DERECE PROGRAMLARI

: Heykel Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı, 1988/89 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde başlayan, Lisansüstü programındaki eğitim ve öğretimini 2002 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü nde sürdürmektedir.
Heykel bölümü Heykel Anasanat Dalı heykel eğitim ve öğretimini; Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşan bir bütün olarak değerlendirmektedir. Program, iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsar. Alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye de ve Dünya da bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans ve lisansüstü programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Lisansüstü eğitimi; Yüksek Lisans ta öğrencilerin kendi çalışmalarını destekleyen teorik araştırma ve sergiledikleri yapıtların fotoğraflarını içeren Yüksek Lisans Tezi ile, Sanatta Yeterlik te ise öğrencilerin özgün yapıtlarından oluşan kişisel sergi açmalarının yanı sıra üretim süreçlerini anlatan ve sergiyi belgeleyen bir rapor ile tamamlanır.

Kazanılan Derece

Heykel Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Heykel bölümü Heykel Anasanat Dalı heykel eğitim ve öğretimini; Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşan bir bütün olarak değerlendirmektedir. Program, iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsar. Alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye de ve Dünya da bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans ve lisansüstü programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Lisansüstü eğitimi; Yüksek Lisans ta öğrencilerin kendi çalışmalarını destekleyen teorik araştırma ve sergiledikleri yapıtların fotoğraflarını içeren Yüksek Lisans Tezi ile, Sanatta Yeterlik te ise öğrencilerin özgün yapıtlarından oluşan kişisel sergi açmalarının yanı sıra üretim süreçlerini anlatan ve sergiyi belgeleyen bir rapor ile tamamlanır. Heykel Bölümü öğretim kadrosunda dört öğretim üyesi, üç araştırma görevlisi ve bir teknisyen görev yapmaktadır. Bölüme ait farklı sanatsal üretim modellerine göre donatılmış beş adet heykel bir adet desen atölyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde öğretim yılı içerisinde sergi, teknik gezi, seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Heykel Bölümü, Erasmus programı dâhilinde Academia Di Belle Arti Roma-İtalya , School of Art and Design Nottingham Trent University-İngiltere , Academia Di Belle Arti Catania-İtalya üniversiteleri ile ortak program yürütmüş, lisans ve lisansüstü düzeyinde dört öğrenci değişimi ve bir akademisyen değişimi yapmıştır. Bununla birlikte lisans düzeyinde Szeged Univeresity Faculty of Art Education-Macaristan dan Grafik Bölümüne gelen iki Erasmus Programı değişim öğrencisi Heykel Bölüm derslerinden ve atölyelerinden yararlanmışlardır.

Temel Program Kazanımları

1   Heykel yaratım sürecinde alt yapıyı oluşturacak üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olma,
2   Alanındaki teknik, malzeme ve yöntem konusundaki mesleki bilgi birikimini ve donanımını tanımlayabilme,
3   Uzmanlık konusundaki ilgili literatürü, mesleki terminoloji ve kavramları tarif edebilme,
4   Sanatsal çalışmalarının tüm sürecini planlayıp hayata geçirebilme,
5   Heykel uygulamaları için malzemeyi tanımlama, doğru seçme, şekillendirme, gerekli modern teknik ve donanımları kullanabilme,
6   Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını değerlendirebilme, konumlandırabilme ve sunabilme,
7   Estetik değere sahip, özgün, yenilikçi, heykeller yaratma ve sergileyebilme becerisine sahip olma,
8   Alanında proje üretip yönetebilme,
9   Heykel alanıyla ile ilgili konularda yaşam boyu eğitim ve öğrenim ilkesi çerçevesinde kendini geliştirecek kaynaklara ulaşıp değerlendirebilme.
10   Heykel ile ilgili konularda alanındaki veya başka disiplinlerdeki uzmanlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme, takım çalışması yapabilme,
11   Alanıyla ilgili konularda problem çözme, sonuçlarını analiz etme ve bunları bilgi haline dönüştürüp bulgulardan sonuç çıkarabilme, mesleki sorumluluk ve etik bilinciyle yargıya varabilme,
12   Ulusal ve Uluslararası kültür sanat ve akademik ortamında güncel tartışmaları izleyip kavrayabilme, sanat alanındaki yeni yönelimlere açık olma,
13   Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme,
14   Sanatsal araştırma, yaratım süreci ve sonuçlarını farklı sunum biçimlerine (rapor, makale, tez, bildiri vb.) aktarabilme ve sunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sanatta yeterlik derecesi öğrencinin alanında mesleğini yapması için yeterlidir. Heykel Bölümü Lisansüstü Programı mezunu; sanat alanında ve mesleğiyle bağlantılı endüstriyel alanda üretim ve tasarım kadrolarında çalışabilmektedir. Bunun yanında akademik kariyer olanaklarını değerlendirebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 HEY 6035 MODELAJ I SEÇMELİ 2 4 0 8
G 3 HEY 6037 DOĞRUDAN ANLATIM I SEÇMELİ 2 4 0 6
G 4 HEY 6051 GÜNCEL SANAT I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 HEY 6047 RENKLİ HEYKEL I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 HEY 6049 ANIT HEYKEL I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 HEY 6045 HEYKEL YORUMLAMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEY 6036 MODELAJ II SEÇMELİ 2 4 0 8
B 2 HEY 6038 DOĞRUDAN ANLATIM II SEÇMELİ 2 4 0 6
B 3 HEY 6052 GÜNCEL SANAT II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 HEY 6048 RENKLİ HEYKEL II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 HEY 6050 ANIT HEYKEL II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 HEY 6046 HEYKEL YORUMLAMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEY 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Heykel Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR
e-posta: gokcen.ergur@deu.edu.tr
Telefon: ( 232 ) 4129101-111
Bölüm Erasmus/DE Koordinatörü
Yrd. Doç. Sevgi AVCI
e-posta: sevgi.avci@deu.edu.tr
Telefon: ( 232 ) 4129110