DERECE PROGRAMLARI

: Şehir ve Bölge Planlama Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992 de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. Fakülte Eylül 2004 de Buca Tınaztepe Kaynaklar yerleşkesindeki yeni binasına taşınmış bulunmaktadır.
1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. 1971 yılında başladığı mimarlık lisans eğitimini 1979 yılında şehir planlama lisans eğitimi ile geliştiren Fakültenin, Mimarlık ve Şehir Planlama bölümleri zaman içinde farklı fakültelerin oluşumunda da yer almışlardır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir.

Kazanılan Derece

Şehir ve Bölge Planlama Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program Şehir ve Bölge Planlama konuları merkezde bulunmak üzere, bu alanın ilgili olduğu diğer bilim alanlarına (Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, İktisat, Sosyoloji, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Coğrafya vb. ) eğilmektedir. Şehir ve bölge planlama ile ilgili diğer bilim alanları arasında ortak konuların planlama alanı temelli olarak değerlendirilmesine odaklanmıştır.

Programa ait özellikler, örneğin akreditasyon gibi benzerlerinden ayırıcı özellikler:
- Tam zamanlı ve gündüz eğitimi vermektedir, toplamda yirmi dört öğretim üyesi ders vermektedir,
- Proje ağırlıklı bir ders programına sahiptir,
- Eğitim programı stajlarla desteklenir,
- Proje derslerinde üretilen çalışmalar derinlemesine araştırma sürecini kapsar, elde edilen veriler doğrultusunda ders kapsamında öğrenciler tarafından üretilen bilgi proje çalışmalarında doğrudan kullanılır,
- Dönem sonu projeler jüri sistemi ile değerlendirilir,
- Bölümde, eğitimin niteliği gereği proje derslerinde öğrenci ile birebir ilişki kurulabilmekte ve böylece pratik oluşturma aşamasında her öğrenciyle tartışarak bireysel bazda farklı seçenekler üretilebilmektedir,
- Döner Sermaye ve Araştırma Projeleri yoluyla bir yandan kuram-pratik bütünleşmesi sağlanabilmekte, öte yandan oluşturulan bilgi birikimi deneyime dönüştürülebilmektedir,
- Meslek alanı itibarı ile disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Bu da bölüm eğitim programına yansımaktadır.
- Hızlı kentleşmenin yarattığı mekânsal çevrelerin yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesine ve mevcut mekânsal işleyiş karşısına alternatif çözüm biçimlerinin üretilmesine katkı sağlar,
- Mevcut, ekonomik, sosyal ve kültürel pratiklerin kavranması, öte yandan potansiyellerden hareketle yeni seçeneklerin geliştirilmesi yönünde bir eğitim sunar,
- İnsana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve şehir plancıları yetiştirir,
- Kentsel sistemin işleyişini ortaya çıkarmaya, sorunların hangi süreçlerle ilgili olduğunu anlamaya ve incinebilir toplum kesimlerinin daha adil yaşam koşullarına kavuşabilmesinde mekâna dair ipuçlarının ortaya konulmasına yönelik araştırmalar yapar,
- Kente ilişkin bilgi üretmekte ve bu bilgiyi ilgili kurum, kuruluşlara ve topluma ulaştırabilmektedir.

Bölümün öğrencilere sunduğu olanaklar, örneğin laboratuar ve teknik olanaklar:
- Bilgisayar laboratuarı (36 adet masaüstü bilgisayar)
- Teorik derslerin anlatıldığı sınıflarda projeksiyon sistemi (5 adet),
- Proje dersleri için ayrılan stüdyolarda (6 adet) çizim masaları,
- 1 adet seyyar projeksiyon aleti,
- Derslerde kullanılmak üzere 2 büyük ve 2 küçük dizüstü bilgisayar,
- Derslerde kullanılmak üzere 1 adet mikrofon+kulaklık sistemi,
- 5 adet el GPS i, lisanslı Geomedia, lisanslı Netcad programı
- 1 adet tez ve pafta arşivi ile bölüm kitaplığı,
- Fakülte içerisinde 1 adet 280 kişilik konferans salonu,

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Kent planlama ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak çeşitli analitik değerlendirmelere dayalı özgün sonuçlara ulaşılması
2   Kent planlama alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya başka bir alanda bilinen bir yöntemi kent planlama alanına uygulama ve bilime yenilik getirme becerisi
3   Kent planlama alanındaki güncel ve ileri düzeydeki teorik yaklaşım ve arayışların özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirilmesi
4   Farklı bilgi türlerinin özgül planlama problem çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılarak yorumlanabilmesi
5   Kalkınma kararlarının mekân üzerindeki etkilerinin planlama süreçleri açısından değerlendirilmesi
6   Sürdürülebilirlik kavramının tüm alt bileşenleriyle ele alınarak değerlendirilmesi ve edinilen bilginin geliştirilmesi
7   Doğal, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik süreçlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmesinin yapılabilmesi
8   Doğal ve fiziki kaynakların kullanım ilkelerine ilişkin donanıma sahip olunması
9   Ekonomik bileşenlerin kamu yararıyla ilişkileri ve kamu yararına kullanılmasına yönelik model geliştirme becerisi
10   Planlamada maliyet-yarar kontrolünün temel unsurlarını tanımlama ve uygulama becerisi
11   Görsel iletişimi destekleyici grafik anlatım becerisi (analiz, sentez ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme)
12   Yabancı dilde yayın takibi dâhil olmak üzere yazılı ve sözlü iletişim kurma ve tartışma kapsamında akademik ifadelendirme becerisi
13   Şehir Planlamayı, bilgi üretme ve uygulama alanı olarak, analitik değerlendirme / eleştirme becerisinin kazandırılması, farklı paradigmalar üzerinde düşünme, yeni çözüm arayışları

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, kamu sektöründe (bakanlıklar ve bağlı taşra kuruluşlarında, belediyelerde) ve özel sektörde (özel bürolarda, değerleme şirketlerinde vb. ) istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 PLN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 PLN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PLN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 PLN 5013 PROJE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 2 PLN 5093 PLANCILAR İÇİN UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 3 PLN 5015 KAYNAKLAR-ÇEVRE VE KİRLENME SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 4 PLN 5091 MEKANIN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 5 PLN 5089 BİLGİ SİSTEMLERİNİN ŞEHİR PLANLAMADA KULLANIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 6 PLN 5069 PLANLAMADA ARAŞTIRMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 7 PLN 5067 KENTSEL PLANLAMA ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 4 4 0 13
Z 8 PLN 5065 ÇEVRESEL ESTETİK SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 9 PLN 5059 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KONUT SORUNU SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 10 PLN 5087 METROPOLİTEN PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 11 PLN 5063 KIRSAL ALANLAR, TARIM SORUNU VE KAPİTALİZM SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 12 PLN 5061 KIRSAL DÖNÜŞÜM VE KÖY ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 13 PLN 5057 PLANLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 14 PLN 5055 PLANLAMADA YÖNETİM VE HUKUK SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 15 PLN 5053 KENTSEL ALANLARIN EKONOMİK YAPISI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 16 PLN 5045 KENT VE KENTSEL SİSTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 17 PLN 5041 YEREL VE BÖLGESEL KALKINMADA YENİ POLİTİKALAR-YENİ DİNAMİKLER SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 18 PLN 5051 PLANCILAR İÇİN UYGULAMALI İSTATİSTİK SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 19 PLN 6015 PLANLAMADA KAVRAMSAL İRDELEMELER SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 20 PLN 5037 PLANLAMADA KAPİTAL BİRİKİM İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 21 PLN 5023 KONUT SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 22 PLN 5017 YENİ YERLEŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 23 PLN 5074 BÖLGE VE KENT PLANLAMADA ALTYAPI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 24 PLN 5016 KIRSAL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 25 PLN 5052 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ ÜRETİMİNİN YAPISI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 26 PLN 5072 KENTSEL VE BÖLGESEL PLANLAMA ÇERÇEVESİNDE ULAŞIM TALEP MODELLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 27 PLN 5070 PLANLAMA TEORİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 28 PLN 5068 KENTSEL PLANLAMA STÜDYOSU SEÇMELİ 4 4 0 14
Z 29 PLN 5050 MEKANIN SÖZLÜ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 30 PLN 6020 ÖTEKİLER VE FİZİKSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 31 PLN 6018 PLANLAMADA KURAM-EYLEM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 32 PLN 6016 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİZİKSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 33 PLN 5066 KENTSEL BÜYÜME VE ÇEPER PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 34 PLN 5048 MODERNİTE, POSTMODERNİTE VE KENT-MEKAN SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 35 PLN 5064 KENTSEL PLANLAMADA HALK KATILIMI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 36 PLN 5030 PLANLAMADA SOSYAL POLİTİKA SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 37 PLN 5028 HATLAR ÜZERİNDE KENT PEYZAJI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 38 PLN 5024 DİNLENİM VE PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 39 PLN 5062 KENTSEL ALANLARDA SANAYİ GELİŞMESİ PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 40 PLN 5022 EKOLOJİK PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 41 PLN 5018 KENTSEL TASARIM SEÇMELİ 0 4 0 5
Z 42 PLN 5060 TARİHİ KENTSEL ÇEVRELERDE KORUMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 43 PLN 5056 EKOLOJİK SÖYLEMLER VE PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.


Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU
E-Posta : ebru.cubukcu@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 84 79 / +90 (232) 301 83 57
Adres: D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Doğuş Cad. No:209 35160 Buca / İZMİR