DERECE PROGRAMLARI

: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1997 yılında kurulmuştur. Kuruluş yılından bu yana, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), TÜBİTAK ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma (BAP) projelerinin finansal desteği ile 14 laboratuar oluşturulmuştur. Bölüm ilk öğrenci grubunu 1999 - 2000 öğretim döneminde 30 kişi olarak kabul etmiştir. Halen örgün öğretime 70 kişilik kontenjan ile devam etmektedir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına da her yıl kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bölümde iki anabilim dalı mevcut olup bunlar Üretim Metalurjisi ve Malzeme Bilimi anabilim dallarıdır. Bunlardan Malzeme Bilimi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bölümde ağırlıklı olarak Malzeme Bilmimi alanında araştırmalar yürütülmektedir. Bölümdeki güncel araştırma konuları; biyomalzemeler, kompozit malzemeler, ince seramik filmler, seramik malzemeler, korozyon, kırılma mekaniği ve hasar analizi olarak özetlenebilir. Toplam onbeş öğretim üyesi ders vermektedir.
Bölüm laboratuarları:
Mekanik Laboratuarı
Metalografi Laboratuarı
Elektron Mikroskop (SEM) Laboratuarı
Seramik Laboratuarı
Plastik Şekil Verme Laboratuarı
Numune Hazırlama Laboratuarı
Kimya Laboratuarı
Korozyon Laboratuarı
Döküm ve Isıl İşlem Laboratuarı
X Işınları Laboratuarı
Elektronik Malzemeler Laboratuarı
Triboloji Laboratuarı
İleri Malzemeler Laboratuarı
Simülasyon ve Optimizasyon Laboratuarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2   Alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak,
3   Alanı ile ilgili yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşabilmek ve araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanmak,
4   Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak ve özgün bir konuyu kavramak, araştırmak, tasarlamak, uygulamak ve katkıda bulunmak,
5   Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesini ve birleştirilmesini yapmak,
6   Alanında bilginin sınırlarını genişletecek ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayın yapmak,
7   Özgün ve disiplinlerarası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak,
8   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi düşünsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirmek,
9   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetmek,
10   Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurmak,
11   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak ve tartışmak,
12   Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri değişik platformlarda tanıtarak bilgi toplumu olma yolunda katkıda bulunmak,
13   Sorun çözme yaklaşımlarında stratejik karar verme süreçlerini kullanmak ve işlevsel etkileşim kurmak,
14   Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki sorunları çözmek,

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun mühendis sayısı 2011-2012 dönem sonu itibariyle yaklaşık 300 kişidir. Bu mühendisler üretim, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında çalışmaktadır. Bazıları da yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde araştırmacı veya akademisyen olarak çalışmaktadır. Mezunlarımızdan % 67 sinin istihdam bilgisine ulaşılmıştır. İstihdam bilgisi olan 36 kişinin yaklaşık % 5 i çalışmamaktadır. Çalışanların yaklaşık % 62 si kamuda, eğitim alanında görev yapmaktadır. Özel sektörde çalışanlar ise üretim başta olmak üzere Ar-Ge ve pazarlama alanlarında çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MME 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MME 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MME 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MME 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MME 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MME 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MME 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MME 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MME 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 IND 5021 INNOVASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 IND 5025 TOPLAM KALİTE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 5 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 6 İŞG 5007 GİRİŞİMCİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 7 MME 5061 HAVACILIK VE UZAY MALZEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 MME 5059 ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 NNE 5037 ORGANİK MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 MEE 5089 YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 11 NNE 5027 SAFLAŞTIRMA PROSESLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MME 5057 POLİMERİK NANOKOMPOZİTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 MME 5055 YÜZEY BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 14 MME 5053 KARBON NANOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 15 MME 6005 İNCE FİLMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 16 MME 6003 BİYOMALZEMELERDE YÜZEYSEL DEĞİŞİKLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 17 MEE 5083 ELASTİSİTE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 ENM 5033 MÜHENDİSLER İÇİN YÖNETİM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 19 ENM 5031 MÜHENDİSLİKTE MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 20 IND 5045 RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 IND 5043 SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 22 BMT 5005 BİYOMEDİKAL SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 MME 5051 KAYNAĞIN TERMOMEKANİK İNCELENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 24 BYT 5007 ORGANİK MADDELERİN BİYODERGRASYON VE BİYOTRANSFORMASYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 25 STA 5021 VERİ ANALİZİNDE İSTATİSTİKSEL YAZILIM SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 26 MME 5049 ÇEVREYE DUYARLI ÇATLAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 27 MME 5041 MALZEMELERİN YAPISAL TERMODİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 MME 5027 TEKSTÜR VE ANİZOTROPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 29 MME 5025 YÜKSEK SICAKLIK KOROZYONU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 MME 5003 KIRILMA MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 MME 5007 DEMİR DIŞI METALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 MME 5009 İLERİ REFRAKTER MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 33 MME 5011 SOL-JEL PROSESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 34 MME 5015 PLAZMA METALURJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 35 NNE 5032 FOTONİK KRİSTALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 36 MEE 5038 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 37 MME 5056 NANOKOMPOZİTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 38 MME 5054 YAPISAL NANOKRİSTALİN MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 39 IND 5032 YANIT YÜZEYİ METODOLOJİSİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 MME 5052 POLİMERİK BİYOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 41 MME 5064 YARI KARARLI MALZEMELERİN ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 42 MME 5058 İLERİ SERAMİK SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 43 MME 6006 HASAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 BMT 5022 BİYOMALZEMELER: HÜCRE-YÜZEY ETKİLEŞİMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 45 MME 5046 ASAL ÇELİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 MME 5042 MALZEMELERİN YÜZEY İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 47 MME 5062 ŞEKİL BELLEKLİ MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 48 MME 5028 NANOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 BYT 6012 NANOMATERYALLER VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 50 MME 5026 İLERİ KARAKTERİZASYON VE MODİFİKASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 51 MME 5060 NÜKLEER MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 52 MEE 5080 PLASTİSİTE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 53 MME 5014 ELEKTRONİK SERAMİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 54 ENM 5038 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 55 MME 5010 YÜKSEK SICAKLIK ÇİMENTOLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 56 NNE 5034 KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 57 ENM 5040 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 58 MME 5004 METALLERİN PLASTİK DEFORMASYON ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 ENM 5042 İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 60 MME 5002 İLERİ TRİBOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 İŞG 5004 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLEŞİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ümit CÖCEN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Tel: 0 (232) 301 7450-4758
Faks: 0 (232) 301 7452
E-posta: umit.cocen@deu.edu.tr