DERECE PROGRAMLARI

: Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Makina Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi nin kurulmasından sonra Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne bağlanmıştır. 1992 yılında Mimarlık Fakültesinin ayrılması ile Fakültenin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Makina Mühendisliği Bölümü sahip olduğu öğretim üyesi ve laboratuvar olanakları açısından ülkemizin en iyi eğitim veren kuruluşlarından biridir. Bölüm 1992-1993 öğretim yılından itibaren İkinci Eğitim e başlamıştır. Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik ve Otomotiv Anabilim Dalları bulunmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği ve Termodinamik Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Makina Mühendisliği Bölümü geniş bir laboratuvar kapasitesine sahiptir. Laboratuvarlar, tasarım, üretim, ölçüm, otomasyon, kompozit malzeme, kaynak ve malzeme testi gibi birçok konuda eğitim-öğretime destek verdiği kadar sanayiye yönelik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Çeşitli projelerle laboratuvar olanakları arttırılmaya devam edilmektedir.

Kazanılan Derece

Makina Teorisi ve Dinamiği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Makina Mühendisliği Doktora Programları kapsamında; tasarım, optimizasyon, kaynak yöntemleri, plazma metalurjisi, taşıt tekniği, kırılma mekaniği, ısı transferi, termodinamik, enerji, akustik, robotik, otomatik kontrol, akustik, titreşim, hidrolik ve pnömatik alanlarında dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Bölümümüz Tezli Yüksek Lisans programları için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı dahilinde yüksek lisans öğrencisi yetiştirmektedir. Toplam otuzaltı öğretim üyesi ders vermektedir.

Bölümümüzde, lisans ve lisanüstü öğrencilerimize hizmet vermek üzere aşağıdaki laboratuarlar mevcuttur:
Kaynak Laboratuvarı
Metalografi ve Malzeme Muayenesi Laboratuvarı
Tahribatlı Malzeme Muayenesi Laboratuvarı
Tahribatsız Malzeme Muayenesi Laboratuvarı
Nanoteknoloji Uygulama Laboratuvarı
Makina Elemanları Laboratuarı
Konstrüksiyon Laboratuarı
Motorlar ve Taşıt Tekniği Laboratuarı
Mekanik Laboratuarı
Kompozit Test Laboratuarı
Kompozit Üretim Laboratuarı
Numune Hazırlama Laboratuarı
Biyomekanik Laboratuarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Makine tasarım, analiz ve kontrolüne yönelik mühendislik bilgilerinin en ileri düzeye çıkarılması
2   Mekanik ve kontrol alanında deneysel çalışma yapma becerisinin kuvvetlendirilmesi
3   Mekanik sistemleri tasarlama, makine dinamiği ve titreşim analizlerini bağımsız yapabilme becerisinin kazandırılması
4   Kontrol sistemleri tasarım ve analizini bağımsız yapabilme becerisinin kazandırılması
5   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kuvvetlendirilmesi
6   Makina Mühendisliği mekanik analiz problemlerini bağımsız olarak tanımlama, formüle etme becerisinin kazandırılması
7   Makina Mühendisliği kontrol problemlerini bağımsız olarak tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin kazandırılması
8   Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin topluma örnek olacak seviyede kazandırılması
9   Etkin iletişim kurma becerisi ve teknik İngilizce bilgisinin en ileri düzeye çıkarılması
10   Makina Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğinin en ileri düzeye çıkarılması
11   Yasam boyu öğrenme bilincinin topluma örnek olacak seviyede kazandırılması
12   Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırılması
13   Makina Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisinin en ileri düzeye çıkarılması
14   Bilgiye ulaşabilme becerisinin en ileri düzeye çıkarılması
15   İnisiyatif kullanabilme becerisinin kanıtlanmış olması

Mezunların İstihdam Profilleri

Programlarımız öğrencilere makina mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız imalat, otomotiv, tasarım, ısı , enerji, makine teorisi temel kapsamlı konularında hizmet sektörünün tüm alanlarında istihdam olanağı bulmaktadırlar
Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın yaklaşık %85 i özel sektör kuruluşlarında, % 15 i ise kamu sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MEE5055 dersini ve ayrıca MEE5077, MEE5067, MEE5017, MEE5023 derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu dersler danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MEE 5085 MAKİNE AKUSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 MEE 5017 İLERİ OTOMATİK KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 MEE 5077 TİTREŞİM SİNYALLERİNİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 MEE 5079 MAKİNE TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 MEE 5067 LİNEER TİTREŞİM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 MEE 6009 OPTİMAL KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 MEE 5055 MÜHENDİSLER İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 MEE 5023 İLERİ DİNAMİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 MEE 5107 MEKANİK SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 10 MEE 5076 ENERJİ METOTLARIYLA TİTREŞİM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 MEE 5070 MEKANİK SİSTEMLERDE AKTUATORLER VE SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MEE 5058 MEKANİK SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 MEE 5026 DOĞRUSAL OLMAYAN TİTREŞİMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 MEE 5024 DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 15 MEE 5020 RASTGELE TİTREŞİMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 16 MEE 5018 KATILARDA DALGA YAYILIMI SEÇMELİ 3 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr.Ramazan KARAKUZU
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampusu 35397 Buca İzmir
Tel: 232 301 9200
E-mail : ramazan.karakuzu@deu.edu.tr