DERECE PROGRAMLARI

: Yapı Bilgisi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992'de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak'taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. 1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. Bölüm, süreç içinde farklı fakülte şemsiyeleri altında konumlanmıştır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir. Alsancak'taki fakülte binasındaki 33 yıllık eğitimden sonar, 2004-2005 eğitim yılında, mimarlık eğitimi fakülte binasının Kaynaklar Kampüsü'ne taşınmasıyla yeniden yapılandırılmaktadır.

Mimarlık Anabilim Dalında, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Restorasyon konusunda yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Yapı Bilgisi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yapı Bilgisi Doktora Programının amacı; Mimarlık Yüksek Lisans düzeyinde eğitim almış mezunların, yapı ve yapımın tüm bilgi alanlarında (strüktür, malzeme, yapı üretimi ve iş organizasyonları süreçleri ile özel uzmanlık gerektiren yapı fiziği, akustik, deprem yönetimi, sürdürülebilir yapı üretimi, çelik malzeme ile bina/yapı tasarımı, enerji performansı, yapı ekonomisi, v.b.) ve ayrı ayrı bu alanların her birinde uzmanlık, yeterlilik ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları yönünde sürdürülen çok amaçlı bir programın hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Sonuçta paydaşların uzmanlaştıkları alanlarda çalışmalarını, global ve ülkesel anlamda, yayın ve tezlerle kamu oyu ve ilgili bilimsel çevrelerle paylaşabilmeleri, her ortamda mesleki uygulama yeterliliği alabilecek seviyede yetişebilmeleri ilkesi temel alınmaktadır.

Yapı Bilgisi programında, iki Profesör, bir Doçent Dr., yedi Yardımcı Doçent Dr. olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Özel ve kamu kurumlarında uzmanlık alanlarında çalışan birimler içerisinde kendi uzmanlık alanlarında yer alabilme ve projelere katılabilme yeterliliğine sahip olma,
2   Akademik ortamda ders verebilecek ve bilim adamı olarak Akademik seviyelerini yükseltebilecek bilgi ve beceriye sahip olma,
3   Ulusal ve uluslararası Akademik çevrelerde proje ve tezleri yönetebilme, geliştirebilme ve sonuçlandırabilme bilgi, beceri ve yeteneğine sahip olma,
4   Ulusal ve uluslararası üniversitelerde ders verebilme, çalışma gruplarında yer alabilme ve araştırma/inovasyon alanlarında projelere katkı koyabilecek ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
5   Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde özgün kuramsal ve deneysel pratiklere dayalı makaleler yazabilecek, bunları ulusal/uluslar arası toplantılarda sunabilecek ve savunabilecek yeterlik ileri bilgi ve beceri düzeyine sahip olma,
6   Gerek eğitim, gerekse de araştırma alanlarında bilimin etik değerlerine sahip, saygın, daima dürüst ve yapıcı bir davranış biçimi gösterebilme,
7   Her ortamda seçtikleri konunun uzmanı olarak görüşlerini bildirebilecek entelektüel bilgi birikimine sahip olma,
8   Akademik ve bilimsel çalışmalarını en üst düzeyde ulusal çıkarlar ve insanlık yararına olacak şekilde yönetip yönlendirecek düzeyde bir kararlılık ve kavrayışı ortaya koyabilecek niteliğe sahip olma,
9   Yalnızca kendi uzmanlık alanlarında değil, ilgili diğer uzmanlık alanları ile ortak projelere katkı koyabilecek, inter-disipliner çalışmalara yatkın ve buna uygun ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma,
10   Gerektiğinde akademik ortamda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hem uzmanlık alanlarında, hem de mesleğin diğer alanlarında ders verebilecek, yeni dersler açabilecek ve öğrenci yetiştirebilecek seviyede bilgi, beceri ve yetenek gösterebilecek seviyede olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

2000 yılı ve sonrasında Yapı Bilgisi Programına giren öğrencilerimizin bazısı eğitim sektöründe araştırma görevlisi veya yardımcı doçent olarak, Bakanlıklarda, Belediye ve İl Müdürlülkerinde çalışmaktadır. Özel sektörde çalışan mezunlarımızdan bazısı kendi bürosunda çalışırken diğerleri ücretli çalışanlar olarak gözükmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 ARC 5003 YAPIM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE TASARIM - I SEÇMELİ 4 2 0 10
Z 2 ARC 6033 ÇAĞDAŞ YAPI TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 3 ARC 5117 MEGA YAPILARIN STRÜKTÜREL AÇIDAN ARAŞTIRILMASI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 4 ARC 5115 YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 5 ARC 5113 YAPIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 6 ARC 5111 MİMARLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAÇLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 7 ARC 5045 GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNİN MİMARİYE ENTEGRE EDİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 8 ARC 5035 ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPIM TEKNOLOJİLERİNDE YAPI BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 9 ARC 6041 YAPILARIN ÇEVRESEL PERFOR.SEMİNERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 10 ARC 6035 BİNA ÜRETİMİNDE FAYDA - MALİYET ANALİZİ I SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 11 ARC 6031 ÇERÇEVELİ YAPILARIN MATRİX YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜMLENMESİ- I SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 12 ARC 5095 UZAY GEOMETRİ VE MİMARLIKTAKİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 13 ARC 5055 ÇELİK BİNALARIN YAPILARININ ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 14 ARC 5043 YAPI AKUSTİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 15 ARC 5031 YAPI VE MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI- I SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 16 ARC 5033 STRÜKTÜR VE GEOMETRİSİ - I SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 17 ARC 5037 ÇAĞDAŞ TAŞIYICI SİSTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 18 ARC 5039 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 19 ARC 5042 TEKNOLOJİK YENİLİKLERİN YAPIM FİRMALARINDA KULLANIMI VE SEKTÖREL ANALİZ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 20 ARC 6042 YAPI ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 21 ARC 5044 MİMARLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 22 ARC 6038 ŞANTİYE ORGANİZASYONU SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 23 ARC 5040 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 24 ARC 6036 BİNA ÜRETİMİNDE FAYDA-MALİYET ANALİZİ II SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 25 ARC 5004 YAPIM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE TASARIMI - II SEÇMELİ 4 2 0 9
Z 26 ARC 5046 MİMARİDE HACİM AKUSTİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 27 ARC 5034 STRÜKTÜR VE GEOMETRİSİ - II SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 28 ARC 5136 BİNALARDA ENERJİ VE AKIŞ ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 29 ARC 5032 YAPI VE MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI- II SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 30 ARC 6032 ÇERÇEVELİ YAPILARIN MATRİX YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜMLENMESİ- II SEÇMELİ 2 2 0 6
Z 31 ARC 5038 YENİ YAPI MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR
e-posta: mimblsek@deu.edu.tr ; yesim.aktuglu@deu.edu.tr
Tel: +90 (232) 301 85 00 / +90 (232) 301 83 60