DERECE PROGRAMLARI

: Cevher Hazırlama Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Yer üstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel yönden en bilinçli şekilde değerlendirilmesi ve işletilmesi için yöntemler geliştirmek ve mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulan Maden Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bir disiplin olarak açılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında eğitime başlanmasına rağmen, Bölüm tam anlamıyla kuruluşunu ancak 1975 yılında tamamlayabilmiştir. 1978 yılında Makina Fakültesi'ne bağlanan Maden Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi nin kurulması ile aynı üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Halen Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrenci yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Cevher Hazırlama Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sanayinin gereksinimi olan madensel hammaddelerin hazırlanması ve zenginleştirilmesi için, modern teknolojileri kullanmayı, problem çözmeyi bilen, proje üretebilen, çevreye ve doğaya duyarlı, araştırma-geliştirme vizyonuna sahip cevher hazırlama alanında uzman yetiştirmek, akademik araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek, programın ana amacını oluşturmaktadır

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, Cevher hazırlama alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek
2   Cevher Hazırlama alanı ile ilgili disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3   Cevher hazırlama alanında yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
4   Cevher hazırlama alanında bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
5   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek
6   Cevher hazırlama alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek
7   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek
8   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
9   Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek
10   Cevher hazırlama alanı ile ilgili konularda bilgisayar yazılımları kullanabilme ve bu yazılımları geliştirebilme yeteneği kazanmak
11   Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 MIN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MIN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MIN 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 MIN 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MIN 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MIN 5075 İLERİ BOYUT KÜÇÜLTME SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 2 MIN 5071 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİ ZENGİNLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 3 MIN 5069 ÇİMENTO HAMMADELERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 4 MIN 5067 METALİK CEVHERLERİ ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 5 MIN 5063 SUSUZLANDIRMA-KURUTMA-TOZ TUTMA PRENSİPLERİ VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 6 MIN 5061 KÖMÜR HAZIRLAMA VE YIKAMA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 7 MIN 5077 KİMYASAL MADENCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 8 MIN 5023 ANALİZ YÖNTEMLERİ VE LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 9 MIN 5013 SUSUZLANDIRMA VE ATIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 10 MIN 5011 YÜZEY VE FLOTASYON KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 11 MIN 5045 CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEDE YENİ TEKNOLOJİLER SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 12 MIN 5079 CEVHER HAZIRLAMA-ZENGİNLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM PROSESLERİNDE UYGULANMASI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 13 MIN 5059 ENDÜSTRİYEL SINIFLANDIRMA İLKELERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 14 MIN 5088 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEDE OTOMATİK KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 15 MIN 5082 STRATEJİK MİNERALLER VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 16 MIN 5078 FLOTASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 17 MIN 5070 ÇOK İNCE TANELİ CEVHERLERİN ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 18 MIN 5094 KÖMÜR TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 19 MIN 5090 MİNERAL EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 20 MIN 5086 DEĞERLİ VE PLATİN GRUBU METALLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 21 MIN 5076 AGLOMERASYON SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 22 MIN 5074 FİZİKSEL AYIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 23 MIN 5010 CEVHER HAZIRLAMA ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 24 MIN 5092 CEVHER ZENGİNLEŞTİMETESİSLERİNİN SİST.ANALİZİ,MODELLEMESİ,SİMULASYON VE OPTİMİZASYONU SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 25 MIN 5002 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME TESİS PLANLAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 26 MIN 5068 MİNERAL TANE SİSTEMLERİ - TANE MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Vedat ARSLAN
E-Posta : vedat.arslan@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 75 01
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR