DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programında, Türkiye yi çevreleyen tüm karasularda ve uluslararası suların münhasır ekonomik bölgesinde, ülkenin gereksinimi olan deniz kaynakları potansiyeli konusunda bilimsel ve mühendislik verilerini toplamayı, değerlendirmeyi bilen; elde ettiği bilgilerle özgün ve orijinal araştırmalar yapabilecek bir ekibi yönetebilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmektedir.
Programın amaçları;
* Başta ülkemizi çevreleyen denizlerdeki kıta sahanlığı olmak üzere dünya denizlerinde, jeolojik ve jeofizik yöntemlerle tüm cansız denizel kaynakları araştırmak,
* Denizlerde ve göllerde tek ışınlı ve çok ışınlı derinlik ölçümleri ile deniz-göl derinlik haritalarını oluşturmak,
* Deniz inşaatları öncesi mühendislik çalışmaları yapmak,
* Denizlerde bilimsel ve mühendislik amaçlı yer manyetik alan ölçümleri yapmak,
* Deniz altı faylarının araştırılması ve genç tektonik yapıların belirlenmesi suretiyle depremsellik çalışmaları yapmak,
* Deniz altında mevcut ve potansiyel heyelanların araştırılması suretiyle tsunami incelemesi yapmak,
* Kıyısal sediman dinamiğini ortaya koyarak, kıyı gelişim modellemesini yapmak,
* Alınan sediman örnekleri üzerinde jeokimyasal çalışmalar yaparak, deniz kirliliği konusunda araştırma yapmak,
* Sediman örnekleri üzerinde paleoiklimsel değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını saptayarak, ileriye dönük iklimsel tahminlere göre, kanun yapıcılara enerji, su, balıkçılık ve tarım politikalarının belirlenmesi için veri toplamaktır

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Başta ülkemizi çevreleyen denizlerdeki kıta sahanlığı olmak üzere dünya denizlerinde, jeolojik ve jeofizik yöntemlerle tüm cansız denizel kaynakları araştırma becerisine ve yönetimine sahip olmak
2   Denizlerde ve göllerde tek ışınlı ve çok ışınlı derinlik ölçümleri ile deniz-göl derinlik haritalarını oluşturma, ve böyle araştırmaları yönetebilme becerisine sahip olmak
3   Denizaltı inşaatlarına yönelik mühendislik çalışmaları yapma ve yaptırma becerisine sahip olmak
4   Denizlerde bilimsel ve mühendislik amaçlı yer manyetik alan ölçümleri yapmak ve değerlendirmek ve yeni buluşlar yapma becerisine sahip olmak
5   Denizlerde yapılan gravite ölçüm haritalarının değerlendirilmesi ve model çalışmalarını yapmak ve elde edilen bulgular ile yenilikler ortaya koyma becerisine sahip olmak
6   Denizaltı faylarının araştırılması ve genç tektonik yapıların belirlenmesi suretiyle depremsellik çalışmaları yapma ve orijinal sonuçar ortaya koyma becerisine sahip olmak
7   Denizaltında mevcut ve potansiyel heyelanların araştırılması suretiyle tsunami incelemesi yapmak ve orijinal görüşler ortaya koyma becerisine sahip olmak
8   Kıyısal sediman dinamiği ortaya konularak, kıyı gelişim modellemesini yapmak, elde edilen bulgulardan yeni ve orijinal sonuçlar ortaya koyma becerisine sahip olmak
9   Sedimanlardan alınan örneklerde, jeokimyasal çalışmalar yaparak, deniz kirliliği konusunda araştırma yapabilme becerisine sahip olma ve kanun yapıcılar ile yerel yönetimlere görüş sunma becerisine sahip olmak
10   Sedimanlardan elde edilen örneklerle paleoiklimsel değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını saptayarak, ileriye dönük iklimsel tahminlere göre, kanun yapıcılara enerji, su, balıkçılık ve tarım politikalarının belirlenmesi için veri toplama; yeni ve orijinal görüşler sunma becerisine sahip olmak
11   ARGE çalışmaları ile mevcut donanım ve yazılımları geliştirme becerisine sahip olmak ve elde edilen bulgulardan yeni ve orijinal sonuçlar çıkartabilmek
12   Mevcut donanım, yazılım ve bilişim teknolojilerini kullanarak özgün çalışmalar yapma ve yönetme becerisine sahip olmak
13   Deniz araştırmaları yapan kurumlarda yetişmiş insan gücü olarak çalışma ve yönetici olma kapasitesine sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Mehods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 DEN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 DJJ 5013 DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİNDE ENSTRÜMENTAL YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 2 DJJ 6013 JEOFİZİKTE TERS ÇÖZÜM METODU SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 3 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 5 DJJ 5055 DENİZEL JEOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 DJJ 5053 TÜRKİYENİN SENOZOYİK ZAMANININ PALEOİKLİMSEL DEĞİŞİMLERİ VE PALEOVEJETASYONU SEÇMELİ 2 1 0 6
Z 7 DJJ 5051 DENİZ SİSMİĞİNDE VERİ İŞLEM SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 DJJ 5049 YANAL TARAMA SONAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 DJJ 5045 DENİZ JEOFİZİĞİNDE DERİN SİSMİK ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 10 DJJ 5043 DENİZEL ÇEVRE JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 11 DJJ 5041 DENİZ JEOFİZİĞİNDEKİ DATA ANALİZLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 12 DJJ 5027 DENİZ JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 13 DJJ 5029 DENİZ JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 14 DJJ 6007 DENİZEL SEDİMANLARDA ABSORPSİYON SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 15 DJJ 5039 BATIMETRİ VE SEDİMENT ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 16 DJJ 5050 DENİZ SİSMİĞİNDE NİTELİK ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 17 DJJ 5046 DENİZEL KABUK YAPILARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 18 DJJ 5056 DENİZ TABANI GÖRÜNTÜLEME VE HARİTALAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 19 DJJ 5054 TÜRKİYENİN KUVATERNER GÖL VE DELTA ALANLARININ PALEOEKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 20 DJJ 5018 SİNYAL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 DJJ 6016 OKYANUSLARIN OLUŞUMU VE JEODİNAMİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 22 DJJ 6004 SİSMİK KAYNAK TEORİSİ SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 23 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 24 DJJ 5057 DENİZEL FASİYES ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 25 DJJ 5042 DÜNYA OKYANUSLARI SEÇMELİ 2 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr