DERECE PROGRAMLARI

: Kıyı Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Kıyı Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kıyı Mühendisliği Programında, kıyılarda meydana gelen süreçler ile kıyı ve açık deniz yapılarının tasarımı ve inşaatı ile ilgili temel kavramlar üzerine bilgi ve beceriye sahip, kıyı ve deniz yapılarının planlanması, yapımı ve yönetiminde aktif rol alabilecek uzmanlar yetiştirilmektedir.
Yapılanmasına devam etmekte olan program, hem Deniz Teknolojisi hem de Deniz Bilimleri programları ile çok disiplinli çalışma olanakları sağlamaktadır.
Araştırma konularını;
* Hidrodinamik prosesler, analiz ve modelleme,
* Jeolojik prosesler,
* Kıyı yapıları tasarımı,
* Deniz ulaşımı, taşımacılığı ve lojistik.
oluşturmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Kıyı Mühendisliği'nde akademik, kamu ve özel kuruluşlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak,
2   Kıyı Mühendisliği sektöründe ihtiyaç duyulan kıyılarda meydana gelen süreçlerin analizi ile yapı tasarımı hizmetlerini nitelikli bir şekilde verebilmek,
3   Araştırmacı ve sorgulayan bir yaklaşım ile özgün ve yaratıcı mühendislik yaklaşımları geliştirebilmek,
4   Sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde olarak, tasarım ve mühendislik çözümlerinde etik bir yaklaşım benimsemek,
5   Kıyı Mühendisliği'nde tasarım, mühendislik ve işletme arasında işbirliği ve koordinasyonun kurulmasında ve yürütülmesinde etkin rol alabilmek,
6   İnsan ve çevre odaklı bir tasarım için gereken standartları, normları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulayabilmek,
7   Güncel mühendislik yaklaşımlarını bilmek, mevcut yaklaşımları geliştirebilecek ilerigörüşlülüğe sahip olmak,
8   Kıyı Hidroliği temel kavramlarını bilmek, mühendislik uygulamalarında ihtiyaç duyulan proses analizlerini yapabilmek,
9   Bir yabancı dili kullanarak Kıyı Mühendisliği alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve bu alanda çalışmalar yürüten kişilerle sözlü ve yazılı iletişim kurmak,
10   Proses analizi ve tasarım alanlarında ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarını ileri seviyede kullanmak,
11   Deniz Teknolojisi ve Bilimleri'nin yanısıra diğer ilgili alanlarda üretilen bilginin Kıyı Mühendisliği'ne uyarlanmasında, mevcut kavram ve metotları geliştirmek ve/veya yeni kavramsal veya metodolojik katkı sağlayabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 COE 5003 KIYI MÜHENDİSLİĞİ - I SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 COE 5031 OŞİNOGRAFİDE UYGULAMALI İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 4 COE 5029 DENİZ YAPILARI TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 5 COE 5027 DENİZEL YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ: TEORİ VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 COE 6011 KIYI BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
Z 7 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 8 COE 5021 KIYI MÜHENDİSLİĞİNDE JEOFİZİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 9 COE 5025 KIYI SEDİMENTLERİNİN DİNAMİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 10 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 11 COE 5020 KIYI YAPILARI VE DEPREMSELLİK SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 12 COE 5010 KIYI JEOTEKNİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 13 COE 5004 LİMAN MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 14 COE 5024 DENİZ DEŞARJLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 COE 5002 KIYI MÜHENDİSLİĞİ - II SEÇMELİ 2 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr