DERECE PROGRAMLARI

: Restorasyon Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992 de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak'taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. 1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. Bölüm, süreç içinde farklı fakülte şemsiyeleri altında konumlanmıştır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir. Alsancak'taki fakülte binasındaki 33 yıllık eğitimden sonar, 2004-2005 eğitim yılında, mimarlık eğitimi fakülte binasının Kaynaklar Kampüsü'ne taşınmasıyla yeniden yapılandırılmaktadır.

Mimarlık Anabilim Dalında, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Restorasyon konusunda yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Restorasyon Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İzmir de ilk lisansüstü restorasyon eğitimi, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Tarihi Çevre, Araştırma, Koruma ve Restorasyon Bölümü nde başlamıştır. Ancak Yükseköğretim Kurumunun oluşturulması ile, üniversitelerde yapılan değişimler sonucu, Tarihi Çevre, Araştırma, Koruma ve Restorasyon Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalına bağlı Restorasyon programı durumuna getirilmiştir. Bu kapsamda eğitim programlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak restorasyon konusunda lisans eğitiminde yeterli ders bulunmaması, konunun uzmanlık gerektirmesi dolayısıyla, 1995-1996 öğretim yılında yüksek lisans programı yeniden düzenlenerek, daha önce iki yarıyıl olan ders aşaması üç yarıyıla çıkarılmıştır.

Tarihi yapı ve çevrelerin korunması, değerlendirilmesi, restorasyonuna yönelik eğitim verilen programda, 36 işgünü süren restorasyon stajı da yapılmaktadır. Staj, öğrencinin teorik bilgilerini uygulama deneyimi ile bütünleştirerek, bütüncül düşünme ve yorumlamasına olanak sağlamakta, restorasyon uygulama çalışmalarına hazırlık oluşturmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, restorasyon doktora programı gelecekte kültür mirasının korunmasıyla ilgili önemli görevler üslenecek tarihi çevreye, kültürel varlıklara, duyarlı, bilgili meslek ve bilim adamı yetiştirmek; kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde kent ve çevresindeki tarihi yapıların yaşatılarak geleceğe aktarımını sağlamak, halkın çevre ve tarih bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Restorasyon doktora programına mimarlık yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar alınmaktadır.

Bölümün öğrencilere sunduğu olanaklar:

Bölümümüzün Uygarlığın beşiği Batı Anadolu nun merkezi konumundaki İzmir kentinde konumlanması, çevrede çok sayıda antik kent, doku olarak korunmuş tarihi yerleşim bulunması bu alanların çalışmalarda adeta laboratuar ve deneyimleme alanı olmasına olanak tanımaktadır.

Restorasyon doktora programının yürütülmesinde, Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan derslik, atölye, laboratuar, konferans salonu ve diğer teknik olanaklardan yararlanılmaktadır. Ayrıca Restorasyon Programı derslerinin yapılmasına ayrılmış bir adet derslik bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Tarihi çevreye, kültürel varlıklara, duyarlı, bilgili, meslek ve bilim adamı yetiştirme,
2   Akademik ortam, kamu veya özel sektör tarafından yürütülen koruma çalışmalarında görev üslenebilecek birikimde uzmanlar yetiştirme,
3   Koruma Alanlarının yönetimi konusunda çalışabilecek uzman yetiştirme,
4   Kültürel mirasın korunmasına yönelik stratejiler geliştirebilecek uzman yetiştirme,
5   Tarihi yapılar ve malzemeler konusunda ileri araştırmalarda çalışabilecek meslek ve bilim adamı yetiştirme,
6   Koruma-restorasyon ile ilgili etkin işlerde görev alabilecek uzman yetiştirme,
7   Disiplinlerarası işbirliği ile rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve raporları üretebilecek uzman yetiştirme,
8   Tarihi çevre, restorasyon, koruma konularındaki ileri bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütme,
9   Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütme,
10   Ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunma ve yayın yapma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Restorasyonun uzmanlık gerektiren bir dal olması nedeni ile, mezunlarımızın Belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulları gibi kamu kurumlarında, proje ve uygulama konusunda da tarihi çevre korumaya yönelik projelerde, restorasyon şantiyelerinde çalışması beklenmektedir. Mezunlarımızın bir kısmı eğitim sektörüne yönelmiştir ve araştırma görevlisi, yardımcı doçent olarak hizmet vermektedir. 27 yüksek lisans mezunumuzun üçü Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir kişi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nda, altı kişi Belediyeler bünyesinde hizmet vermektedir. Belediyeler bünyesinde kurulan Koruma Uygulama Denetim Bürosu nda çalışan bir mezunumuz vardır. Bilgilerine ulaşılan mezunlarımızın tümünün mesleklerini yaptıkları, genellikle doğrudan, bir kısmının ise dolaylı olarak koruma, restorasyona yönelik görevler yürüttükleri belirtilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 ARC 5137 KORUMA VE TURİZM SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 2 ARC 5071 ESKİ ESERLERDE ONARIM VE KORUMA SEMİNERİ - I SEÇMELİ 0 2 0 3
Z 3 ARC 5007 RÖLÖVE VE YAPI ANALİZİ SEÇMELİ 3 2 0 10
Z 4 ARC 6083 TARİHİ ÇEVREDE YAPILAŞMA OLANAKLARI SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 5 ARC 5073 ESKİ ESERLERDE ONARIM VE KORUMA SEMİNERİ - III SEÇMELİ 0 2 0 3
Z 6 ARC 5005 TARİHSEL ÇEVRE KORUMA GELİŞTİRME I SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 7 ARC 5061 ANITLARDA KORUMA SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 8 ARC 5097 AKDENİZ KÜLTÜRÜ VE MİMARİ İFADESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 9 ARC 5093 TARİHİ ÇEVREDE AÇIK MEKAN PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 10 ARC 5091 TARİHİ YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TASARIM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
Z 11 ARC 5079 ARKEOLOJİK RESTORASYON SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 12 ARC 5083 RESTORASYONDA STATİK PROBLEMLER SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 13 ARC 5065 TÜRKİYEDE RESTORASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 14 ARC 5087 ANADOLU EVİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 15 ARC 5139 ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇOK KATMANLI TARİHİ YAPI VE DOKULARIN KORUMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 16 ARC 5103 SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE BÜTÜNCÜL KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 17 ARC 5050 RESTORASYON KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 ARC 6046 RESTORASYONDA SİSTEM VE MALZEME SEÇİMİ SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 19 ARC 6072 TARİHSEL YERLEŞİMLERDE SOKAK DOKULARI SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 20 ARC 5090 ESKİ ESERLERDE YAPI VE MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 21 ARC 5088 KENT İMGESİ OLARAK DİNİ YAPILAR VE KORUMA SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 22 ARC 5086 VAKIF ESERLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 23 ARC 5078 TARİHİ ÇEVREDE KİMLİK VE SÜREKLİLİK SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 24 ARC 5072 ESKİ ESERLERDE ONARIM VE KORUMA SEMİNERİ - II SEÇMELİ 0 2 0 3
Z 25 ARC 5068 RESTORASYON İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 26 ARC 5062 TÜRK MİMARLIK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 27 ARC 5060 ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME OLANAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
Z 28 ARC 5146 HARİTA VE ÖLÇME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 29 ARC 5144 RESTORASYON PROJESİ VE ÇEVRE ANALİZİ SEÇMELİ 3 2 0 7
Z 30 ARC 5145 TARİHİ YAPILARIN KONSERVASYONU SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 31 ARC 5147 TARİHİ ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 3 0 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR
e-posta: mimblsek@deu.edu.tr ; yesim.aktuglu@deu.edu.tr
Tel: +90 (232) 301 85 00 / +90 (232) 301 83 60