DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Bilimleri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1975 yılında 'Müzikoloji Bölümü' yapılanmasıyla lisans programına başlayan anabilim dalı, birkaç yıl içinde içeriğinde müzik sanat ve kuramını bulundurmakla birlikte gerçek hedefi yalnızca müzik bilimleri olan bir program haline getirilmiştir.

Kazanılan Derece

Müzik Bilimleri, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Bilimleri Anabilimdalı Doktora Programı, öncelikli olarak yüksek lisans derecesini müzik bilimleri alanında almış, müzik bilim alanında yetki ve sorumluluk almayı hedefleyen adaylara yöneliktir. Bu program kapsamında verilen dersler, öğrencilere bilimsel bakış açısını geliştirecek niteliktedir. Bilimdalında 5 öğetim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca programda uygulama amaçlı bir ses kayıt stüdyosu ve bir elektronik laboratuvarı mevcuttur. Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Etnomüzikolojinin tarihsel, kuramsal ve yöntembilgisel/metodolojik özelliklerini açıklayabilme.
2   Etnomüzikolojinin çokdisiplinli özelliğini ve diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) ile olan kuramsal ve yöntembilgisel ilişkilerini açıklayabilme.
3   Müziğin kültürel/toplumsal, bilimsel, kuramsal ve biçemsel özellikleri ile ilgili terminoloji ve kavramları tanımlayabilme, alanına katkıda bulunacak yeni terimler ve kavramlar geliştirebilme.
4   Müziğin kültürel bağlamında incelenmesini hedefleyen etnomüzikolojik yaklaşımın müzik incelemesindeki önemini ve gerekliliğini savunabilme.
5   Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşacak düzeyde kavrayabilme.
6   Bağımsız araştırma projelerinin yanısıra çokdisiplinli/multidisipliner araştırma projeleri tasarlayıp yürütebilme.
7   Müzikle ilişkili görsel, işitsel ve yazınsal verilerin toplanmasını ve analizini amaçlayan yöntem ve teknikleri belirleyebilme, uygulayabilme ve çözüm üretici yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilme.
8   Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizi için kullanılan teknolojik araçlardan (bilgisayar, video kamera, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı vb.) ileri düzeyde yararlanabilme.
9   Araştırma sonucunda elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü olarak, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde, yayınlarda sunabilme, raporlandırabilme.
10   Alanı ile ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetebilme.
11   En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki uluslararası bilgileri izleyebilme, yabancı meslektaşlarla yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme, tartışabilme.
12   Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri çokdisiplinli çalışma ortamlarında, ekip çalışması içinde paylaşabilme, uygulayabilme.
13   Alanı ile ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin bir biçiminde kullanabilme.
14   Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşamboyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve müzikbilimsel çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler, özelde müzik bilim alanında sürdüreceği akademik çalışmalarına katkı sağlarken; genelde müzik bilim ve endüstrisinin kapsadığı olanaklara yönelik iş imkânlarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 MZB 6025 ETNOMÜZİKOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK I ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 MZB 6021 MÜZİK İNCELEMESİNDE BİLİŞSEL YÖNTEM VE TEKNİK I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 MZB 6037 ETNOMÜZİKOLOJİ KURAMI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 MZB 6035 TINISAL MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 MZB 6033 ETNOMÜZİKOLOJİDE YAZILI ANLATIM I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 6044 ETNOMÜZİKOLOJİDE YÖNTEM VE TEKNİK II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 MZB 6094 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 MZB 6040 MÜZİK İNCELEMESİNDE BİLİŞSEL YÖNTEM VE TEKNİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 MZB 6042 ETNOMÜZİKOLOJİ KURAMI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 MZB 6036 TINISAL MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 MZB 6038 ETNOMÜZİKOLOJİDE YAZILI ANLATIM II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrenci düzeltmeleri en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun iyet Koşulları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN
Telefon: (232) 412 92 01 E-posta: cihan.isikhan@deu.edu.tr
Bölüm Bş. Yard.
Doç. Dr. Aykut Barış ÇEREZCİOĞLU
Telefon: (232) 412 92 08 E-posta: aykut.cerezcioglu@deu.edu.tr