DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973-1974 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü adı ile müzik öğretmeni yetiştirmeye başlayan kurum, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü (1978) ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü (1982) olarak eğitim hizmetine devam etmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması programı çerçevesinde 1998-1999 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını alan birimde; çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramı ağırlıklı olarak lisans düzeyinde öğrenim yapılmaktadır. 1992-1993 öğretim yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde ve 2001-2002 öğretim yılından bu yana da doktora düzeyinde öğretim programları uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Müzik Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Müzik Eğitimi alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.
Doktora programlarına, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olma ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması başvuru için gerekmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 70 puan alan ve Yabancı dili İngilizce olarak belirlenen programlara başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan istenilecektir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programın toplam AKTS kredisi 240'dir.Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Atatürk ilkelerine bağlı; müzik alanı ile ilgili kavramları, bilgi ve becerileri edinmiş; müzik öğretim yöntem ve tekniklerini bilen; ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanıyan; toplumsal sorumluluk bilincine sahip; akademik gelişime açık örnek bir müzik öğretmeni yetiştirmek.
Bu eğitim ve öğretim hizmetleri gerek kurumun gerekse başka kurumların akademik yapılanmalarına katkıda bulunmak amacı ile yapılmaktadır. Program dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabilme.
2   Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda uygulayabilme.
3   Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça iletebilme.
4   Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
5   Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
6   Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
7   Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterebilme.
8   Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Müzik Eğitimi doktora programı mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 GSM 6035 İLERI VIYOLA EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 GSM 6045 TARIHSEL GELIŞIM İÇINDE İLERI ARMONI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 GSM 6043 İLERI FLÜT EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 GSM 6041 İLERI ŞAN EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 GSM 6039 İLERI PIYANO EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 GSM 6037 İLERI ÇELLO EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 GSM 6009 ETNOMÜZIKOLOJIDE METODOLOJIK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 GSM 6029 MÜZIK EĞITIMINDE AKTIF ÖĞRENME ZORUNLU 3 0 0 7
G 13 GSM 6031 İLERI ARMONI EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 GSM 6033 İLERI KEMAN EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 16 GSM 6026 KENDINI İFADE ARACI OLARAK MÜZIK, KONUŞMA VE DANS SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 GSM 6022 BESTELEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 GSM 6014 MÜZIK VE TOPLUMSAL CINSIYET ZORUNLU 3 0 0 8
B 19 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 20 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 GSM 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 23 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 GSM 6020 EĞITIMDE BÜTÜNLEŞIK SANAT SEÇMELİ 3 0 0 7
B 26 GSM 6028 KEMAN ÖĞRETME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 GSM 6030 VIYOLA ÖĞRETME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 GSM 6032 ÇELLO ÖĞRETME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 GSM 6034 PIYANO ÖĞRETME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 30 GSM 6036 ŞAN ÖĞRETME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 31 GSM 6038 FLÜT ÖĞRETME TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 32 GSM 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 33 GSM 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.

Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240 dır. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.
Bkz. http://ebe.deu.edu.tr/file/opl/GSM_DR.pdf

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=150
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nergiz Şakirzade Sarı (nergiz.sari@deu.edu.tr)
AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Emine Filiz Dürük (filiz.duruk@deu.edu.tr)