DERECE PROGRAMLARI

: Bina Bilgisi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992'de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak'taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. 1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. Bölüm, süreç içinde farklı fakülte şemsiyeleri altında konumlanmıştır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir. Alsancak'taki fakülte binasındaki 33 yıllık eğitimden sonar, 2004-2005 eğitim yılında, mimarlık eğitimi fakülte binasının Kaynaklar Kampüsü'ne taşınmasıyla yeniden yapılandırılmaktadır.

Mimarlık Anabilim Dalında, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Restorasyon konusunda yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bina Bilgisi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi Yüksek Lisans Programı öğrencilere, tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri doğrultusunda derinleştirmeyi, mimarlıkta kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkinin farkındalığını sağlayarak kuramsal bilginin uygulama alanına ilişkin bilgiye dönüştürülmesini ve bilgisel ve düşünsel yapılanmalarını özgün bir alanda geliştirebilmeyi amaçlamaktadır.

Bina Bilgisi Yüksek Lisans programına mimarlık eğitimi almış olan öğrenciler alınmaktadır.

Bölümün öğrencilere sunduğu olanaklar:

Bina Bilgisi yüksek lisans programının yürütülmesinde D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü derslik, atölye, laboratuar ve teknik olanaklarından yararlanılmaktadır. Ayrıca bölümde anabilim dalı tarafından kullanılan bir adet derslik bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Düşünme ve sorgulamaya yönelik eleştirel yaklaşıma, bilimsel bakış açısına sahip olma,
2   Mimari tasarım bilgisinin ve kuramsal yapısının güncel gelişmeler doğrultusunda sorgulanmasını yapabilme,
3   İnsan çevre arasındaki disiplinler arası yapıyı sorgulayabilme,
4   Geleceğe yönelik tasarım düşünceleri ve bilgilerini üretebilme,
5   Tasarım stratejilerini geliştirebilme,
6   Kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkiyi güncel dinamikler çerçevesinde yeniden değerlendirebilme,
7   Tasarım ve temsil sorunlarını güncel gelişmeler doğrultusunda değerlendirme,
8   Özgün çalışma alanlarına yönelik stratejiler geliştirilmesinde etkin rol alabilme,
9   Tasarım kuram ve uygulama konusunda farklı model, fikir ve yöntemler önerebilecek ileri görüşlülüğe sahip olma,
10   Kent ve mimarlık ilişkisinin ülke koşulları bağlamında stratejik değerlendirmelerini yapabilecek entellektüel birikime sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimarlık lisansüstü eğitimini tamamlayan mezunlar, geniş yelpazede çalışma olanağı sunan mesleğin farklı alanlarında görev yapmaktadırlar. Bir kısmı akademik kariyerine devam etmekte, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamaktadır. Kamunun farklı kesimlerinde görev alanlar vardır. Ayrıca, serbest mimar olarak, büroda proje mimarı, şantiyede şantiye mimarı olarak çalışan danışmanlık hizmeti veren, sunuma yönelik çalışanlar (3D üç boyutlu sunum, maket v.b.) bulunmaktadır.

Mimarlığın geniş bir çalışma alanı olması ve kurumumuzun mezunlarının tercih edilmesi dolayısı ile, mezunlarımız genelde istihdam konusunda sorun yaşamamaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 ARC 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARC 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 ARC 5017 FİZİKSEL ÇEVRENİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 2 ARC 5029 ENGELLİLERE YÖNELİK MEKANLAR SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 3 ARC 5143 MİMARLIK TEORİSİ VE TASARIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 4 ARC 5141 MİMARİ ÇEVRE VE İNSAN SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 ARC 5105 MİMARLIK VE ÇAĞDAŞ SANAT İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 6 ARC 5107 MODERN KONUT İMGESİ KÜBİK EV SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 ARC 5135 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 8 ARC 5133 ÇAĞDAŞ MİMARİ AKIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 9 ARC 5129 BİNA ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 10 ARC 5127 MODERNLEŞME VE CUMHURİYETİN KAMUSAL MEKAN MODELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 11 ARC 5123 MODERN BARINMA KÜLTÜRÜ-SEMİNERLER VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 12 ARC 5121 MİMARLIK SEMİNERLERİ - I SEÇMELİ 0 2 0 5
Z 13 ARC 5119 İLERİ MİMARİ TASARIM - I SEÇMELİ 2 4 0 10
Z 14 ARC 5057 ZAMAN SÜRECİNDE BİÇİM SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 15 ARC 5134 KATILIMLI TASARIM : KURAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 16 ARC 5142 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 ARC 5104 AKDENİZ KİMLİĞİNİN MEKANSAL İZLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 18 ARC 5112 MİMARLIKTA ALAN ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 19 ARC 5122 İNSAN-MEKAN İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 20 ARC 5130 EĞİTİM YAPILARI PLANLAMA VE TASARLAMAK SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 21 ARC 5120 MİMARLIKTA GÖRSELLİK VE MODERN GÖRME KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 22 ARC 5118 MİMARİ TEMSİLİYET ORTAMLARINDA İLERİ ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 23 ARC 5116 MİMARLIK SEMİNERLERİ - II SEÇMELİ 0 4 0 6
Z 24 ARC 5108 MEKANSAL OKUMALAR SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 25 ARC 5128 20. YÜZYIL MİMARLIĞINDA SAYDAMLIK, KAVRAM VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 26 ARC 5110 MİMARLIKTA YARIŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 27 ARC 5114 İLERİ MİMARİ TASARIM - II SEÇMELİ 2 4 0 10
Z 28 ARC 5126 MİMARİ ESTETİK SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 29 ARC 5124 YAPI TASARIMINDA ENERJİ SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 30 ARC 5106 İZMİR'DE GÜNCEL KONUT TASARIM YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
DEÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca/İZMİR
e-posta: mimblsek@deu.edu.tr ; yesim.aktuglu@deu.edu.tr
Tel: +90 (232) 301 85 00 / +90 (232) 301 83 60