DERECE PROGRAMLARI

: Jeofizik Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1974 yılında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ne bağlı Jeofizik Kürsüsü olarak Bornova Yerleşkesinde kurulan bölümümüzde 1974 1975 döneminde eğitime başlanmıştır. 1982 yılında YÖK Yasası uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında yer alan Jeofizik Mühendisliği Bölümü 36 yıldır lisans eğitimini ve 1982 yılından bu yana da Yüksek Lisans ve Doktora programlarını sürdürmektedir. 1999 yılında Buca Tınaztepe Kampüsüne taşınan bölüm, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği ve Sismoloji Anabilim dallarını çatısı altında barındırmaktadır.

Kazanılan Derece

Jeofizik Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Öğretim elemanlarımızın yer aldığı pek çok sayıda araştırma projesi vardır. Lisansüstü öğrencilerimiz bu projeler kapsamında çalışmalar yaparak bölüm laboratuar ve alet parkı olanaklarından da yararlanma imkânı bulmaktadırlar.

Anabilim dalımızın bağlı olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye nin büyükşehirlerinden birinde yer aldığı için burada lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimiz de büyükşehrin avantajlarından yararlanmaktadır ve bu durum tercih edilme nedenlerimizden biridir.

b) Lisansüstü Eğitim verilen her sınıfta bir adet bilgisayar, görsel eğitimi sağlayan bir adet data-show bulunmaktadır. Bu sayede, kürsüde tahtanın yanı sıra dijital veri sunumu da yapılabilmektedir. Eğitim süresince mesleki teorik bilgilerle donatılan öğrencilerimiz, bölüm alt yapısına kazandırılmış aletlerle uygulamalar yaparak, bölümde oluşturulmuş bilgisayarlı laboratuar ortamlarında değerlendirmeler yaparak analiz yönlerinin de gelişimi sağlanmaktadır .

Bölümüze ait 7 adet Laboratuarımız vardır. Bunlar;
Uygulamalı Jeofizik, Sismoloji, Sismotektonik, Yerfiziği, Jeomanyetizma, Uzaktan Algılama (GPS), Jeofizik-Elektronik Uygulama laboratuarlarıdır.

Ayrıca, 2011-2012 öğretim yılında Bölüm Başkanlığı girişindeki alanda düzenlenmiş görsel bilgi sunma amaçlı tarihi jeofizik cihazlarından oluşan bir teşhir standı (müze) oluşturulmuştur. Böylece öğrencilerimiz geçmişten günümüze Jeofiziğin aletsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanabilmek,
2   Jeofizik Mühendisliğinin kuramsal kavramlarını kullanma yeteneğini geliştirmek,
3   Yer Bilimleri ile ilgili alanlardaki güncel problemleri belirleme, analiz etme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek,
4   Mühendislik uygulamalarının küresel ve toplumsal boyutlarını anlayabilmek,
5   Arazi çalışması planlama, yürütme, veri değerlendirme ve yorumlama yeteneğini geliştirmek,
6   Ulusal/uluslararası düzeyde, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda etkin rol alabilmek ve gerektiğinde liderlik yapabilmek,
7   Doğal kaynakların saptanması, kullanımı ve sürdürülebilirliği süreçlerinde sorumluluk üstlenebilmek ve sorun çözümleyebilmek,
8   Araştırmacı kişiliği ve eleştirel duruşu ile özgün ve geleceğe dönük mühendislik yaklaşımları, yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek,
9   Mesleki etik ve sorumluluk bilincini benimsemek,
10   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olmak ve bunu uygulayabilmek,
11   Sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirmek,
12   En az bir yabancı dili kullanarak, güncel mesleki konuları ve literatürü takip edebilmek,
13   Mühendislik uygulamalarında gerekli teknikleri, modern mühendislik araçlarını ve bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğini geliştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olmuş öğrencilerin istihdamı ile ilgili oluşturulan istatistikler aşağıdaki şekildedir:

Mezun olan 60 öğrencimizin 6 sı hakkında bilgi edinilememiştir. Kalan 54 mezunun ise; %96 sı çalışmakta, %2 si ise işsiz (öğrenci) dir.
Mezunlarımızın (54 kişi) %88 si Jeofizik ile ilgili iş dallarında, %12 si öğrenim gördüğü meslek ile ilişkili olmayan iş dallarında çalışmaktadır.
Mezunlarımızın %79 u kamu sektöründe, %21 i özel sektörde çalışmaktadır.
Çalışma alanlarına göre mezunlarımızı sınıfladığımızda ise;
%65 si akademisyen,
%13 ü kamu sektöründe, öğrenim gördüğü alanda,
%10 u özel sektörde, öğrenim gördüğü alanda,
%12 si özel sektörde, öğrenim görmediği alanda çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Methods (3 0 0) veya MAT5051 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GPE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 GPE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GPE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 GPE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GPE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GPE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GPE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GPE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GPE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 GPE 5001 JEOFİZİKTE İSTATİKSEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 2 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 3 GPE 5003 İLETİŞİM KURAMI VE ÖZEL DÖNÜŞÜMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 5 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 6 GPE 5041 MANYETOTELLÜRİK VERİLERİN MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 7 GPE 5039 JEOFİZİKTE GENELLEŞTİRİLMİS TERS ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 8 GPE 5037 JEOFİZİKTE DEFORMASYON ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 9 GPE 5035 IŞIN İZLEME SİSMİK MODELLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 10 GPE 5029 JEOFİZİKTE KAYAÇLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 11 GPE 5031 DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON TEKNİKLERİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 GPE 5025 İLERİ SİSMOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 GPE 5023 SIĞ ARAMACILIKTA YER RADARI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 14 GPE 5005 SİSMİK RİSK SEÇMELİ 2 0 2 5
Z 15 GPE 5007 POTANSİYEL ALANLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 GPE 5015 LEVHA TEKTONİĞİ VE JEOFİZİK SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 17 GPE 5019 JEOTERMAL ALANLARDA JEOFİZİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 18 GPE 5038 POTANSİYEL ALAN VERİLERİNİN PARAMETRE KESTİRİMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 19 GPE 5022 GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ARKEOJEOFİZİK ARAMACILIKTAKİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 20 GPE 5020 TERMAL JEOFİZİK SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 21 GPE 5030 SİSMİK YORUMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 22 GPE 5018 ÖZDİRENÇTE SÜZGEÇLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 23 GPE 5004 MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 24 GPE 5008 GRAVİTE VE MANYETİK VERİLERİN YORUMU SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 25 GPE 5040 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİSMOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 26 GPE 5006 JEODİNAMİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 27 GPE 5024 SİSMOGRAMLARIN ANATOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 28 GPE 5036 YAPAY SİNİR AĞLARININ JEOFİZİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 7
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gökhan GÖKTÜRKLER
E-Posta : gokhan.gokturkler@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 72 90
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR