DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, "Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu" olarak tanımlanmaktadır.
"Konservatuvar, 1954 yılı başında ''İzmir Müzik Okulu'' ismi altında açıldı.
Müzik Okulu nda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında "Müzik Okulu na "Konservatuvar" statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958''de düzenlenen küçük bir törenle "İzmir Devlet Konservatuvarı" resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü nün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Müzik Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, portfolyo, yazılı, çalgı yeterlik sınav değerlendirmesi, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 4 üzerinden en az 3.00 ya da muadili bir puana sahip olamaları), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Bölümü Lisans Üstü Programları: Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Ana Sanat Dallarını kapsar.
İlgili Anasanat Dalını kapsayan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ulusal ve uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, ara sınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.
Müzik anasanat dalı öğrencisine 1. ve 2. yarıyıl eğitim programında çalgısına ait ileri düzeydeki repertuvarın stilistik ve estetik kavrayışı, nitelikli yorumlama yetisi, Akademik kariyer planlaması ve Akademisyen olma amaçlı yapılan performansa dayalı eğitim hedefi amaçlar.
3. yarıyılda tez aşamasına geçilerek akademisyen yetiştirmek adına belirlenen tez konusuyla ilintili olarak halka açık bir resital programı belirlenir. Öğrenci, ders aşamasında alınması zorunlu olan anadal çalgı dışında öğretim planlarında belirtilen seçmeli dersler arasından ders seçimi yapar. Zorunlu ders- seçmeli ders oranı Yüksek lisans için %60-%40, sanatta yeterlik için %43-%57 şeklindedir.
Konservatuvarımız kantin ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra kütüphane ve müzik stüdyosunda olmak üzere iki ayrı yerde müzik dinleme, müzik kayıt ve video izleme olanaklarına sahiptir.
- Öğrencilerimize Koruma Derneği'nin verdiği karşılıksız burs olanakları vardır.
-Güncel konuları ve sanat dünyasının özelliklerini sergileyen kültürel etkinlikler, yıl içerisinde öğrenci ve öğretim elemanlarının hazırladıkları iki yüzü aşkın dinleti yapılmaktadır.
- Müzik Anasanat Dalı eğitimi içinde İngilizce ve Almanca, Opera Bölümünde İtalyanca dil eğitimi yapılmaktadır.
-İnternet bağlantılı hizmet veren bilgi işlem stüdyosu bulunmaktadır.
-Piyano, Yaylı çalgılar ve Üflemeli çalgılar çalgı yapım ve yapım atölyeleri vardır.
- Piyano, keman, viyolonsel, kontrbas, flüt, fagot, korno, trombon, şan, kompozisyon dallarında eğitim verilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik ve Sanat değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıtları üretme, yorumlama
2   Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve yorumlama becerilerini etkin şekilde kullanabilme.
3   Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri araştırma ve yorumlama ile geliştirerek sanata katkı sağlayabilme.
4   Alanındaki bilgi ve becerileri ile geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisini üst düzeyde analiz eder.
5   En az bir yabancı dilde , ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
6   Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, sanatsal çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslar arası düzeyde katkıda bulunabilme.
7   İleri zorluk seviyesindeki eserlerin çalışılarak tanınmasını, öğrencinin alanı ile ilgili araştırmalar yaparak bilgisini derinleştirebilme.
8   Müzik alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme ve etkin kullanabilme
9   Orkestra , Oda müziği, Oda Orkestrası gruplarında çalmanın gerektirdiği kısa sürede eserleri çıkarabilme, üstün performans becerisine sahip olabilme.
10   Müzik dönemlerine ilişkin temel stilleri birbirinden ayırt ederek ileri zorluk derecesindeki eserler üzerinde tanımlayabilme ve yorumlayabilme
11   Alanı ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
12   Alanında edindiği üst düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlikleri ekip çalışması içinde paylaşabilme, uygulayabilme.
13   Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak müzik alanında sahip olduğu bilgi beceri ve yetkinlikleri geliştirip derinleştirebilme.
14   Bilimsel araştırma sonuçlarının yazılı ( makale tez bildiri vb ) ve sözlü ( seminer, kongre, sempozyum vb ) sunumuna ilişkin yöntem ve metodolojik ilişkileri kavrayabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

a) Devlet Opera ve Balesi;
- Orkestra sanatçılığı
- Orkestra şefliği
- Koro sanatçılığı
- Solist sanatçılık
- Bale sanatçılığı
- Korrepetitörlük (Bale ve Şan için piyano eşlikçiliği)
- Çalgı tamir ve yapım
b) Devlet Senfoni Orkestraları;
- Orkestra sanatçılığı
- Orkestra şefliği
- Çalgı tamir ve yapım
c) Belediye destekli senfoni, Kent orkestraları ve bandolar. Ayrıca Belediye Konservatuvarlarında öğretmenlik.
d) Özel sektör tarafından desteklenen sanatsal oluşumlar (Orkestra, Opera, Bale. v.s.)
e) Üniversiteler (Akademik Orkestralar, alana göre Öğretim elemanı görevleri.)

Üst Derece Programlarına Geçiş

İleri düzey araştırma ve icra projelerine katılabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 MAS 6059 TOPLU ÇALIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 MAS 6197 ÇALGI EŞLİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 MAS 6103 ANADAL ÇALGI I (KEMAN) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 5 MAS 6105 ANADAL ÇALGI I (VİYOLA) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 6 MAS 6107 ANADAL ÇALGI I (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 7 MAS 6109 ANADAL ÇALGI I (KONTRBAS) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 8 MAS 6113 ANADAL ÇALGI I (OBUA) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 9 MAS 6115 ANADAL ÇALGI (KLARİNET) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 10 MAS 6117 ANADAL ÇALGI I (FLÜT) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 11 MAS 6131 ANADAL ÇALGI (FAGOT) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 12 MAS 6135 ANADAL ÇALGI I (TROMPET) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 13 MAS 6137 ANADAL ÇALGI (TROMBON) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 14 MAS 6139 ANADAL ÇALGI I (KORNO) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 15 MAS 6141 ANADAL ÇALGI I (VURMA ÇALGILAR) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 16 MAS 6175 ANADAL ORKESTRA ŞEFLİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 12
G 17 MAS 6177 ANADAL KOMPOZİSYON I SEÇMELİ 2 2 0 12
G 18 MAS 6179 MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 MAS 6181 MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 MAS 6183 ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 21 MAS 6185 YAYLI ÇALGI VE DÖN.GÖRE ODA MÜZİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 22 MAS 6187 ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILARDA DÖNEME GÖRE ODA MÜZİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 23 MAS 6189 MODERN CAZ KURAMINDA EZGİSEL VE ARMONİK YAPI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 24 MAS 6191 SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA MÜZİK VE OPERA SANATININ İNCELENMESİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 25 MAS 6193 19. VE 20. YÜZYILDA MÜZİK SİYASET İLİŞKİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 26 MAS 6195 ORKESTRA REPERTUVARI I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 27 MAS 6101 ANADAL ÇALGI I (PİYANO) SEÇMELİ 2 2 0 12
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAS 6058 TOPLU ÇALIŞMA TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 2 MAS 6198 ÇALGI EŞLİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 3 MAS 6104 ANADAL ÇALGI II (KEMAN) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 4 MAS 6106 ANADAL ÇALGI II (VİYOLA) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 5 MAS 6108 ANADAL ÇALGI II (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 6 MAS 6110 ANADAL ÇALGI II (KONTRBAS) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 7 MAS 6112 ANADAL ÇALGI II (OBUA) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 8 MAS 6114 ANADAL ÇALGI II (KLARİNET) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 9 MAS 6122 ANADAL ÇALGI II(FLÜT) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 10 MAS 6136 ANADAL ÇALGI II (FAGOT) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 11 MAS 6138 ANADAL ÇALGI II (TROMPET) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 12 MAS 6140 ANADAL ÇALGI II (TROMBON) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 13 MAS 6142 ANADAL ÇALGI II (KORNO) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 14 MAS 6144 ANADAL ÇALGI II (VURMA ÇALGILAR) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 15 MAS 6176 ANADAL ORKESTRA ŞEFLİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 12
B 16 MAS 6178 ANADAL KOMPOZİSYON II SEÇMELİ 2 2 0 12
B 17 MAS 6180 MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 MAS 6182 MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 MAS 6184 ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 MAS 6186 YAYLI ÇALGILAR VE DÖNEMLERE GÖRE ODA MÜZİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 21 MAS 6188 ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILARDA DÖNEME GÖRE ODA MÜZİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 22 MAS 6190 MODERN CAZ KURAMINDA EZGİSEL VE ARMONİK YAPI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 23 MAS 6192 SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA MÜZİK VE OPERA SANATININ İNCELENMESİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 24 MAS 6194 19. VE 20. YÜZYILDA MÜZİK SİYASET İLİŞKİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 25 MAS 6196 ORKESTRA REPERTUVARI II SEÇMELİ 2 2 0 6
B 26 MAS 6102 ANADAL ÇALGI II(PİYANO) SEÇMELİ 2 2 0 12
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye en geç üçüncü yarıyılın başına kadar tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta Yeterlik programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anasanat Dalı Başkanı
Prof. M. Faruk Düzgün
Tel: (232) 412 9401
E-posta: faruk.duzgun@deu.edu.tr