DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Bölümü 1998 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitim 2003 yılında başlamış ve eğitim modeli Aktif Öğrenme, Probleme Dayalı Öğretim olarak 2008 yılına kadar uygulanmıştır. Kimya Bölümü, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Kimya Bölümü nde bir yıl İngilizce Hazırlık Okulu ve dört yıl Kimya lisans programı uygulanır.

Kazanılan Derece

Kimya Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kimya ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek kimya alanında bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Toplam yirmi iki öğretim üyesi ders vermektedir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   (P.Ç.1) Kimya lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak kendi alanındaki ileri düzeydeki bilgileri özgün bakış açısı ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme, derinleştirme ve bilime özgün katkılar sağlayacak tanımlara ulaşır.
2   (P.Ç.2) Kimya alanıyla ilgili yüksek lisans düzeyinde kazandığı disiplinler arası etkileşim kurma ve bu etkileşimi kavrayabilme becerisini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3   (P.Ç.3) Kimya alanındaki güncel bilgi ve yöntemleri kavrama ve bu yöntemleri üst düzeyde, etkin bir biçimde uygulayabilme ve bunları yeni fikirler ve uygulamalar için kullanabilme becerisi kazanır.
4   (P.Ç.4) Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuya ilişkin ileri düzeyde bir araştırma yapabilmek için ilgili bilimsel yöntemleri kurgulayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
5   (P.Ç.5) Kimya alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin, bulguların eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme ve bu fikirlere yön verebilme becerisi kazanır
6   (P.Ç.6) Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyma ve bilime katkıda bulunma yetkinliği kazanır.
7   (P.Ç.7) Kimya alanıyla ilgili yapmış olduğu özgün çalışmayı ve elde ettiği verileri ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama, kimya alanındaki bilgilere yeni bilgi katma yetkinliği kazanır.
8   (P.Ç.8) Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak kimya alanıyla ilgili yeni fikir, çalışma ve yöntemler geliştirebilme yetkinliği kazanır.
9   (P.Ç.9) Kimya alanıyla ilgili uzman bir topluluk içerisinde özgün görüşlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme yetkinliği kazanır.
10   (P.Ç.10) Yabancı dilde yazılmış kimya alanındaki ileri düzey bilgileri izleyebilir, bu bilgileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir, tartışabilir.
11   (P.Ç.11) Özgün bir araştırma projesini sonuçlandırır, projeye dayalı bir tez yazar ve tez komitesi önünde tezini savunur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kimya doktora ünvanı alan mezunlarımız endüstrinin geniş sektörlerinde (Kimya, İlaç, plastik, tekstil, boya, kozmetik vb gibi) birçok farklı endüstriyel alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı AR-GE işlerde istihdam edilmektedir. Kimyacılar aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Kimya öğretmeni olarak dershane, özel ve Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 KIM 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 KIM 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 KIM 5003 İLERİ FİZİKOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 2 KIM 6039 TEMEL SU ANALİZ TEKNİKLERİ VE İYON KROMATOGRAFİSİ YAKLAŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 4 KIM 5076 YAYGIN VE TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRİ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 5 KIM 5095 ORGANİK BİLEŞİKLERİN AYIRMA VE SAFLANDIRILMASINDA KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 KIM 5101 ELEKTROKİMYADA HİDRODİNAMİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 7 KIM 5085 KATI FAZ EKSTRAKSİYONUNDA SON YENİLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 KIM 6059 ORGANİK KİMYADA REAKTİF ARA ÜRÜNLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 KIM 6061 İYONİK SIVILAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 10 KIM 6055 POLİMERLEŞME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 11 KIM 6053 ELEKTRİĞE DUYARLI MOLEKÜLLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 12 KIM 6049 ORGANİK BOYALAR VE PİGMENTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 13 KIM 6047 BİYOANORGANİK KİMYA SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 14 KIM 5073 İLERİ ANORGANİK KİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 KIM 5071 İLERİ ORGANİK KİMYA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 16 KIM 5081 ANALİTİK KİMYADA ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 17 KIM 5079 İLETKEN POLİMERLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 18 KIM 5069 ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPISAL ANALİZLERİNDE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 KIM 5065 ANALİTİK KİMYADA ALETLİ TEKNİKLER ALANINDAKİ YENİLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 KIM 5055 ALKALOİT KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 KIM 5045 ELEKTROKİMYASAL OLGULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 KIM 6033 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 KIM 6031 ANORGANİK VE ORGANOMETALİK SİSTEMLERDE TEPKİME MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 24 KIM 6029 ORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 KIM 6019 ENDÜSTRİYEL TUZLARIN ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 26 KIM 6011 BİYOSÜREÇ MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 27 KIM 6003 SERBEST RADİKAL KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 KIM 5035 KEMOMETRİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 29 KIM 5031 ADSORPSİYON, YÜZEY ALANI VE GÖZENEKLİLİK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 30 KIM 5029 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 KIM 5013 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 32 KIM 5074 MİKROELEKTROTLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 33 KIM 5004 SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 34 KIM 5040 ELEKTRO VE ELEKTROANALİTİK KİMYADA DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 35 KIM 6058 FLORESAN MOLEKÜLLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 36 KIM 5038 ANALİTİK KİMYADA TLC UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 37 KIM 5062 KİMYASAL SENSÖRLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 38 KIM 6056 ORGANOGEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN FOTOKİMYASAL VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 KIM 6052 MİKRO VE NANOBOYUTTA İLETKEN POLİMERLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 40 KIM 6026 ORGANİK SENTEZ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 41 KIM 5103 ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN TOKSİK ETKİLERİ VE İLGİLİ KURALLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 42 KIM 6018 DOĞAL BİLEŞİKLERİN YAPISAL ANALİZ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 43 KIM 6016 KARBON HİDRATLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 KIM 6014 RADYOANALİTİK KİMYA SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 45 KIM 6012 ANALİTİK KİMYADA ELEKTROKİMYASAL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 KIM 6064 ANALİTİK KİMYADA MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 47 KIM 6008 BOR VE SİLİSYUM KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 48 KIM 6006 İLERİ KİMYASAL PROSES ENDÜSTRİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
Z 49 KIM 6054 ORGANİK TEPKİMELER VE FOTOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 50 KIM 6002 HETEROJEN KATALİZ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 51 KIM 5036 ANORGANİK VE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN SENTEZ VE YAPISAL ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 52 KIM 5054 ANALİTİK KİMYADA FLUORESANS SPEKTROSKOPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 53 KIM 5032 KATALİZ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 54 KIM 5070 POLİMERİZASYON KİNETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 55 KIM 6042 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 56 KIM 5028 ESER METALLER VE ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 57 KIM 5022 GAZ KROMATOGRAFİ VE HPLC'DEKİ GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 58 KIM 5020 NMR SPEKTROSKOPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 59 KIM 5018 ORGANİK BİLEŞİKLERİN STEREOKİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 60 KIM 5046 KİMYADA OPTİK SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 61 KIM 5012 HETEROSİKLİK BİLEŞENLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 62 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Başkan: Prof. Dr. Raziye ÖZTÜRK ÜREK
Tel: +90 232 301 8689
E-posta: raziye.urek@deu.edu.tr

AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Serap SEYHAN BOZKURT
Tel: +90 232 301 9553
E-posta: serap.seyhan@deu.edu.tr

Adres/İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Tınaztepe
Kampus 35160 Buca-IZMIR
http://web.deu.edu.tr/chemistry;
Tel: +90 232 301 8516
Fax: +90 232 453 4188