DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

177 öğrencinin eğitim gördüğü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998' den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık, Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı öğrencilerin bireyi anlama, değerlendirme, yardım etme, uygun akıl sağlığı kurumlarına sevk etme becerisi kazanmalarını; istatistik bilgilerini kullanabilmelerini, psikolojik testleri ve test dışı teknikleri, bireysel, grup ve aile danışmanlığını ve yardım tekniklerini, gelişim, öğrenme, davranış bozuklukları ve danışma ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
2   Türkçeyi ve ingilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Gelişimsel, ilişkisel problemleri, ihtiyaçları olan ve davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme ve danışma yürütebilme
4   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
5   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
6   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
7   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
8   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
9   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 6063 PSIKOLOJIK DANIŞMADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 PDR 6053 PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIKTE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 PDR 6059 KIŞILIKTE PSIKODINAMIK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 PDR 6057 İLERI DÜZEYDE BIREYLE VE GRUPLA PSIKOLOJIK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 PDR 6055 AKIL SAĞLIĞI ÖLÇÜTLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 PDR 6061 İLKÖĞRETIMDE PROBLEM ÇÖZME BECERILERININ GELIŞTIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 PDR 6047 ERGENLERLE PSIKOLOJIK DANIŞMA ZORUNLU 3 0 0 8
G 12 PDR 6045 KRIZ DANIŞMANLIĞI ZORUNLU 3 0 0 8
G 13 PDR 6049 PSIKOLOJIK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ BILIŞSEL TERAPI VE İLERI DÜZEY TEKNIKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 PDR 6051 ÇOCUK VE ERGENDE TRAVMA SONRASI DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 16 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 17 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 PDR 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 20 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 PDR 6092 KÜLTÜRE DUYARLI PSIKOLOJIK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 23 PDR 6068 İLERI PSIKOLOJIK DANIŞMA BECERILERI VE İNSAN GELIŞIMINI KOLAYLAŞTIRICI GÖRÜŞME STRATEJILERI ZORUNLU 3 0 0 5
B 24 PDR 6070 PSIKOTERAPÖTIK YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 25 PDR 6072 GRUPLA PSIKOLOJIK DANIŞMADA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 26 PDR 6074 ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 27 PDR 6078 KARIYER DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 28 PDR 6080 PSIKOLOJIK DANIŞMADA SÜPERVIZYON SEÇMELİ 3 0 0 4
B 29 PDR 6082 KLINIK PSIKOLOJIDE TANI KOYMA ÖLÇÜTLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 30 PDR 6084 ERGENLERDE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 31 PDR 6086 İLETIŞIM BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 32 PDR 6088 AILELERE YÖNELIK KONSÜLTASYON HIZMETLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 33 PDR 6090 YARATICILIK, GIRIŞIMCILIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMADA YENILIK YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 34 PDR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 35 PDR 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarı yılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dir .
"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Web Sayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Rengin KARACA,
rengin.akboy@deu.edu.tr
AKTS/DE Koordinatörleri:
Prof. Dr. Rengin KARACA
rengin.akboy@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
zekavet.kabasakal@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Doç.Dr. Ebru İKİZ
ebru.ikiz@deu.edu.tr