DERECE PROGRAMLARI

: Opera Sanat Dalı Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Opera Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı, ilk olarak 1995 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış, 2002 yılında İnciraltı Yerleşkesi nde kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü ne geçmiştir. Program, yüksek lisans eğitimini Opera Anasanat Dalı nda tamamlamış tüm konservatuvar mezunu adaylara açıktır.

Kazanılan Derece

Opera, Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Portfolyo, Performans değerlendirmesi, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Opera Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı akademik ya da sanatsal kariyer yapmayı hedefleyen, Yüksek Lisans derecesini opera alanında almış konservatuvar mezunu adaylara açıktır. Programda öğrencilere farklı dönemlere ait arya ve şarkı repertuvarını profesyonel bir yorum anlayışı çerçevesinde seslendirme ve sahne üzerinde yorumlama becerisi sunulur. Müzik Analizi, Dramatik Anlatımda Müzik ve 20.yy da Müziğin Estetik Sorunları gibi teorik dersler de programda yer almaktadır. Sürecin devamında eğitim, altı yarıyılda tamamlanacak tez çalışması ve bitirme resitali ile sonlandırılmaktadır.
Sanatta Yeterlik programı öğrencileri konservatuvara ait kütüphane, müzik stüdyosu ve çalışma odalarından faydalanabilirler. Opera Sanatta Yeterlik Programında 8 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine ileri düzeyde sahip olabilmek
2   Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmek
3   Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri ileri düzeyde geliştirebilme ve derinleştirebilme
4   Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinleri ileri düzeyde yönlendirecek şekilde kullanabilme
5   Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına ya da bir grup ile ileri düzeyde yorumlayabilme
6   Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini ileri düzeyde geliştirebilmek
7   Alanına ilişkin edinimleri ve solistlik özelliklerini opera, resital, konser gibi performanslarda kullanabilme
8   En az bir yabancı dilde ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi)
9   Bir müzik eserini armonik ve biçimsel yönden ileri seviyede analiz edebilme
10   Müzik dönemlerine ilişkin temel stilleri birbirinden ayırt ederek ileri zorluk derecesindeki eserler üzerinde ileri seviyede tanımlayabilme ve yorumlayabilme
11   Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri çokdisiplinli çalışma ortamlarında, ekip çalışması içinde ileri seviyede paylaşabilme, uygulayabilme.
12   Çalıştığı sanatsal alandaki bilgi, görgü ve deneyimleri etik ve çalışma disiplini içerisinde aktarabilme.
13   Opera sanatına ilişkin yeni teknik yönelimlere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, sanatsal çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak sanatsal ilerlemeye ulusal ve uluslararası katkıda bulunma
14   Alanına ilişkin çalışmaların amacını, yöntemini, topluma yönelik etkilerinin bilincinde olarak ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Opera Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı mezunları ulusal ve uluslararası operalarda solist sanatçı ve korist olmanın yanı sıra, özel ya da kamusal Koro Toplulukları, Senfonik orkestralar, Oda Müziği, Oda Orkestrası gibi müzik topluluklarında solist ya da koro sanatçısı olarak görev yapabilir, akademik alanda ilerleyerek öğretim elemanı olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OPR 6035 KORREPETİSYON I ZORUNLU 1 1 0 4
G 2 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 OPR 6181 ŞAN I ZORUNLU 2 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 SSA 6039 DRAMATİK ANLATIMDA MÜZİK I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 SSA 6041 OYUN ANALİZİNDE YÖNTEMLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 MAS 6179 MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 OPR 6041 19.YY.ODA.MÜZ.YAPIT.BEL.CANTO I SEÇMELİ 0 2 0 4
G 8 0PR 6037 BİÇEM VE TEK.YÖN.BAR.REP.I SEÇMELİ 2 1 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OPR 6182 KOREPETİSYON II ZORUNLU 1 1 0 6
B 2 OPR 6052 ŞAN II ZORUNLU 2 2 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 SSA 6040 DRAMATİK ANLATIMDA MÜZİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 MAS 6180 MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 OPR 6046 19.YY.ODA.MÜZ.YAPIT.BEL.CANTO II SEÇMELİ 2 3 0 4
B 6 OPR 6044 BİÇEM.VE TEK.YÖN.BAR.REP.II SEÇMELİ 2 1 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OPR 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OPR 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OPR 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OPR 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OPR 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OPR 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Öğrenci düzeltmeleri en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.
Müzik ve Opera Anasanat dallarında tez hazırlayan bir öğrenci, danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek resital programı hazırlamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Zibelhan DAĞDELEN
Opera Anasanat Dalı Başkanı / Erasmus Koordinatörü / Farabi Koordinatörü
e-posta: zibelhan@gmail.com
Zibelhan.dagdelen@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 9570
Altan AKATAY
Bologna Çalışma Kurulu Üyesi
e-posta:altan.akatay@deu.edu.tr
Tel: 0 232 4129571