DERECE PROGRAMLARI

: Maden İşletme Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Yer üstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel yönden en bilinçli şekilde değerlendirilmesi ve işletilmesi için yöntemler geliştirmek ve mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulan Maden Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bir disiplin olarak açılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında eğitime başlanmasına rağmen, Bölüm tam anlamıyla kuruluşunu ancak 1975 yılında tamamlayabilmiştir. 1978 yılında Makina Fakültesi ne bağlanan Maden Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi nin kurulması ile aynı üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Halen Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrenci yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Maden İşletme Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Maden Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Maden Mühendisliği 4 yıl süreli lisans eğitimi vermektedir. Bölüm ayrıca Fen Bilimleri Ensititüsü bünyesinde aynı alanda lisansüstü eğitimi verilmesi görevini de üstlenmektedir. Toplam yirmi beş öğretim üyesi ders vermektedir.

Bölüm şu ana kadar bir çok sempozyum, kongre ve seminer çalışması düzenlemiştir. Bölüm öğretim üyeleri tarafından uluslararası toplantılarda 200 ün üzerinde ve ulusal toplantılarda 70 in üzerinde sunum yapılmış, ulusal dergilerde 100 ün üzerinde ve uluslararası dergilerde ise 60 ın üzerinde makale, 45 kitap ve 121 araştırma raporu yayınlanmıştır.

Maden Mühendisliği Bölümünden şu ana kadar 1500`ün üzerinde Lisans, 100'ün üzerinde Yüksek Lisans ve 40'ın üzerinde Doktora öğrencisi mezun olmuştur.

Bölüm eğitim kalitesi konusunda EUR-ACE etiketi ve lisans eğitiminde MUDEK akreditasyonuna sahiptir.

Laboratuarlarımız:
Cevher Hazırlama ve Kimyasal Analiz Laboratuarları
Kaya Mekaniği ve Doğal Taş Laboratuarları
Havalandırma Laboratuarı
X-Ray Laboratuarı
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, maden işletme alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2   Maden İşletme alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimi kavramak, alanı ile ilgili konuları uzmanlık düzeyinde geliştirmek
3   Maden İşletme alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, bilime yenilik getirecek özgün tasarımlar ortaya çıkarmak
4   Maden işletme alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri AR-GE çalışmalarında kullanabilmek, AR-GE çalışması tasarımlayıp ürün ortaya çıkarma yeteneği kazanmak.
5   Maden işletme alanındaki yeni bilgilere sistematik olarak yaklaşabilmek ve Maden İşletme alanı ile ilgili bir yöntemi farklı bir alana uygulamak veya özgün bir yöntem geliştirmek
6   Maden işletme alanındaki konularda ulusal ve uluslar arası dergilerde özgün çalışmalarını yayına dönüştürerek mesleki bilginin sınırını genişletmek, alanına katkıda bulunmak,
7   Maden İşletme alanında sorun çözme yeteneğini kazanarak stratejik karar verme süreçlerini kullanarak toplumsal, bilimsel ve ahlaki konularda çözüm üretebilmek
8   Maden İşletme alanı ile ilgili konularda bilgisayar yazılımları kullanabilme ve bu yazılımları geliştirebilme yeteneği kazanmak
9   Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, en az bir yabancı dilde yazılı, sözlü veya görsel iletişim kurarak bilimsel tartışmalara katkı koyabilmek
10   Maden İşletme uzmanlık alanlarında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
11   Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için yeterli kapsamda eğitim ve araştırma çalışmalarında bulunmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölüm mezunları gerek kamu gerekse özel şirketlerde iş olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca doğrudan madenclik faaliyeti olmamasına rağmen yol, tünel ve baraj inşaatları da mezunlarımıza ek iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımızdan çalışanların yüzde doksanbir kadarı özel sektörde, yüzde beşi akademisyen olarak, yüzde dört kadarı ise kamuda istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 MIN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MIN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MIN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MIN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MIN 5015 MADENCİLİKTE YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 2 MIN 5025 MADENLERDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 3 MIN 5081 MADEN ÜRETİMİNDE OTOMASYON SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 4 MIN 5073 TÜNELCİLİKTE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 5 MIN 5065 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 0 2 6
Z 6 MIN 5057 MADENCİLİKTE DELME VE PATLATMA SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 7 MIN 5055 YÜZEY MADENCİLİĞİNDE ÇEVRE KORUMASI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 8 MIN 5053 GELİŞMİŞ MADENCİLİK FİNANSI VE MADEN YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 9 MIN 5051 MADENCİLİKTE FİZİBİLİTE ETÜDLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 10 MIN 5049 MADEN HUKUKU VE MADENLERDE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 11 MIN 5047 ŞEV STABİLİTESİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 12 MIN 5039 MERMER VE DOĞAL TAŞ ÜRETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 13 MIN 5037 MADENLERDE HAVALANDIRMA PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 14 MIN 5033 AÇIK MADEN İŞLETMECİLİĞİ EKİPMANLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 15 MIN 5031 MADENCİLİKTE NUMERİK MODELLEME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 16 MIN 5029 MADENCİLİKTE GAZ, TOZ VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 17 MIN 5027 MADENLERDE HARİTA HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 18 MIN 5020 YERALTI MADENCİLİĞİNDE GELİŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 19 MIN 5106 MADENCİLİKTE JEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 20 MIN 5102 LAZER TARAMA TEKNİKLERİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE KULLANIMI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 21 MIN 5066 MADENLERDE PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 22 MIN 5058 MADEN PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 23 MIN 5064 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 24 MIN 5062 TÜNELCİLİK VE YERALTI YAPILARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 25 MIN 5060 MADENCİLİK JEOİSTATİSTİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 26 MIN 5042 KAZI MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 27 MIN 5056 AGREGA MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 28 MIN 5054 YERALTI MADENCİLİĞİNDE TABAKA KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 29 MIN 5052 PATLAMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 30 MIN 5050 MADENCİLİKTE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 31 MIN 5030 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 32 MIN 5072 İLERİ TAHKİMAT ANALİZLERİ VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8
Z 33 MIN 5104 MERMER İŞLETMECİLİĞİNDE ARTIK YÖNETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 34 MIN 5026 İLERİ KAYA MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 35 MIN 5084 MADEN ATIK SAHALARININ TASARIMI VE OPERASYONU SEÇMELİ 2 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Vedat ARSLAN
E-Posta : vedat.arslan@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 75 01
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR