DERECE PROGRAMLARI

: Canlı Deniz Kaynakları Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Canlı Deniz Kaynakları Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Canlı Deniz Kaynakları bölümünün temel ilgi alanını denizel ekosistemler, denizlerde dağılım gösteren organizmalar ile bunların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda enstitümüzde, denizlerimizde bulunan en ilkel tek hücreli organizmalardan en gelişmiş deniz memelilerine kadar bir çok türün biyolojik ve ekolojik özellikleri araştırılmakta; tür, populasyon ve kommünite gibi farklı ölçeklerin ayrı ayrı ve/veya birlikte ele alındığı autoekolojik, sinekolojik ve demekolojik çalışmalar yürütülmektedir. Denizlerimizde biyolojik çeşitliliğin tespit edilerek, izlenmesi ve korunması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Deniz ve kıyı alanlarında insan etkisi veya doğal olaylar sonucu meydana gelen etkilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak iklimsel değişikliklerin denizel ekosistem üzerindeki etkileri, indikatör, yabancı ve istilacı türler, kirletici kaynaklar ve etkileri, balıkçılık kaynaklarının belirlenmesi, stoklarının tahmini ve yönetimi, stokların sürdürülebilir kullanımı, ülkemizin mevcut balıkçılık sorunlarının çözümüne ilişkin politikaların üretilmesi ve akuakültürün çevresel etkilerinin araştırılması gibi konular da çalışılmaktadır.
Araştırmalarda;
* Trol, Beam trol, IKMT (Isaac Kidd Midwater Trawl), Van Veen grab, Orange-peel, Box-corer, Drej, farklı tipte plankton ağları, Nansen ve Rosette-Sampler gibi örnekleme araç ve sistemlerinden,
* CTD profil cihazları, Akıntı ölçerler ve Akıntı Profil cihazları, Fotosentetik Işık ölçer, Sidescan Echo Sounder, Bilimsel Echo Sounder ve Net Sounder gibi fiziksel ölçüm cihazlarından,
* Atomic, UV ve Kütle Spektrofotometreleri, besin tuzu ölçüm oto-analizörü, PCR, Elektroforez, Gaz ve Likid Kromatografi gibi kimyasal ölçüm cihazlarından,
* Görüntü kayıt sistemine sahip çeşitli steoro-mikroskop, faz kontrast, ışık ve epifloresan mikroskoplardan yararlanılmaktadır.
Elde edilen verilerin alansal analize tabi tutularak değerlendirilmesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan algılama uygulamalarına olanak veren Matlab, Foxpro, ArcGIS, Erdas, Idrisi, Mapviewer, Ocean Data View, vb., yazılımlardan yararlanılmaktadır. Çalışma alanının hidrografik özelliklerinin çözümlenmesinde de fiziksel oşinografik modeller (Princeton Killworth Model ile yardımcı diğer yazılımlar MSDEW, MIKADO, NEMO, vb.) kullanılmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Canlı deniz kaynaklarından gerek avcılık gerekse yetiştiricilik yoluyla elde edilecek sürdürülebilir verimin sağlanmasına yönelik politikalar üretebilmek, karar vericiler için bağımsız bilimsel tavsiyeler geliştirebilmek
2   Denizlerdeki biyo-ekolojik süreçlere ilişkin analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmalar tasarlamak, uygulayabilmek, bulguları analiz etmek ve yorumlayabilmek
3   Çevreye duyarlı, çağın gereklerine uygun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürebilen, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel ve ekonomik yarara dönüştürülebilen uzmanlar yetiştirmek
4   Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlamış olmak
5   Canlı deniz kaynakları alanında lisans ve lisansüstü düzeyinde ders hazırlayıp, verebilecek donanıma sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Mehods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 CDK 5011 KİRLENMENİN BENTHOSA ETKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 2 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 CDK 5047 DENİZ KORUMA ALANLARI VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 5 CDK 5033 DENİZEL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ VE PATOJEN MİKROORGANİZMALAR SEÇMELİ 2 1 0 7
Z 6 CDK 5045 DERİN DENİZ BALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 7 CDK 5043 DENİZEL FİTOPLANKTON EKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 1 1 8
Z 8 CDK 5041 DENİZ BENTOSU SEÇMELİ 2 1 0 7
Z 9 CDK 5031 TÜRKİYE KIYILARINDAKİ EGZOTİK OMURGASIZ TÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 10 CDK 5029 AKUAKÜLTÜRÜN ÇEVRESEL ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 11 CDK 6029 BALIK STOKLARININ DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 CDK 6025 BALİK LARVAL EKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 13 CDK 6023 DENİZ EKOLOJİSİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 CDK 6015 PELAJİK EKOSİSTEM SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 15 CDK 6007 PLANKTONİK ORGANİZMALAR VE EKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 16 CDK 6005 BALIKÇILIK OŞİNOGRAFİSİ VE AÇIK DENİZ BALIKÇILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 17 CDK 6003 UYGULAMALI BİYOMETRİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 18 CDK 6001 ZEHİRLİ PLANKTONİK ORGANİZMALAR VE EKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 19 CDK 5021 DENİZ BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 20 CDK 5019 EKOSİSTEM MODELLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 CDK 6014 POPULASYON DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 22 CDK 5010 TÜRKİYE BALIKÇILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 23 CDK 5012 BALIKÇILIK KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 CDK 5006 TÜRKİYE DENİZLERİ EKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 25 CDK 5032 DENİZEL FOULİNG ORGANİZMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 26 CDK 5038 EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI AKUAKÜLTÜR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 27 CDK 5036 PLANKTON VE CANLI DENİZ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 28 CDK 6010 ÖZEL EKOSİSTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 29 CDK 5042 DENİZEL PROKARYOTLARIN GENETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 30 CDK 6028 DENİZ BALIKLARINDA DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 31 CDK 6004 AKUAKÜLTÜR TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 32 CDK 5044 DENİZ MEMELİLERİNİN KORUNMASI VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 33 CDK 6002 AKUATİK EKOSİSTEMLERDE EKOMETRİK ANALİZ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 34 CDK 6026 TELEOST BALIKLARIN EKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 35 CDK 5028 AKUATİK FOTOSENTEZDE GELİŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 36 CDK 6030 BALIK FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 37 CDK 5040 DENİZEL MİKROBİYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 9
Z 38 CDK 5014 DENİZ BİTKİLERİNİN SİTOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 39 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 40 CDK 5022 BALIKLARDA BESLENME EKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr