DERECE PROGRAMLARI

: Sahne Sanatları Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sahne sanatları bölümüne bağlı olarak çalışan oyunculuk, dramatik yazarlık, dramaturgi ve sahne tasarımı anasanat dalı yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamlayanlar, doktora düzeyinde üst düzey eğitimlerini sürdürmek isyenler için doktora eğitim programlarını 1982-1983 eğitim döneminden bu yana sürdürmektedir. Başlangıçta güzel sanatlar fakültesi denetiminde sürdürülen bu program daha sonra dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü nde tiyatro anabilim dalı programı adı altında toplanmış, Güzel Sanatlar Enstitüsü nün kurulmasıyla bu program sahne sanatları anasanat dalı adı altında lisansüstü düzeyinde yürüyen bir çizgiye ulaşmıştır.

Kazanılan Derece

Sahne Sanatları Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sahne Sanatları Doktora Programı, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle; sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entelektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları ve dramaturglar yanında, yetkin sanat yönetmenleri, kostüm, ışıklama ve makyaj tasarımcıları ve kuklacılar yetiştirmeye yönelik bir eğitim programını sağlamayı amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Genel Sahne Sanatları ve sanat dalları olan Oyunculuk, Tasarım ve Dramatik Yazarlık/Dramaturgiye yönelik teorik bilgiye, beceriye ve yaratıcılığa sahip olabilmek ve bunları kullanabilmek
2   Sahne Sanatları nın ilgili alanlarına yönelik yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmak
3   Alanıyla ilgili sanatsal ve kültürel bilgi birikimi ve alana ilişkin yenilikçi, çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek
4   Takım çalışması yapabilmek, farklı disiplinlerle işbirliğinde bulunabilmek ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
5   Bilimsel araştırma yapabilmek ve sonuçları farklı sunum biçimlerine (makale, tez, bildiri,
6   Problem çözme becerisine ve donanıma sahip olabilmek
7   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları
8   Alanı ile ilgili uygulamalar için çağdaş yenilikleri ve donanımları kullanabilmek
9   Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle teorik ve uygulamalı sunma yaklaşımlarını geliştirebilmek
10   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek
11   Alanı ile ilgili analiz yapabilmek ve özgün sanat yapıtı, yöntemi yada tasarımı geliştirebilmek
12   Sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
13   Farklı disiplinlerde uygulanan bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek
14   Mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip edebilecek en az bir yabancı dil bilmek ve Yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora programı mezunları, sahne sanatları eğitiminin çeşitli kurum ve kademelerinde öğretim üyesi olarak görev almaktadırlar. mezun oldukları alanlarda (tasarımcı, oyuncu, dramaturg) çalışmalarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İleri düzey ve doktora sonrası araştırmalara katılabilirler

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 SSA 6039 DRAMATİK ANLATIMDA MÜZİK I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 SSA 6041 OYUN ANALİZİNDE YÖNTEMLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 SSA 6043 TARİHSEL OYUNLARIN KOSTÜM TASARIMINDA ÇAĞDAŞ EĞİLİMLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 SSA 6045 ESTETİK VE ÇAĞDAŞ TİYATRO I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 SSA 6055 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POLİTİK TİYATRO I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 SSA 6049 TİYATRODA MARJİNAL BİÇİMLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 SSA 6051 TİYATRO ANTROPOLOJİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 SSA 6053 FEMİNİST ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 SSA 6047 ÇAĞDAŞ TİYATRODA OYUNCULUK I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSA 6094 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 SSA 6040 DRAMATİK ANLATIMDA MÜZİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 SSA 6042 OYUN ANALİZİNDE YÖNTEMLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 SSA 6044 TARİHSEL OYUNLARIN KOSTÜM TASARIMINDA ÇAĞDAŞ EĞİLİMLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 SSA 6046 ESTETİK VE ÇAĞDAŞ TİYATRO II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 SSA 6056 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POLİTİK TİYATRO II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 SSA 6050 TİYATRODA MARJİNAL BİÇİMLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 SSA 6052 TİYATRO ANTROPOLOJİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 SSA 6054 FEMİNİST ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 SSA 6048 ÇAĞDAŞ TİYATRODA OYUNCULUK II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSA 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için, sahne sanatları programı içinde yer alan seçmeli derslerden toplam (yerel:21/akts:30) kredilik dersi 2 dönem içinde tamamlaması; açılacak doktora yeterlilik sınavında başarılı olması ve kendisine verilecek doktora tezini üç yıl içinde hazırlamak bu süre zarfında yılda iki kez olmak kaydıyla tez izleme komitesi toplantılarına katılarak çalışmanın gelişimi üzerine gerekli açıklamaları ve yönlendirmeleri almak ve tamamlanan doktora tezini belirlenen tarihte jüri önünde savunarak başarılı olma zorunluluğu vardır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Ahmet Murat Tuncay
Telefon (232) 412 9240
E-Posta: murat.tuncay@deu.edu.tr