DERECE PROGRAMLARI

: Kentsel Tasarım Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992 de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. Fakülte Eylül 2004 de Buca Tınaztepe Kaynaklar yerleşkesindeki yeni binasına taşınmış bulunmaktadır.
1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. 1971 yılında başladığı mimarlık lisans eğitimini 1979 yılında şehir planlama lisans eğitimi ile geliştiren Fakültenin, Mimarlık ve Şehir Planlama bölümleri zaman içinde farklı fakültelerin oluşumunda da yer almışlardır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir.

Kazanılan Derece

Kentsel Tasarım Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tam zamanlı ve gündüz eğitimi vermektedir, toplamda yirmi dört öğretim üyesi ders vermektedir,
- Farklı meslek gruplarının Kentsel Tasarım konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılmasını ve kentsel tasarım alanının belirli bir konusunda uzmanlaşmalarını, hazırlayacakları tezlerle sağlamaktadır. Çift anadal ve yandal olanağı bulunmamaktadır.
- Meslek alanı itibarı ile program disiplinlerarası bir yapıya sahiptir. Bu da kentsel tasarım eğitim programına yansımaktadır.
- Kentsel tasarım eğitiminde tasarım disiplini mezunlarının mesleki kökenlerine bir kentsel tasarım vizyonu kazandırmak hedeflenmektedir.
- Farklı meslek kökenli öğrencilerin uygulama ağırlıklı bir eğitim kurgusu içerisinde sıklıkla biraraya gelmeleri hedefi doğrultusunda ders programı içerisinde uygulama ağırlıklı proje dersleri bulunmaktadır. Bu dersler, farklı disiplinlerden gelen öğretim üyelerince yürütülmektedir.
- Proje derslerinde üretilen çalışmalar derinlemesine araştırma sürecini kapsar, elde edilen veriler doğrultusunda ders kapsamında öğrenciler tarafından üretilen bilgi proje çalışmalarında doğrudan kullanılır.
- Dönem sonu projeler jüri sistemi ile değerlendirilir.
- Programda, eğitimin niteliği gereği proje derslerinde öğrenci ile birebir ilişki kurulabilmekte ve böylece pratik oluşturma aşamasında her öğrenciyle tartışarak bireysel bazda farklı seçenekler üretilebilmektedir.
- Hızlı kentleşmenin yarattığı mekânsal çevrelerin yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesine ve mevcut mekânsal işleyiş karşısına alternatif çözüm biçimlerinin üretilmesine katkı sağlanır.
- İnsana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve kentsel tasarım uzmanları yetiştirilir.
- Kentsel tasarım alanında mevcut sistemlerin işleyişini ortaya çıkarmaya, sorunların hangi süreçlerle ilgili olduğunu anlamaya ve incinebilir toplum kesimlerinin daha adil yaşam koşullarına kavuşabilmesinde mekâna dair ipuçlarının ortaya konulmasına yönelik araştırmalar yapar.
- Kentsel tasarıma özel birtakım sorunlar doğrudan uygulama üzerinden tartışılır ve bu tartışmaların teknik olarak da nasıl çözümlenebileceği becerisi kazandırılır.

Öğrencilere Sunulan Olanaklar:
- Bilgisayar laboratuarı (36 adet masaüstü bilgisayar)
- Teorik derslerin anlatıldığı sınıflarda projeksiyon sistemi (5 adet),
- Proje dersleri için ayrılan stüdyolarda (6 adet) çizim masaları,
- 1 adet seyyar projeksiyon aleti,
- Derslerde kullanılmak üzere 2 büyük ve 2 küçük dizüstü bilgisayar,
- Derslerde kullanılmak üzere 1 adet mikrofon+kulaklık sistemi,
- 5 adet el GPS i, lisanslı Geomedia, lisanslı Netcad programı
- 1 adet tez ve pafta arşivi ile bölüm kitaplığı,
- Fakülte içerisinde 1 adet 280 kişilik konferans salonu,
- Fakülte bünyesinde Bilgisayar Uzmanı, Fotograf Uzmanı bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Kentsel tasarım ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak çeşitli analitik değerlendirmelere dayalı özgün sonuçlara ulaşılması
2   Kentsel tasarım alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya başka bir alanda bilinen bir yöntemi kentsel tasarım alanına uygulama ve bilime yenilik getirme becerisi
3   Kentsel tasarım alanındaki güncel ve ileri düzeydeki teorik yaklaşım ve arayışların özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirilmesi
4   Farklı bilgi türlerinin özgül tasarım problem çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılarak yorumlanabilmesi
5   Mekân ve insan arasındaki etkileşimi yorumlama becerisi
6   Kentsel tasarım alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel, estetik ve etik değerlerin gelişmesini destekleyerek, sorunların çözülmesine katkıda bulunma ve karar vermede etkin olma becerisi
7   Kentsel tasarım alanında kuram ve uygulama bütünlüğünü sağlayacak şekilde bilim, teknoloji, estetik, tarih ve kültür alanlarında ileri düzeyde bilgiyi çeşitli ortamlardan edinebilme
8   Kültürel çeşitliliğin planlama ve tasarım sistemi içindeki yansımalarının değerlendirilmesi
9   Doğal ve fiziki kaynakların kullanım ilkelerine ilişkin donanıma sahip olunması
10   Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik tasarım araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi
11   Görsel iletişimi destekleyici grafik anlatım becerisi (analiz, sentez ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme)
12   Yabancı dilde yayın takibi dâhil olmak üzere yazılı ve sözlü iletişim kurma ve tartışma kapsamında akademik ifadelendirme becerisi
13   Kentsel tasarımın öznesi ve nesnesi olarak insanı tanıma; uygulamaların insan üzerindeki etkilerini irdeleme ve çözüm arayışları
14   Doğa ve doğal kaynak bilgisinin-bilincinin kazandırılması

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, kamu sektöründe (bakanlıklar ve bağlı taşra kuruluşlarında, belediyelerde) ve özel sektörde (özel bürolarda, değerleme şirketlerinde vb. ) istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 PLN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 PLN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 URD 5031 DOĞAL EKOLOJİ VE KENTSEL TASARIM İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 2 PLN 5091 MEKANIN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 3 URD 5109 MİMARİ TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 4 URD 6017 KENTSEL YENİLEME SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 5 URD 5135 KENTSEL PEYZAJ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 6 URD 5125 KENTSEL TASARIM PROJESİ I SEÇMELİ 4 4 0 12
Z 7 URD 5123 YAPI TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 8 URD 5121 KENTİN İÇ YAPISI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 9 URD 5115 KONUT TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 10 URD 5111 SEKTÖREL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 11 URD 5133 KENTSEL TASARIM KAVRAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 12 URD 5129 KENTSEL TASARIM PRATİĞİ SEÇMELİ 0 4 0 6
Z 13 URD 5127 KENTSEL MOBİLYA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 14 URD 5119 KONUT ALANLARI ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 15 URD 5117 MİRASIN YORUMLANMASI VE TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 16 URD 5107 PLANLAMANIN İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 17 PLN 5093 PLANCILAR İÇİN UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 18 URD 5053 KENTSEL KONUT POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 19 URD 5065 KENTSEL FORM VE FONKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 20 URD 5091 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 21 URD 5073 YAPI ADASI TASARIM KRİTERLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 22 URD 5029 YAPIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 23 URD 5108 KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 24 URD 5026 TASARIMDA ESTETİK SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 25 URD 5176 KENT MERKEZİ TASARIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 26 URD 5174 TURİZM VE TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 27 URD 5146 KORUMA PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 28 URD 5138 KENTSEL KIYI DÜZENLEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 29 URD 5136 SOKAK VE İNSAN SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 30 URD 5134 EKOLOJİK BÜTÜNLÜK, MEKANSAL ORGANİZASYON VE KENTSEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 31 URD 5132 DİNLENİM VE KENTSEL TASARIM İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 32 URD 5118 KENTSEL AĞ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 33 URD 5180 KENTSEL TASARIM TEORİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 34 URD 5088 ESTETİK, MEKAN VE KENTSEL TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 35 URD 5178 KENTSEL TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 36 URD 5126 KENTSEL TASARIM PROJESİ II SEÇMELİ 4 4 0 9
Z 37 URD 5110 MEKAN ALGISI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 38 URD 5080 POLİTİKA, MEKAN VE ÖLÇEK SORUNU SEÇMELİ 2 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU
E-Posta : ebru.cubukcu@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 84 79 / +90 (232) 301 83 57
Adres: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Doğuş Cad. No:209 35160 Buca / İZMİR