DERECE PROGRAMLARI

: Gemi İnşaatı Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Gemi İnşaatı Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yöremizde etkinlik gösteren denizcilik kurum ve kuruluşlarının güncel deniz teknolojileri konularında uzmanlığa duydukları gereksinim, günden güne artan bir potansiyele sahip olmakla birlikte bu gereksinimlerin yanıtlanmasındaki yetersizlikler ileri boyutlardadır. Oysa ki, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, kurulduğu 1975 yılından bu yana ülkemiz denizleri ve uluslar arası sularda edindiği yüksek teknolojik bir birikime sahiptir. Bu birikimin gemi inşaatı temelinde denizcilik sektörünün yararına sunulması gerekliliğiyle bu programda araştırma etkinlikleri yürütülmektedir.
Araştırma etkinliklerinden beklenen yararların başında, gemi programının eşgüdümünde tüm üniversitenin birikimleri sektöre aktarılırken başta küçük teknecilik işkolu olmak üzere, tüm gemi inşaatı ve bakım onarımı sektörünün güncel ihtiyaçları doğrultusunda yeni araştırma ufukları açmak gelmektedir.
Gezi tekneleri, balıkçı gemileri boyutundan konteyner gemisi ve büyük petrol tankeri boyutlarına dek birçok geminin gerek teknesi, gerek ana makinaları dahil tüm donanımları konusunda deneyime sahip olan program, çok sayıda nitelikli akademik ve teknik personelle, laboratuarlar ve atölyelerle, kara ve deniz araçlarıyla etkinlik göstermektedir.
Gemi İnşaatı Programı, saygın ulusal ve uluslararası araştırma merkezleriyle işbirliği içinde çalışmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sunulmaktadır:
* Japonya Ulaştırma Bakanlığı Deniz Tekniği Yüksekokulu, Japonya
* Gdansk Teknik Üniversitesi Deniz Mühendisliği ve Gemi Teknolojisi Fakültesi, Polonya
* Yapı Donanımları ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Romanya
* SARC BV, Hollanda
* Amarcon, Hollanda
Araştırma konuları:
* Gemi inşaatı ve form tasarımı
* Özel gemilerin ve sistemlerin projelendirilmesi
* Gemi hidrostatiği ve stabilitesi

Temel Program Kazanımları

1   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak
2   Çoklu disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisini edinmek
3   Gemi İnşaatı Mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
4   Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapabilmek
5   Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak
6   Gemi İnşaat Mühendisliği alanında en yeni bilgilere ulaşma, bunları kavrama, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanmak
7   Bir araştırmayı tasarlayabilir, uygulayabilir ve araştırma sonuçlarına dayalı akademik bir makale yazabilmek
8   Araştırmacı özü ve eleştirel duruşu ile özgün ve geleceğe dönük mühendislik yaklaşımları geliştirebilmek
9   Tasarım ve denizcilik tarihi nosyonuna, kurumsal bilgi altyapısına ve bu bağlamda entelektüel bir birikime sahip olmak
10   Güncel tasarım yaklaşımlarını bilmek , yerleşik tasarım ve üretim sistemlerini daha ileriye taşıyabilmek ve yaşam boyu öğrenme sürecinde sürekli olarak yeni fikir ve yöntemler önerebilecek ileri görüşlülüğe sahip olmak
11   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
12   ARGE çalışmaları yürütebilmek ve bu yolla mevcut donanım ve yazılımları geliştirme becerisine sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. - NAV 5037, NAV 5029, NAV 5030 ve NAV 5031 dersleri Gemi İnşaatı mezunu olmayan öğrenciler için zorunlu derstir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NAV 5031 GEMİ İNŞAATI ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 NAV 5043 GEMİ DİRENCİ VE SEVKİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 NAV 5037 GEMİ HİDRODİNAMİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 NAV 5030 DENİZ MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 9
B 3 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 NAV 5003 İLERİ GEMİ MUKAVEMETİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 NAV 5041 DENİZEL YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA GÜÇ DÖNÜŞÜM SİSTEM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 NAV 6001 GEMİ MUKAVEMETİNDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 NAV 5035 DENİZEL KOMPOZİTLERİN KIRILMA MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 6 NAV 5033 YAT DİZAYNI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 7 NAV 5023 DENİZEL KOMPOZİTLERİN TASARIMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ OPTİMİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 8 NAV 5021 GEMİ DİZAYNI VE DENİZCİLİK İÇİN MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 9 NAV 5015 GEMİ YAPIMI VE ONARIMI İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 10 NAV 5009 DALGA MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 NAV 5007 CTP (CAM TAKVİYELİ PLASTİK) TEORİSİ VE TEKNELERDE KULLANIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 12 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 13 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 14 NAV 5034 DENİZEL KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ, BİRLEŞTİRİLMESİ VE ONARIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 15 NAV 5028 GEMİLERDE ISIL KONFOR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 16 NAV 6004 HİDROFOİL TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 17 NAV 5040 KÜÇÜK TEKNELERİN YAPISAL TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 18 NAV 5018 YOLCU TAŞIMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 19 NAV 5002 GEMİ PERVANELERİNİN HİDRODİNAMİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 20 NAV 5042 GEMİ VE DENİZ YAPILARININ AERODİNAMİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 21 NAV 5008 GEMİLERDE İLERİ KAYNAK TEKNİĞİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 22 NAV 5038 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEMİ DİZAYNI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 23 NAV 5006 GEMİLERDE OTOMATİK KONTROL SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 24 NAV 5004 BALIKÇI GEMİLERİ TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 25 NAV 5036 GEMİ YAPISAL TASARIMINDA MATRİKS METOTLAR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 26 NAV 5044 GEMİ LEVHALARINDA ELASTİK STABİLİTE ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.


Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr