DERECE PROGRAMLARI

: Endüstri Mühendisliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Endüstri Mühendisliği Bölümü 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde Kemal Karhan, İlter Akat, ve Gündüz Balkan tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesine bağlanmıştır. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümde Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak lisansüstü programlar yürütülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi İngilizce olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Endüstri Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

1) Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması alanlarında ileri düzeyde analitik yeteneklere sahip mezunlar yetiştirmek,
2) Öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya hazırlamak ve öğrencilerin belirlenmiş bir uzmanlık alanında gelişmelerini sağlamak
3) Öğrencilerin önde gelen endüstriyel ve proje tabanlı pozisyonlarda çalışabilmeleri için gerekli olan eğitimi sağlamaktır.
Endüstri Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Mühendislik Yönetimi Programları kapsamında; üretim sistemleri, dinamik ve stokastik modelleme, inovasyon yönetimi, toıplam kalite yönetimi, simülasyon, yalın üretim sistemleri, çizelgeleme, sezgisel algoritmalar, risk yönetimi, yatırım analizi, servis sistemleri, tahminleme ve zaman serileri analizi, çok amaçlı ve çok kriterli karar verme, tesis planlama, insan faktör mühendisliği, tedarik zinciri analizi, uzman sistemler ve zeki optimizasyon yöntemleri gibi alanlarda dersler verilmekte, öğrencilerimize bu alanlarda ileri ve ayrıntılı bilgiye sahip olarak uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır.
Bölümümüz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı dahilinde yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmektedir.
Bölümümüzde, lisans ve lisanüstü öğrencilerimize hizmet vermek üzere dört adet laboratuar bulunmaktadır. Bunlardan Zeki Optimizasyon ve Karar Verme Laboratuvarı ve Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Laboratuvarı aktif olarak faal durumda, İş Etüdü ve İnsan Faktörleri Laboratuvarı ve Üretim Sistemleri ve Süreç Tasarımı Laboratuvarı yapım aşamasındadır. Bu laboratuarlar ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.
1. Zeki Optimizasyon ve Karar Verme Laboratuvarı: 48 m2 lik bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarda öğrencilere optimizasyon ve karar verme tekniklerinin öğretilmesi ve bu alanlarda araştırmalar yapılması amaçlanmaktadır.
2. Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Laboratuvarı: 100 m2 lik bir alanda hizmet vermektedir. Bu laboratuvarda üniversite servis sağlayıcısı üzerinden internete bağlı 40 adet bilgisayar bulunmaktadır. Çeşitli istatistik, optimizasyon, modelleme ve kurumsal kaynak
planlama yazılımları bu bilgisayarlarda kuruludur. Bölüm müfredatındaki Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programlama Dilleri ve Simülasyon gibi birçok ders bu laboratuvarda verilmektedir.
3. İş Etüdü ve İnsan Faktörleri Laboratuvarı: 117 m2 lik bir alanda hizmete girecek olup, yapım aşamasındadır. Laboratuar, iş etüdü ve insan faktörleri konularında eğitim ve araştırma amacıyla deneylerin yürütülmesi amacını taşıyacaktır. Laboratuar, ergonomik ölçümler ve buna bağlı olarak ergonomik etüt ve tasarımlar yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
4. Üretim Sistemleri ve Süreç Tasarımı Laboratuvarı: 68 m2 lik bir alanda hizmete girecek olup, yapım aşamasındadır.. Laboratuarda imalat sistemlerinin modellenmesi, ürün ve süreç tasarımı, kalite sistemlerinin tasarımı ve üretim planlama gibi konularda eğitim ve araştırma amacıyla deneysel faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacaktır.
Laboratuar olanakları dışında, her dönem belirli işletmelere yapılan teknik geziler vasıtasıyla, lisans ve lisanüstü öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görmeleri imkanı sunulmaktadır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Endüstri mühendisliği konularında teorik bilgiye sahip olma, bu bilgiyi endüstriyel ortamda kullanma, bir iş ortamında kullanılan yönetim tekniklerini bilme ve bu teknikleri uygulama; önceki araştırmaların sonuçlarını endüstriyel ortamda uygulama,
2   Bir mühendislik problemi ve/veya belirli bir araştırma alanı ile ilişkili çeşitli kaynaklardaki bilgiyi belirleme ve bu bilgiyi toplama; akademik yayın, patent, teknik el kitabı ve endüstriyel kaynaklı bilgiyi değerlendirme ve yorumlama; mevcut teoriyi değiştirme ve yeni durumlara uygulama; bir problemi formüle etme ve uygun yöntemler geliştirme; karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için düşünceleri sentezleme ve yaratıcı ve orijinal fikirleri uygulama; karmaşık mühendislik sistemlerinin modellerini geliştirme, test etme ve değerlendirme,
3   Hakemli bilimsel dergilerde kabul görebilen yayın yapma ve bu dergiler için yeni bir bilgiyi, yayını değerlendirme,
4   Bir deney geliştirirken mevcut teoriyi kullanma, uygun bir hipotezi kurma, maliyet, zaman ve donanım gibi kısıtları ve varsayımları belirleme,
5   Geliştirdiği deneyin çıktılarını veya alternatifleri maliyet, kalite, zaman vb açıdan değerlendirmek için performans ölçüleri kullanma; deneysel belirsizliği tahmin etme,
6   Elektronik veya elektronik olmayan kütüphaneye erişme ve kullanma; uygun istatistiksel ve diğer yöntemleri kullanarak karmaşık sayısal veya diğer türde verileri analiz etme,
7   Bir araştırma projesini tasarlama, yürütme ve projeyi yönetme; yayın yapmak için veya başka amaçla yaptığı bilimsel araştırmanın sonuçlarını yazma; çalışmanın sonuçlarını bir uzman grubu veya genel bir dinleyici kitlesi için uygun bir formda sözlü veya yazılı sunma,
8   Farklı işler arasında zamanı iyi yönetme; işletme yönetiminin esaslarını anlama; bireysel veya bir grupta etkin çalışma ve liderlik vasfını gösterme,
9   Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve bu değerlerin gelişimini destekleme,
10   Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Programımız, öğrencilere endüstri mühendisliğinin değişik alanlarında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma ve uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede mezunlarımız çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapma olanağının yanında üretim ve hizmet sektörünün tüm alanlarında yönetici, uzman, kalite güvence mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, satın alma mühendisi ve üretim hizmetleri mühendisi gibi çok farklı pozisyonlarda istihdam olanağı bulmaktadırlar.

Mezunlarımızın hemen hemen hepsi uzmanlaştıkları alanlarda kamu veya özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Mezunlarımızın yaklaşık %80 i özel sektör kuruluşlarında, % 15 i ise kamu sektöründe istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) dersini 2 yarıyıldan birinde zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 IND 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6668 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IND 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 IND 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IND 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IND 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 IND 5017 DİNAMİK VE STOKASTİK PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 IND 5027 SİSTEM BENZETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 IND 5035 İMALAT SİSTEMLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 IND 5021 INNOVASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 IND 5045 RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 IND 5043 SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 IND 5029 OTOMATİK İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 IND 5039 OPERASYONLAR PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 9 IND 5037 GELİR YÖNETİM VE FİYATLANDIRMA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 10 IND 5025 TOPLAM KALİTE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 11 IND 5007 PETRİ AĞLARINI KULLANARAK İMALAT SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 12 IND 5033 YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ VE BÜTÇELEME SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 IND 5031 YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 IND 5041 UYGULAMALI META-SEZGİSELLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 15 IND 5036 OPTİMİZASYONUN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 16 IND 5034 İMALAT SİSTEMLERİNİN BENZETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 IND 5038 TASARIM VE ÜRETİMDE BİLİŞSEL ZEKA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 IND 5032 YANIT YÜZEYİ METODOLOJİSİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 IND 5030 TAŞIMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 IND 5028 İNSAN FAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 21 IND 5026 TESİS PLANLAMA VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 IND 5024 KISIT PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 IND 5022 İLERİ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 24 IND 5018 ÇOK AMAÇLI VE ÇOK KRİTERLİ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 IND 5016 BAKIM, YENİLEME VE GÜVENİLİRLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 IND 5012 YÖNETİM İÇİN TAHMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 27 IND 5006 SERVİS SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE PLANLANMASI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 IND 5042 HESAPLAMALI LOJİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
Z 29 IND 5002 KURUMSAL MODELLEME VE ENTEGRASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 30 IND 5004 ENVANTER SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Adil BAYKASOĞLU
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampusu 35160 Buca İzmir
Tel: 232 301 76 00
E-mail adil.baykasoglu@deu.edu.tr