DERECE PROGRAMLARI

: Konstrüksiyon ve İmalat Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Makina Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi nin kurulmasından sonra Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne bağlanmıştır. 1992 yılında Mimarlık Fakültesinin ayrılması ile Fakültenin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Makina Mühendisliği Bölümü sahip olduğu öğretim üyesi ve laboratuvar olanakları açısından ülkemizin en iyi eğitim veren kuruluşlarından biridir. Bölüm 1992-1993 öğretim yılından itibaren İkinci Eğitim e başlamıştır. Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği, Termodinamik ve Otomotiv Anabilim Dalları bulunmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Mekanik, Makina Teorisi ve Dinamiği ve Termodinamik Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Makina Mühendisliği Bölümü geniş bir laboratuvar kapasitesine sahiptir. Laboratuvarlar, tasarım, üretim, ölçüm, otomasyon, kompozit malzeme, kaynak ve malzeme testi gibi birçok konuda eğitim-öğretime destek verdiği kadar sanayiye yönelik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Çeşitli projelerle laboratuvar olanakları arttırılmaya devam edilmektedir.

Kazanılan Derece

Konstrüksiyon-İmalat Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Makina Mühendisliği Doktora Programları kapsamında; tasarım, optimizasyon, kaynak yöntemleri, plazma metalurjisi, taşıt tekniği, kırılma mekaniği, ısı transferi, termodinamik, enerji, akustik, robotik, otomatik kontrol, akustik, titreşim, hidrolik ve pnömatik alanlarında dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Bölümümüz Tezli Yüksek Lisans programları için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı dahilinde yüksek lisans öğrencisi yetiştirmektedir. Toplam otuzaltı öğretim üyesi ders vermektedir.

Bölümümüzde, lisans ve lisanüstü öğrencilerimize hizmet vermek üzere aşağıdaki laboratuarlar mevcuttur:
Kaynak Laboratuvarı
Metalografi ve Malzeme Muayenesi Laboratuvarı
Tahribatlı Malzeme Muayenesi Laboratuvarı
Tahribatsız Malzeme Muayenesi Laboratuvarı
Nanoteknoloji Uygulama Laboratuvarı
Makina Elemanları Laboratuarı
Konstrüksiyon Laboratuarı
Motorlar ve Taşıt Tekniği Laboratuarı
Mekanik Laboratuarı
Kompozit Test Laboratuarı
Kompozit Üretim Laboratuarı
Numune Hazırlama Laboratuarı
Biyomekanik Laboratuarı

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Mekanik sistemlerin ve araçların tasarımı, üretimi ve analize yönelik mühendislik bilgilerinin derinleştirmesi ve detaylandırabilme özelliğinin kazandırılması
2   Konstrüksiyon ve İmalat yönünden yerel-bölgesel ve uluslar arası potansiyelleri değerlendirebilmesi ve geliştirebilmesi
3   Mekanik sistemleri tasarlama, farklı malzemelerde statik ve dinamik analizler yapabilme de sorumluluk üstelenebilme
4   Disiplinler arası takım çalışmalarında, koordinasyon kurulmasında ve yürütülmesinde etkin rol alabilme
5   Makina Mühendisliği konstrüksiyon ve imalat problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisinin kuvvetlendirilmesi; bir CAD ortamında oluşturulmuş 3 boyutlu modeli analiz, tasarım ve optimizasyonda kullanabilme; deney tasarlama ve deney sonuçlarının değerlendirmesini yapma
6   Mühendislik problemlerinin çözümünde Mesleki ve etik bir yaklaşım sergileyebilmesi
7   Bir yabancı dili kullanarak makina tasarımı ve imalatı ile ilgili bilgileri izleyebilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
8   Makina Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğinin kuvvetlendirilmesi
9   Konstrüksiyon ve İmalat alanında yaşam boyu öğrenme sürecinde sürekli olarak yeni fikirler önerilebilecek bilgi birikimine sahip olabilmesi
10   Tasarım alanının gerektirdiği düzeyde ki ileri uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisinin kuvvetlendirilmesi
11   Tasarım, imalat ve üretim alanlarında bilgiye ulaşabilme becerisinin arttırılması
12   Konstrüksiyon ve İmalat alanında bilgilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte özgün bir konuda bir araştırma sürecini algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma becerisinin arttırılması

Mezunların İstihdam Profilleri

Programlarımız öğrencilere makina mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız imalat, otomotiv, tasarım, ısı , enerji, makine teorisi temel kapsamlı konularında hizmet sektörünün tüm alanlarında istihdam olanağı bulmaktadırlar
Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın yaklaşık %85 i özel sektör kuruluşlarında, % 15 i ise kamu sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 MEE 5049 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MEE 5038 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MEE 5009 KAYNAK ÖZEL YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 2 MEE 5015 ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 MEE 5053 TASARIM METODLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 MEE 5003 ÇARPIŞMA MEKANİĞİ VE TRAFİK KAZALARININ REKONSTRÜKSİYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 MEE 6019 PLASMA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 MEE 5091 TAŞIT DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 MEE 5105 PLASTİK MALZEMELER TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 8 MEE 5104 AĞIR TİCARİ TAŞIT TEKNİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 MEE 6020 KAYNAK MAKİNALARI VE EKİPMANLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 MEE 5088 MOTORLU TAŞITLARIN PROJELENDİRİLME ESASLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 MEE 5072 MAKİNA TASARIMI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 MEE 5042 MAKİNA TASARIMINDA OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 MEE 5034 ÖZEL KREN KONSTRÜKSİYONLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 MEE 5016 KAYNAK KONSTRÜKSİYONU SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 15 MEE 5082 MOTORLU TAŞITLARDA HİBRİT TAHRİK SEÇMELİ 2 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr.Ramazan KARAKUZU
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampusu 35397 Buca İzmir
Tel: 232 301 9200
E-mail : ramazan.karakuzu@deu.edu.tr