DERECE PROGRAMLARI

: Geoteknik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmirde İnşaat Mühendisliği eğitimi 1963 te Bucada Ege Özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunda başlamıştır. Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde kurulan Temel Mühendislik Bilimleri Kürsüsünün önderliğinde, 1968 de Ege Üniversitesi bünyesinde de başlayan İnşaat Mühendisliği eğitimi 1969 da kurulan Mühendislik Bilimleri Fakültesinde sürdürülmüştür. 1978 de Ege Üniversitesi bünyesindeki bazı fen ve mühendislik birimleri yeniden düzenlenmiş, İnşaat Mühendisliği Bölümü de yeni kurulan İnşaat Fakültesine bağlanmıştır. 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesi kurulduğunda, Ege Üniversitesinin bazı mühendislik birimleriyle birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümüde yeni üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Yapı ve Yapı Malzemesi Anabilim dallarında görevini üçte bir yüzyıldan uzun zamandan beri sürdürmekte olan bu birim, 1992-1993 öğretim yılından itibaren ikinci eğitime de başlamış olup günümüze kadar binlerce İnşaat Mühendisi yetiştirmiştir.

Kazanılan Derece

Geoteknik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının ana hedefleri programa seçilen öğrencileri meslek disiplini içinde eğitmek ve bireyleri zemin mekaniği, temel mühendisliği, geoteknik deprem mühendisliği ile çevresel geoteknoloji alanlarında geoteknik mühendisi olarak kariyer yapmaya hazırlamaktır. Bu hedeflere öğrencinin danışmanı ile birlikte dikkatle planlanmış bir öğretim programı yoluyla ulaşılır.
Geoteknik Tezli Yüksek Lisans Programında birinci yarıyılın sonunda öğrencinin danışmanı ve tez çalışma konusu belirlenerek, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Bölüm Kurul Kararı ile FBE Müdürlüğüne resmi olarak bildirilir. Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer dersini alırlar, yüksek lisans araştırması ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayarak mezun olurlar.
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla Bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma odaları ile Hidrolik, Ulaştırma, Topoğrafya, Yapı Malzemesi, Yapı Mekaniği ve Zemin Mekaniği Laboratuarları mevcuttur. Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2   Alanına yenilik getiren, yeni bir yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme.
3   Bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme.
4   Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal ve bilimsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
5   Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
6   Araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilme.
7   Güncel gelişmeleri takip edebilecek, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek seviyede en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
8   Alanı ile ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
9   Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10   Bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek toplumsal katkıda bulunabilme.
11   Disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde inisiyatif alabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilmekte ve/veya Doktora Programlarına devam edebilmektedirler. Mezunların çalışma hayatı ve istihdam edilenlerin statüleri, programın eğitim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığının niteliksel bir göstergesidir. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı yüksek lisans programları mezunlarının, aşağıdaki alanlarda ve kurumlarda çeşitli seviyelerdeki istihdamı tespit edilmiştir.
Kamu:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Enerji Bakanlığı
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
T.C. İller Bankası
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Bakanlıkların yatırım birimleri
İl Özel İdareleri
Büyükşehir Belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar
İlçe Belediyeleri
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi eğitim ve araştırma kurumları

Özel Sektör:
Büro ve proje işleri
İmalat ve şantiye işleri
İşletmelerin Ar-Ge birimleri
Geoteknik tasarım ve uygulama projeleri
Yapı malzemeleri
Yalıtım sektörü
Müşavirlik ve hizmet işleri
Organize Sanayi Bölgeleri
Mezunlarımızın yukarıdaki istihdam alanlarında farklı kademelerde başarı ile görev yaptıkları gözlenmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencilerin MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Ders iki dönemden birinde alınabilir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 CIE 5003 ELASTİSİTE TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 CIE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 5006 SONLU ELEMANLAR ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 FBE 6668 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 CIE 5084 YAPI MALZEMELERİNİN MÜHENDİSLİK DENEYLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 CIE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 CIE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 CIE 5081 ZEMİN YAPI ETKİLEŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 CIE 5141 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE GEOSENTETİKLERLE TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 3 CIE 5001 ZEMİN DİNAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 CIE 5155 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 CIE 5043 ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ SEÇMELİ 2 0 2 7
Z 6 CIE 5146 ATIK GEOTEKNİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 CIE 5064 MAKİNE TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 CIE 5042 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 CIE 5040 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 CIE 5008 ZEMİN DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 11 CIE 5002 MÜHENDİSLİK ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Gürkan ÖZDEN
E-Posta : gurkan.ozden@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 70 67 / +90 (232) 301 70 05
Posta Adresi : DEÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR