DERECE PROGRAMLARI

: Hidrolik - Hidroloji ve Su Kaynakları Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmirde İnşaat Mühendisliği eğitimi 1963 te Bucada Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunda başlamıştır. Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde kurulan Temel Mühendislik Bilimleri Kürsüsünün önderliğinde, 1968 de Ege Üniversitesi bünyesinde de başlayan İnşaat Mühendisliği eğitimi 1969 da kurulan Mühendislik Bilimleri Fakültesinde sürdürülmüştür. 1978 de Ege Üniversitesi bünyesindeki bazı fen ve mühendislik birimleri yeniden düzenlenmiş, İnşaat Mühendisliği Bölümü de yeni kurulan İnşaat Fakültesine bağlanmıştır. 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesi kurulduğunda, Ege Üniversitesinin bazı mühendislik birimleriyle birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümüde yeni üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Yapı ve Yapı Malzemesi Anabilim dallarında görevini üçte bir yüzyıldan uzun zamandan beri sürdürmekte olan bu birim, 1992-1993 öğretim yılından itibaren ikinci eğitime de başlamış olup günümüze kadar binlerce İnşaat Mühendisi yetiştirmiştir.

Kazanılan Derece

Hidrolik - Hidroloji ve Su Kaynakları Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın eğitim amaçları, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, bilgiye ulaşma, araştırma, yaşam boyu öğrenme hedeflerine yönelik olarak desteklenmesidir. Tez çalışmasıyla, alanında bireysel olarak veya takım çalışması içerisinde bilimsel veya uygulama amaçlı olarak araştırma ve deneyler gerçekleştirilmesi, teoriyle uygulama arasında rasyonel ilişkilerin kurulması, oluşturulan bilginin yorumlanması yeterliliği hedeflenmektedir.
Hidrolik, Hidroloji ve Su Kaynakları olmak üzere program üç daldan oluşmaktadır. Öğrenci ilk dönem sonunda hangi dalda çalışacağına karar verir ve danışmanı belirlenerek İnşaat Mühendisliği ABD Bölüm Kurul kararı ile FBE Müdürlüğüne resmi olarak bildirilir.
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Ulaştırma, Topoğrafya, Yapı Mekaniği, Yapı Malzemesi, Zemin Mekaniği ve Hidrolik Laboratuvarları mevcuttur.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2   Alanına yenilik getiren, yeni bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme.
3   Bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme.
4   Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal ve bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
5   Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
6   Araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilme.
7   Güncel gelişmeleri takip edebilecek, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek seviyede en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
8   Alanı ile ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
9   Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10   Bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek toplumsal katkıda bulunabilme.
11   Disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde inisiyatif alabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektörde çalışabilmekte ve/veya Doktora Programlarına devam edebilmektedirler.
Mezunlarımızın, aşağıdaki alanlarda ve kurumlarda çeşitli seviyelerdeki istihdamı tespit edilmiştir.
Kamu:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Enerji Bakanlığı
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
T.C. İller Bankası
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Bakanlıkların yatırım birimleri
İl Özel İdareleri
Büyükşehir Belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar
İlçe Belediyeleri
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi eğitim ve araştırma kurumları

Özel Sektör:
Büro ve proje işleri
İmalat ve şantiye işleri
İşletmelerin Ar-Ge birimleri
Yapı malzemeleri
Yalıtım sektörü
Müşavirlik ve hizmet işleri
Organize Sanayi Bölgeleri
Mezunlarımızın yukarıdaki istihdam alanlarında farklı kademelerde başarı ile görev yaptıkları gözlenmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencilerin MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ders iki dönemden birinde alınabilir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 CIE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 CIE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 CIE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 CIE 5113 HİDROMETRİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 CIE 5147 SU KAYNAKLARI PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 3 CIE 5149 HİDROLOJİK SÜREÇLERİN MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 CIE 5143 BARAJ HİDROLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 CIE 5137 BORU ŞEBEKELERİNİN HİDROLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 CIE 5135 YERALTI SUYU HİDROLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 CIE 5133 KATI MADDE TAŞINIMININ HİDROLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 CIE 5131 YERALTI SUYUNDA KİRLETİCİ TAŞIMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 CIE 5139 ENTEGRE NEHİR HAVZASI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 CIE 5127 BORU HATLARINDA KARARSIZ AKIŞIN ANALİZİ VE KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 CIE 5125 HESAPLAMALI HİDROLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 CIE 5123 TAŞKIN HİDROLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 CIE 5121 DOLGU BARAJLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 CIE 5119 HİDROLOJİDE DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 CIE 5117 SU KAYNAKLARINDA MÜHENDİSLİK GÜVENİLİRLİĞİ VE RİSK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 CIE 5145 SINIR TABAKA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 17 CIE 5118 HİDROLOJİDE ÇOK DEĞİŞKENLİ TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 CIE 5028 KIYI YAPILARI SEÇMELİ 3 1 0 8
Z 19 CIE 5152 GEÇİRİMLİ ORTAMDA AKIŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 20 CIE 5142 HESAPLAMALI HİDROLİKTE İLERİ YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 CIE 5140 SERBEST YÜZEYLİ DEĞİŞKEN AKIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 CIE 5136 HİDROLİK FİZİKSEL MODELLLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 CIE 5134 İLERİ HİDROMEKANİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 CIE 5148 HAVZA HİDROLOJİSİNDE MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 CIE 5130 BETON BARAJLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 CIE 5128 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİNİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 CIE 5144 KARST SU KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 CIE 5122 HAZNE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 CIE 5138 HİDROLOJİDE PARAMETRİK OLMAYAN SONUÇLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 CIE 5124 STOKASTİK HİDROLOJİ SEÇMELİ 3 1 0 8
Z 31 CIE 5116 SU KAYNAKLARI EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Gürkan ÖZDEN
E-Posta : gurkan.ozden@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 70 67 / +90 (232) 301 70 05
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR