DERECE PROGRAMLARI

: Resim Sanatta Yeterlik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992 öğretim yılında eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Türkiye'nin lisansüstü eğitimi veren nitelikli ve alternatif sanat eğitimi anlayışına sahip kurumlarından biridir. Resim Anasanat Dalı lisansüstü düzeyinde yaklaşık 10 öğrenciye eğitim öğretim vermektedir. Resim Anasanat Dalı, usta sanatçılardan ve seçkin akademisyenlerden oluşan bir kadroya sahiptir. Bölüm yaklaşık olarak 12 yıldır yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Resim Sanatta Yeterlik Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye'nin lisans programı alternatif sanat eğitimi anlayışına sahip bir programdır. Öncelikle Resim sanatına ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yoğunlaşmış öğretim yapısı olan bir programdır. Bunun Yanı sıra bölüm bünyesinde yer verdiği seçmeli dersler ile Sanat tarihi, sanat kuramı ve sanat eleştirisi adına gerekli olan bilgiyi öğrencilerine aktarmaktadır. Resim Bölümü 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim üyesi, 6 asistan toplam 14 öğretim elemanı kadrosundan oluşmaktadır. Bölümde 1 yüksek lisans resim atölyesi, bilgisayar ve internet olanakları bulunmaktadır. Dönem sonu sergileri ve Seminer sunumları bölüm içi etkinliklerdir.Bölüm programında yer alan Sanat ve Kuram-I, II, Sanat Kavramları ve Terimleri Tartışmaları-I, II ve Çağdaş Sanat I, II dersleri inglizce ve seçmeli olup Sanat eserlerinin incelenmesi, anlamlandırması ve eleştirilmesinde söz konusu olabilecek temel kavramları, çeşitli felsefi ve eleştirel metinler ve görsel malzemelerle ele almaktadır.
ASD ında 1 resim atölyesi, bilgisayar ve internet olanakları bulunmaktadır. Accademia Di Belle Arti Di Macerata-İtalya'da değişim öğrencileri bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Öğrenci plastik sanatlar eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde sahip olabilmek ve kullanabilmek.
2   Çağdaş sanat pratiklerine uygun yapıt üretimi konusunda ileri düzeyde bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilmek ve kullanabilmek.
3   Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirmek için gereken pratik becerilere, malzeme ve fikri dönüştürme becerisine sahip olabilmek.
4   Projelendirilmiş konu alanlarında uzmanlık uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda yeterli bilgiye ve sistematik çalışma pratiğine ileri düzeyde sahip olabilmek.
5   Bireyselleşme sürecinde, görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine ileri düzeyde sahip olabilmek.
6   Özgün sanat yaklaşımının; özgün düşünceye bağlı olarak gözlemle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda ileri düzeyde bilgi ve donanıma sahip olabilmek.
7   Sanat tarihi, sanat kuramı ve sanat eleştirisi adına ileri düzeyde gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Sanat çalışmalarının gelişiminde; sanat geleneği, sanat tarihi, görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteğin kullanabilmek.
8   Üretilen estetik önermelerin ve uygulamalarının, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel ve toplumsal bağlam üzerindeki yerini ve durumunu tespit edebilmek inceleyebilmek ve değerlendirebilmek.
9   Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle sergileme ve sunma yaklaşımlarını geliştirebilmek.
10   Sanat üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip olabilmek.
11   Sanat çalışması üretim sürecinde birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilmek.
12   İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalara konu edinebilmek.
13   Sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşabilme, yorumlayabilme becerilerine sahip olabilmek.
14   Kamusal Alanı biçimleyen çalışmalarda, sanatsal nitelik ile çevre uyumunu sağlayacak bilgi ve becerilere ileri düzeyde sahip olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Anasanat Dalı mezunu öğrencilerin aldıkları eğitim, uygulamalı ve kuramsal dersler ve pratik çalışmayı kapsar. Tamamladıkları bu eğitim onları resim ve uzmanlaştıkları diğer disiplinler üzerinde yetkin konuma getirmektedir. Bağımsız anlamda veya galeriler ile çalışan profesyonel Sanatçılar olarak üretim göstermenin yanı sıra bu alanın önemli figürleri haline gelmektedirler. Ülkenin önde gelen sanat galerilerinin ve sanatçı listesinde yer almaktadırlar. Sanat kurumlarında, sivil inisiyatiflerde danışmanlık, koordinatörlük veya yöneticilik yapmaktadırlar. Bu alanlara yönelik yayıncı kuruluşlarda editörlük, yazarlık yapmakta olan mezunlarımız bulunmaktadır. Uluslararası yarışmalar, bienaller, grup sergiler, prestij ödülleri ve sanatçı burslarına layık görülen mezunlarımız, ayrıca bu gibi aktivitelerde seçici kurul üyeliği, jürilik ve danışmanlık yapmaları adına çağrılmaktadır. Bütün bunlar haricinde kariyerine eğitimci olarak devam etmek isteyen mezunlarımız Türkiye nin farklı şehirlerinde akademik ortamda üniversite kadrolarında Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 6033 BİÇİMLENDİRME I ZORUNLU 4 4 0 9
G 2 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 RSA 6035 İFADE (DIŞAVURUM) I ZORUNLU 4 4 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 RSA 6037 ELEŞTİRİ METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 6098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 RSA 6036 İFADE (DIŞAVURUM) II ZORUNLU 4 4 0 12
B 3 RSA 6034 BİÇİMLENDİRME II ZORUNLU 4 4 0 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Üçüncü düzey program -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Head of Department
Professor Mümtaz SAĞLAM
Phone: (90-232) 412 91 20 E-mail: mumtaz.saglam@deu.edu.tr
ECTS/DS/Erasmus Coordinator
Asst. Prof. A. Feyzi Korur
Phone: (90-232) 412 91 25 E-mail: feyzi.korur@deu.edu.tr