DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Kimyası Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Deniz Kimyası Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda, Kimyasal Oşinografi alanında bilgi sahibi, edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda ulusal ve uluslararası sularda canlı ve cansız kaynaklara ait kimyasal verileri toplamayı, değerlendirmeyi, bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen ve bilimsel yayınlar üretebilen, sosyal ilişkileri kuvvetli, çevreye duyarlı, karar verme ve problem çözme yetiye sahip uzmanlar yetiştirilmektedir.
Programın amaçları;
* Deniz bilimleri alanında veriler toplamak, elde edilen verileri kalite kontrolünden geçirerek kullanıcılara nitelikli bir veri seti sunmak,
* Teknolojik gelişmeleri izleyerek mevcut analiz yöntemlerini geliştirmek ve yeni yöntemler üretmek,
* Kimyasal oşinografi alanı ile ilgili araştırmaları izleyebilmek ve uluslar arası literatürü takip etmek,
* Ulusal ve uluslar arası araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Bilimsel araştırmalarda sorumluluk üstlenebilmek ve sorun çözümleyebilmek
2   Deneysel yetenekleri geliştirmek için ihtiyaç duyulan pratik bakış açısına sahip olabilmek
3   Bilim etiğine bağlı araştırmacı olabilmek
4   Ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek ve geliştirebilmek
5   Eleştirel duruşu ile özgün ve geleceğe dönük bilimsel hedefleri olan araştırmacı olabilmek
6   Deniz Bilimlerinde kurumlar ve disiplinler arasında organik işbirliği ve koordinasyonun kurulmasında ve yürütülmesinde etkin rol alabilmek
7   Çevresel problemlerin çözümünde gereken standartları, normları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulayabilmek
8   Kimyasal oşinografi alanı ile ilgili bilgi ve araştırmaları izlemek ve diğer araştırmacılarla sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
9   Konusu ile ilgili eğitim ve öğretime katkıda bulunabilmek
10   Kimyasal oşinografi ile ilgili konularda politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları toplum yararına sunabilmek
11   Yenilikçi, yaratıcı ve rasyonel çalışan bir uzman olabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Mehods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CDK 5021 DENİZ BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MCP 5003 KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MCP 5019 DENİZEL EKOTOKSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 3 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 5 MCP 5023 DENİZEL ORTAMDA PETROKİMYASAL KİRLETİCİLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 MCP 5021 DENİZ ORTAMINDA ORGANİK KİRLETİCİLER SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 7 MCP 5017 DENİZ KİMYASI - I SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 8 MCP 6007 SUCUL ORTAMDA İZ METALLERİN KAYNAKLARI VE AKIBETİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 9 MCP 6001 DENİZ BİYOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 10 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 11 MCP 5008 DENİZ KİMYASI - II SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 12 MCP 5024 TÜRKİYE DENİZLERİ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 13 MCP 5022 DENİZEL ORGANİZMALARDA AĞIR METALLERİN BİRİKİMİ VE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 MCP 6006 DENİZ BİYOJEOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 15 MCP 5020 DENİZ ORTAMINDA AĞIR METALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 MCP 5012 DENİZEL PROSESLER VE KİRLENME SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 17 MCP 5010 KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr