. Program yukarıda tanımlanan hedeflere yönelik her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi duyduğu farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Moleküler ve Hücre Biyolojisi İle İlgili Bilgilere Sahiptir.
2   Genetik ve Epigenetik İle İlgili Bilgilere Sahiptir.
3   Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Yöntem Bilgilerine Sahiptir.
4   Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Uygun Bilgi Kaynaklarına Ulaşabilir ve Bilgi Teknolojilerinden Etkin Bir Biçimde Yararlanır.
5   Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Mesleksel Becerilere Sahiptir.
6   Alanı ile İlgili Bilimsel Verileri Analiz Etme, Sözlü ve Yazılı Olarak Sunma Becerisine Sahiptir.
7   Alanıyla ilgili Ulusal ve Uluslararası mesleksel, etik ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
8   Mesleğini Uygularken Etkin İletişim Kurar.
9   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 TBG 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 TBG 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
G 6 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 10 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 11 TBG 6110 KLINIK SITOGENETIK SEÇMELİ 2 4 0 12
G 12 TBG 6115 GENOMIK VE FONKSIYONEL GENOMIK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 TBG 6112 KÖK HÜCRE VE REJENERATIF TIPTA KULLANIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 14 TBG 6107 KANSER BIYOLOJISI VE GENETIĞI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 TBG 6105 PROKARYOT VE ÖKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU REGÜLASYONU SEÇMELİ 2 0 0 6
G 16 TBG 6103 HÜCRE SINYAL İLETIMI VE HASTALIKLARDAKI ROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 17 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 18 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 19 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 20 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 22 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 23 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 24 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 25 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 26 TBG 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 27 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 28 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 29 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 30 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 31 TBG 6102 ÖKARYOT HÜCRE MEMBRAN SISTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 32 TBG 6114 METASTAZ BIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 33 TBG 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 34 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 35 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 36 TBG 6113 EPIGENETIK SEÇMELİ 3 0 0 10
B 37 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 38 TBG 6111 GELIŞIM BIYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 39 TBG 6109 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER MEKANIZMALARIN HASTALIKLARLA İLIŞKISI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 40 TBG 6108 TIBBI GENETIK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 41 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 42 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 43 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 44 TBG 6106 HASTALIKLARIN GENETIK MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 45 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 46 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 47 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 48 TBG 6104 HÜCRE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE ÖLÜMÜ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 49 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 50 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir..

Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Şerife Esra ERDAL BAĞRIYANIK
e-mail:esra.erdal@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4601