DERECE PROGRAMLARI

: Sınıf Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2 öğrencinin eğitim gördüğü İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2003' den bu yana doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler İlköğretim Sınıf Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olma ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması başvuru için gerekmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 70 puan alan ve Yabancı dili İngilizce olarak belirlenen programlara başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) (YDS) 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan istenilecektir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sınıf öğretmenliği alanında çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak yaşam boyu öğrenme sürecine uyarlayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan uzman ve akademisyen yetiştirmektir.
Eğitim programı ilköğretim sınıf öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Sınıf öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleşebilme.
2   Sınıf öğretmenliği alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme.
3   Sınıf öğretmenliği alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme.
4   Sınıf öğretmenliği alanında ileri sürülmüş yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
5   Sınıf öğretmenliği alanındaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilme.
6   Sınıf öğretmenliği alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları bağımsız ya da bir takım üyesi olarak gerçekleştirebilme ve gerektiğinde çalışmalara liderlik edebilme.
7   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, yöntem ve modeller geliştirebilme.
8   Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
9   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini geliştirebilme ve uygulayabilme.
10   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
11   Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSÖ 6055 SINIF ÖĞRETMENI EĞITIMINDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 İSÖ 6059 OKUMA YAZMA ÖĞRETIMINDE SORUNLAR VE YENI YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 İSÖ 6051 İLKÖĞRETIM ÇAĞI ÇOCUĞUNDA YARATICI DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 İSÖ 6023 ÇEVRE SORUNLARI VE EĞITIM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 İSÖ 6021 TEMEL EDEBIYAT KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 İSÖ 6017 FEN EĞITIMINDE BILIMSEL PROJE TASARIMI ZORUNLU 3 0 0 8
G 7 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 İSÖ 6053 İLKOKUL ÖĞRETMENLERI İÇIN ETKILI İLETIŞIM BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 İSÖ 6069 DERS KITABI VE ÖĞRETIM MATERYALI HAZIRLAMA STRATEJILERI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 İSÖ 6067 İLKOKUL DERS PROGRAMLARININ DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 İSÖ 6065 DEMOKRASI EĞITIMI VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 İSÖ 6063 İLKÖĞRETIMDE MÜZIK DERSI ÖĞRETIM PROGRAMLARININ DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 İSÖ 6061 SPOR VE EGZERSIZLE PSIKOLOJIK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 İSÖ 6057 İLKÖĞRETIMDE DEMOKRASI EĞITIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 18 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 19 İSÖ 6068 TEMEL EĞITIM TÜRKÇE PROGRAMI GELIŞTIRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 20 İSÖ 6066 FEN EĞITIMINDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 İSÖ 6064 SINIF ÖĞRETMENLIĞINDE MATEMATIK DERS PROGRAMLARININ GELIŞTIRILMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 İSÖ 6062 İLKÖĞRETIMDE MÜZE İLE EĞITIM SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 İSÖ 6060 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBIYATI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 24 İSÖ 6058 HAREKET EDEN ÇOCUK SEÇMELİ 3 0 0 7
B 25 İSÖ 6056 SINIF ÖĞRETMENLIĞI FEN ÖĞRETIMINDE YENI ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 İSÖ 6054 AYDINLANMA FELSEFESI VE EĞITIM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 27 İSÖ 6052 SPOR VE EGZERSIZLE MOTIVASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 İSÖ 6050 FEN EĞITIMINDE BILIMSEL İLETIŞIM SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 İSÖ 6038 DÜNYADA VE TÜRKIYE'DE SINIF ÖĞRETMENI YETIŞTIRME MODELLERI ZORUNLU 3 0 0 7
B 30 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 31 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 32 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 33 İSÖ 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 34 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 35 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 36 İSÖ 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 37 İSÖ 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Ayfer Kocabaş
Tel:+90 232 301 23 11
ayfer.kocabas@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Ayfer Kocabaş
Tel:+90 232 301 23 11
ayfer.kocabas@deu.edu.tr