DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2 öğrencinin eğitim gördüğü Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı 1999'den bu yana Doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Fizik Öğretmenliği, Doktora Derecesi

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Fizik Öğretmenliği (Fizik Eğitimi) alanında Doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Doktora programlarına, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olma ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması başvuru için gerekmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 70 puan alan ve Yabancı dili İngilizce olarak belirlenen programlara başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan istenilecektir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir.
Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50 si, Mezuniyet Notunun %25 i ile Mülakat Notunun %25 inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.

Fizik Eğitimi ya da fizik öğretmenliği yüksek lisans derecesine sahip olmak,
veya
fizik yüksek lisans derecesine sahip olmak
veya
Fizik mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olmak
veya
fen bilgisi yüksek lisans derecesine sahip olmak
Not: Fizik Eğitimi (Öğretmenliği) yüksek lisans derecesi haricinde diğer yüksek lisans derecesine sahip adaylar doktora bilimsel hazırlık alırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programın toplam AKTS kredisi 240'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Doktora programının temel amacı; fizik eğitimi lisansüstü öğrencilerine, ortaöğretim fen eğitimi alanında, akademisyen, eğitim araştırmacısı, öğretim teknolojileri uzmanı, öğretim materyali tasarımı uzmanı, program geliştirme uzmanı ve ölçme-değerlendirme uzmanı olmaya yönelik formasyon vermektir. Ayrıca, doktora diplomasına sahip olanlar, spesifik bilgi beceri ve yetkinlikleriyle, disiplinlerarası çalışmalara katılabilir, geniş çaplı projeler yürütebilir ve eğitim politikalarının şekillenmesinde rol alabilirler.

Program, adaylara Fizik eğitimi alanındaki spesifik bilgi ve becerileri kazandırmayı ve alanda karşılaşılan problemlere araştırma temelli çözümler üretme becerisine destek olmayı hedeflemektedir. Öğretim dili Türkçe (%70) ve İngilizcedir (%30).

Temel Program Kazanımları

1   Yaptığı özgün araştırmalarla fizik eğitimindeki bilgi birikimine katkıda bulunur.
2   Fizik eğitimine ilişkin mevcut bilgi birikimini değerlendirir ve kullanır.
3   Yapacağı araştırmalarda bilimsel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir.
4   Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel makaleler yayınlayabilir.
5   Bir yabancı dili, alanında etkili bir şekilde kullanır.
6   Fizik eğitiminde uzmanlık gerektiren bir problemin çözümünde sorumluluk üstlenir ve gerektiğinde liderlik yapar.
7   Alanı ve alanıyla ilişkili diğer disiplinler arasındaki ilişkileri kullanarak özgün çalışmalar yapar.
8   Alanında ortaya konan yeni bilgileri değerlendirir ve kullanır.
9   Alanında bağımsız çalışmalar gerçekleştir.
10   Alanında yapılacak çalışmalarda liderlik yapabilir.
11   Profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
12   Alandaki bilgi ve deneyimini kullanarak etkili düzeyde bilimsel iletişim kurabilir.
13   Toplumun alanıyla ilgili konularda bilgilendirilmesinde sorumluluk alır.
14   Alanındaki çalışmaları etik değerler uygun olarak yürütür.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Fizik Eğitimi Bilim Dalı doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler ve özellikle üniversitelerde öğretim elemanı ya da araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, profesyonel meslek yaşamı için hazırlardır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMF 6047 KATIHAL FIZIĞI ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 FMF 6063 FIZIK ÖĞRETIMINDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 FMF 6045 FIZIK EĞITIMINDE MODEL VE MODELLEME ZORUNLU 3 0 0 8
G 8 FMF 6073 MODERN FIZIK ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 FMF 6071 FIZIK ÖĞRETIMINDE DERS GEREÇLERI KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 FMF 6069 FIZIK EĞITIMINDE ÖĞRENME ZORLUKLARININ GIDERILMESI YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 FMF 6067 FIZIK EĞITIMINDE BILIMSEL İLETIŞIM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 FMF 6065 FIZIK EĞITIMINDE STRATEJIK ÖĞRENME VE PROBLEM ÇÖZME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 FMF 6049 KUANTUM FIZIĞI ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 FMF 6051 FIZIK EĞITIMININ TARIHSEL GELIŞIMI VE FELSEFESI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 FMF 6053 DALGALAR VE OPTIK ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 FMF 6055 FIZIK ÖĞRETIMINDE YENI YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 17 FMF 6057 FIZIK ÖĞRETIMINDE TEKNOLOJININ KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 18 FMF 6059 ELEKTRIK VE MANYETIZMA ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 FMF 6061 TERMODINAMIK ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 20 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 21 FMF 6038 ÇOKLU ZEKA KURAMI VE FIZIK EĞITIMI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 FMF 6036 ÇEKIRDEK FIZIĞI ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 FMF 6034 ATOM VE MOLEKÜL FIZIĞI ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 24 FMF 6032 FIZIK EĞITIMINDE İLERI KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 FMF 6030 BILINCIN KUANTUM MODELLEMESI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 FMF 6028 FIZIĞIN DOĞASI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 27 FMF 6026 FIZIK EĞITIMINDE YARATICILIK ZORUNLU 3 0 0 7
B 28 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 29 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 30 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 31 FMF 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
B 32 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 33 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 34 FMF 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 35 FMF 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.

Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. İlhan SILAY
ilhan.silay@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. İlhan SILAY
ilhan.silay@deu.edu.tr