DERECE PROGRAMLARI

: Grafik Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı, ilk olarak 1995 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış, 2002 yılında İnciraltı Yerleşkesi nde kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü ne geçmiştir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler, düzenli olarak eğitim öğretim programında yapılan yenilemelerle etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Grafik Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Portfolyo, Performans değerlendirmesi, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli YDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sanatta Yeterlik Programı, Grafik Tasarım Anasanat Dalı altında eğitim yapmaktadır. Eğitim süresi dört yıldır. Programın ilk iki yarıyılında, grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entelektüel birikime sahip akademisyenler, grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sürecin devamında eğitim, altı yarıyılda tamamlanacak tez çalışması ve bitirme projesiyle sonlandırılmaktadır. Eg itim kadrosu, 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 4 Ög retim Üyesinden olus maktadır. Bölümde 2 si Baskı Atölyesi, 4 ü ise sınıf olarak kullanılan 6 Atölyenin yanı sıra 1 de Yüksek Lisans dersliği oluşturulmuştur. Tümünde internet bağlantısı olan ve bir çok grafik programıyla donatılmış 17 si PC, 19 u ise Mac olmak üzere toplam 36 bilgisayarın bulunduğu 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Geleneksel animasyon teknikleriyle uygulama yapabilmek için gerekli olan tüm araç, gereç ve programla donatılmış ve aynı anda 9 öğrencinin uygulama yapabildiği 1 animasyon stüdyosu kurulmuştur. Ayrıca bölümün tamamında kablolu ve kablosuz olarak internete erişme imkanı vardır. 2001 yılından bu yana düzenlenmekte olan Genç Beyin Fırtınası Haftası, genç tasarımcıları, iletişim fakültesi ve dramatik yazarlık öğrencileriyle bir ekip haline getirerek; kolektif çalışmayla yaratıcılıklarını artırma imkanı sunmaktadır. Etkinlik haftası ve eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan seminerler, workshoplar, sergiler, portfolyo sunumlarına ilave olarak teknik geziler, öğrencilere teknik açıdan ilerleme ve yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sunmaktadır. Ayrıca zaman zaman yurtiçinden ve dıs ından profesyonellerin ya da akademisyenlerin bölümümüzle ortak düzenledig i atölye çalıs maları yapılmaktadır. Ög renciler kuramsal altyapılarını üretime dönüs türdükleri mezuniyet is leri ve yıl içerisinde yapılan proje seçkilerini bölümde, fakültede yada kentteki galerilerde sergileme imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin derslerden bağımsız geliştirdikleri projelerini Grafik Toplulug u desteğiyle gerçekleştirebilme imkanları bulunmaktadır. Uluslararası niteliğe sahip olan ilki 2002 yılında gerçekleşmiş Uluslarası Öğrenci Buluşması yurt içi ve yurt dışından farklı eğitim alt yapısına sahip öğrencileri bir araya getirir. Bu organizasyon çerçevesinde onbes günlük bir periyotta atölye çalıs maları ile portfolyolar olus turulur. Etkinlig in kapanıs ında bir sergi düzenlenir. Bu etkinlig i takiben dahil olunan uluslararası ag lar yardımıyla yurtdışındaki karma sergilere ög rencilerimiz is leri ile katılma imkanı bulabilmektedirler. 2006-2007 akademik yılından itibaren LLP/Erasmus programı kapsamında ög renci ve ög retim üyesi deg is imine bas lanılmıs tır. I ngiltere, Almanya, I talya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Yunanistan, Avusturya, Polonya ve Romanya daki çes itli üniversitelerle ikili anlas maları bulunmaktadır. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 2 lisansüstü öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Grafik tasarım ve plastik sanatlar eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde sahip olabilmek, kullanabilmek ve öğretecek düzeye erişmek.
2   Çağdaş grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı ve sanat pratiklerine uygun grafik tasarım üretimi konusunda ileri düzeyde bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilmek, kullanabilmek öğretecek düzeye erişmek.
3   Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirip grafik tasarım ürünleri tasarlamak için gereken pratik becerilere, malzeme, teknoloji ve yaratıcılık becerisine sahip olabilmek, bu konuda rehberlik yapabilecek düzeye erişmek.
4   Projelendirilmiş konu alanlarında uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda uzman bilgiye ve sistematik çalışma pratiğine ileri düzeyde sahip olabilmek, böylesine bir süreci yönetebilecek ve öğretebilecek düzeye erişmek.
5   Mesajı kitlelere grafik tasarım ürünleriyle ulaştırma sürecinde, görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine ileri düzeye erişmek.
6   Özgün tasarım yaklaşımının; özgün düşünceye bağlı olarak gözlemle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip olabilmek.
7   Grafik sanat tarihi, tasarım kuramları ve algı psikolojisi adına ileri düzeyde gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Grafik tasarım ve görsel iletişim kuramlarının gelişiminde; sanat tarihi, görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteği kullanabilmek.
8   Grafik tasarım ürünlerinin, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel, toplumsal, endüstriyel ve teknolojik bağlam üzerindeki yerini ve durumunu tespit edebilmek, inceleyebilmek ve değerlendirebilmek.
9   Grafik tasarımın çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle doğru görsel iletişim aracılarını kullanarak sergileme ve sunma yaklaşımlarını geliştirebilmek.
10   Grafik tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip olabilmek.
11   Grafik tasarım üretimi sürecinde birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilmek.
12   İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalara konu edinebilmek.
13   Grafik reklamcılık sektörünün ve görsel iletişim tasarımı ürünlerinin tüketicisi olan kitlelerin taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşabilme, yorumlayabilme becerilerine sahip olabilmek.
14   Kamusal Alanı şekillendiren doğa dostu tasarımlarla çevreyi güzelleştirecek ve insanların hayat kalitesini iyileştirecek bilgi ve becerilere ileri düzeyde sahip olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Grafik Anasanat Dalı sanatta yeterlilik programını tamamlayan kişiler, eğitimini aldıkları alanlarla ilgili olarak, akademik pozisyonlarda ya da tasarım sektöründe edindikleri bilgileri hayata geçirmelerine imkan veren kurum ve kuruluşlarda görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 GRA 6063 GRAFİK TASARIMINDA YAPILANMA VE ESTETİK SORUNLARI I ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 GRA 6071 GRAFİK TASARIMDA KİŞİSEL ANLATIM TARZLARI I SEÇMELİ 2 2 0 9
G 4 GRA 6073 TİPOGRAFİK TASARIMDA YENİ EĞİLİMLER I SEÇMELİ 2 2 0 9
G 5 GRA 6075 GRAFİK ÖYKÜLEMEDE KİŞİSEL ANLATIM TARZLARI I SEÇMELİ 2 2 0 9
G 6 GRA 6077 GRAFİK BASKI ANLATIM BİÇİMLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 9
G 7 GRA 6095 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ ARAŞTIRMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 GRA 6085 MEDYA VE KÜLTÜREL FORMLAR I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 GRA 6089 TÜRK GRAFİK MİZAHI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 GRA 6091 GÖRSEL MEDYA GRAFİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLEMESİ VE ELEŞTİRİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 GRA 6093 FOTOĞRAF GRAFİĞİ VE ESTETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 GRA 6083 SERGİLEME TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 9
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 6064 GRAFİK TASARIMINDA YAPILANMA VE ESTETİK SORUNLARI II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 GRA 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 GRA 6072 GRAFİK TASARIMDA KİŞİSEL ANLATIM TARZLARI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 4 GRA 6074 TİPOGRAFİK TASARIMDA YENİ EĞİLİMLER II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 5 GRA 6076 GRAFİK ÖYKÜLEMEDE KİŞİSEL ANLATIM TARZLARI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 6 GRA 6078 GRAFİK BASKI ANLATIM BİÇİMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 7 GRA 6094 GÖRSEL MEDYA GRAFİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLEMESİ VE ELEŞTİRİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 GRA 6086 MEDYA VE KÜLTÜREL FORMLAR II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 GRA 6088 TÜRK GRAFİK MİZAHI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 GRA 6090 FOTOĞRAF GRAFİĞİNDE ÇÖZÜMLEMELER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 GRA 6092 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ ARAŞTIRMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 GRA 6084 SERGİLEME TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 9
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Sanatta Yeterlik/Doktora programındaki öğrenciler danışmanının önerisi ile lisans dersleri alabilirler. Öğrenci; Anasanat/Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı diğer enstitülerden veya Dokuz Eylül Üniversitesi dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın başında tez danışmanı atanır. Öğrenci; en geç ikinci yarıyıl başında yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez/yeterlilik çalışması reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci bir ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Müzik ve Opera Anasanat dallarında tez hazırlayan bir öğrenci, danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek resital programı hazırlamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır. Resital, bitirme çalışmasında elde edilen kavramsal sonuçları yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tez/bitirme çalışmasında başarısız olan öğrenci resitalini veremez. Tez/bitirme çalışması savunmasında başarılı bulunan öğrenci, resitalde de başarılı bulunduğu takdirde programdan mezun olur.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA
Telefon: (232) 412 91 60 E-posta: yakup.oztuna@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA
Telefon: (232) 412 91 69 E-posta: ceren.bulut@deu.edu.tr