DERECE PROGRAMLARI

: Ekonomik Jeoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmir de jeoloji öğretimi, ilk kez, 1955 yılında açılmış olan Ege Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi nde başlamıştır. Daha sonra 1961 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Fen Fakültesi açılmıştır. Fen Fakültesi içinde kurulan Jeoloji Kürsüsü nde Tabii Bilimler Programı kapsamında Temel ve Uygulamalı Jeoloji dersleri verilmiştir. 1969 yılından sonra Fen Fakültesinde tek dallı "Jeoloji Lisans" eğitimine geçilmiştir. Jeoloji ve Jeofizik programları, 1978 yılında kurulan ve dört yıl faaliyet gösteren Ege Üniversitesi ne bağlı Yerbilimleri Fakültesi'nde son şekillerini almışlardır. 1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile koşut olarak İzmir de Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuştur. EÜ bünyesindeki yerbilimleriyle ilgili tüm birimler Mühendislik Fakültesine bağlı Jeoloji Mühendisliği Bölümü içinde toplanmıştır. İlk yıllarda Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği programları Jeoloji Mühendisliği bölümü içinde birlikte sürdürülmüştür. Daha sonra 1991 yılında Jeofizik Mühendisliği bağımsız bir bölüm olarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden ayrılmıştır. DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulduğu 1982 yılından 2005 yılına kadar EÜ Bornova yerleşkesinde öğretime devam etmiş ve 2005 yılında Buca Tınaztepe de bulunan yeni yerleşkeye taşınmıştır. Yer bilimlerinin iki kardeş bölümü, halen Buca-Tınaztepe de aynı binada yerbilimlerinin güncel konularına dönük eğitim-öğretim vermektedirler ve araştırmalar yapmaktadırlar. İzmir de Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri, Prof. Brinkmann döneminden başlayarak gelenekselleşen yaygın arazi uygulamalarını, ders arazileri, Saha Jeolojisi dersi ve Üniversitenin Payamlı-Ürkmez Tesislerinde jeolojik harita alımı stajının yaptırıldığı uygulamalarla halen sürdürmektedir. DEÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü 2003 yılından itibaren Aktif Eğitim ve Klasik Eğitim programları olmak üzere iki eğitim-öğretim programı uygulamıştır. Bölüm 2009-2010 öğretim döneminden itibaren tekrar sadece klasik eğitim programı uygulamak üzere planlama yapmıştır. 2011-2012 öğretim döneminde son aktif öğrencilerini mezun etmiştir.

2011-2012 öğretim döneminde ikinci eğitime başlanılmıştır.

Kazanılan Derece

Ekonomik Jeoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Jeoloji Mühendisliği Bölümü nde toplam yirmi sekiz öğretim üyesi bulunmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü kendine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları aşağıda verilmiştir.

Hidrojeoloji Laboratuvarı
Genel Jeoloji Laboratuvarı
Optik Mineraloji Laboratuvarı
Petrografi Laboratuvarı
Maden Yatakları Laboratuvarı
Mineraloji Laboratuvarı
Jeokimya Laboratuvarı
Kaya-Zemin Mekaniği Laboratuvarı
Örnek Hazırlama Laboratuvarı
Sıvı Kapanım-Cevher Hazırlama Laboratuvarı
İnce Kesit Hazırlama Laboratuvarı

Jeoloji Mühendisliği Bölümü nde standard laboratuarların yanında, yakın zamanda kurulmuş, radyometrik yaş tayinlerinde kullanılabilecek kalitede mineral ayıklanabilen modern bir kırma ve öğütme laboratuarı ile parlatılmış ince kesitlerin sıvı ve gaz kapanımlarında her türlü soğutma ve ısıtma deneylerinin yapılabildiği modern bir mikroskopi laboratuarı bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında kuramsal bilgilerini uzmanlık düzeyinde uygulamalı olarak geliştirebilmek ve derinleştirebilmek (bilgi).
2   Jeolojik problemleri tanımlayabilmek ve çözümlerine yaklaşımlar yapabilmek (beceri).
3   İlgili uzmanlık alanında deney/analiz/ölçüm yapma ve sonuçlarını yorumlayabilmek (beceri)
4   Uzmanlık alanı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilmek (Alana özgü yetkinlik).
5   İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilmek (İletişim ve Sosyal yetkinlik)
6   Uzmanlık alanı ile ilgili bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek, sentezleyebilmek ve yorumlayabilmek (Alana Özgü Yetkinlik).
7   Uzmanlık alanı ile ilgili karşılaşacağı problemleri çağdaş araştırma ve teknolojik yöntemleri kullanarak çözümleyebilmek (beceri)
8   Uzmanlık alanı ile ilgili jeolojik problemlerin çözümünde farklı ölçeklerde jeoloji haritası yapabilmek (Alana özgü yetkinlik)
9   Uzmanlık alanı ile ilgili konularda bağımsız çalışmalar yapabilmek ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilmek (Alana özgü yetkinlik)
10   Uzmanlık alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini sözlü ve yazılı sunum tekniklerini kullanarak ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunabilmek (İletişim ve sosyal yetkinlik).
11   Mineral/Kaya/Suların oluşum ve denge koşullarını tanımlayabilmek (Alana özgü yetkinlik)
12   Mineral/Kaya/Suları aramak ve ekonomik olarak değerlendirmek (Alana özgü yetkinlik)
13   Yeraltı kaynaklarının aranması ve işletilmesi ile ilgili standart ve yönetmelikleri bilmek ve çevresel etkilerini değerlendirmek (Alana özgü yetkinlik).
14   Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında akademik ve mesleki etik kurallarını bilmek, uygulamak ve denetlemek (İletişim ve sosyal yetkinlik).

Mezunların İstihdam Profilleri

Ekonomik Jeoloji alanında mezunlarımızın yüzde yirmisi kamu sektöründe, yüzde sekseni ise özel sektörde, mermer ve madencilik alanlarında çalışmaktadırlar. Mezunlarımızın yüzde altmışı öğrenim gördüğü alanda iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) dersini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrenci bu dersi iki dönemden birinde alabilir. Ancak Yüksek Lisans öğrenimi esnasında alınmış olması halinde zorunlu değildir.Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencilerinin derslerini tamamlama süresi olan 4 yarıyıl içinde olmak kaydı ile FBE kodlu "Doktora Programları Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler"den kredisiz olarak en az iki ders alıp bu dersleri (B) notu ile başarmaları gerekir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 9
B 2 FBE 6666 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 GEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GEE 6094 DOKTORA SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 5
G 2 GEE 6098 DOKTORA UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GEE 6099 DOKTORA TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 GEE 5011 MİNERAL DENGE VE ÇÖZELTİLER SEÇMELİ 2 0 2 8
Z 2 GEE 5085 İLERİ OPTİK MİNERALOJİ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 3 GEE 5077 NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN EKONOMİSİ VE JEOKİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 4 GEE 5091 METAMORFİK DOKULAR SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 5 GEE 5075 FOSİL KATI YAKITLARI ARAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 6 GEE 5073 SÜSTAŞLARI SEÇMELİ 1 2 0 7
Z 7 GEE 5057 ÇEVRE JEOKİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 8 GEE 5055 RADYOAKTİF MİNERALLER SEÇMELİ 2 0 0 5
Z 9 GEE 5053 SIVI KAPANIMLAR VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 10 GEE 5039 MİNERAL PARAJENEZ KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 11 GEE 5035 CEVHER PETROGRAFİSİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 12 GEE 5023 KİL MİNERALLERİ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 13 GEE 5021 SEDİMANTER PETROGRAFİ VE DİYAJENETİK KAYALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 GEE 5015 EVAPORİTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 15 GEE 5105 DURAYLI İZOTOP JEOKİMYASININ PRENSİPLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 16 GEE 5052 JEOLOJİK SİSTEMLERDE DENGE TERMODİNAMİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 17 GEE 5008 EKLOJİT VE MAVİ ŞİSTLER SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 18 GEE 6006 ALTERASYONLAR SEÇMELİ 2 0 0 7
Z 19 GEE 5102 İLERİ MAGMATİK PETROGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 20 GEE 5050 ENERJİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 21 GEE 5048 TEKNİK MİNERALOJİ SEÇMELİ 2 2 0 7
Z 22 GEE 5046 VOLKANOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 23 GEE 5040 ORTOMAGMATİK MADEN YATAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 24 GEE 6000 EPİTERMAL MADEN YATAKLARI SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 25 GEE 5104 MAGMATİK PETROJENEZ VE JEOKİMYASAL MODELLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
Z 26 GEE 5032 BORATLAR VE SODYUM KARBONATLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 27 GEE 5030 HAMMADDE YATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
Z 28 GEE 5028 ARKEOSERAMİKTE JEOKİMYA SEÇMELİ 2 0 2 6
Z 29 GEE 5068 MADEN YATAKLARI ARAMALARINDA JEOKİMYA SEÇMELİ 2 2 0 8
Z 30 GEE 5082 TÜRKİYE KÖMÜR YATAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 31 GEE 5060 MİNERALLERDE İZ ELEMENTLER SEÇMELİ 2 0 2 7
Z 32 GEE 5014 JEOKİMYASAL DÖNGÜLER SEÇMELİ 2 2 0 9
Z 33 GEE 5058 İZOTOP JEOLOJİSİ İLKELERİ VE JEOKRONOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 34 GEE 6002 METAMORFİZMADA JEOTERMOBAROMETRE SEÇMELİ 2 2 0 8
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mümtaz ÇOLAK
mumtaz.colak@deu.edu.tr
Tel: 301 73 01
0532 650 51 03