DERECE PROGRAMLARI

: Matematik Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

4 öğrencinin eğitim gördüğü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği 1998' den bu yana Doktora derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Matematik Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği alanında doktora derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.
Doktora programlarına, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olma ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması başvuru için gerekmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 70 puan alan ve Yabancı dili İngilizce olarak belirlenen programlara başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan istenilecektir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60'ı ile sözlü değerlendirme puanının %40'ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50'si, Mezuniyet Notunun %25'i ile Mülakat Notunun %25'inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programın toplam AKTS kredisi 240'dir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği, doktora eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü doktora programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim programı matematik eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe dir.
Ayrıca eğitim programı içindeki İngilizce olarak verilen 2 ders bulunmaktadır. Bu derslerin program içindeki miktarı yaklaşık %12'dir.

Temel Program Kazanımları

1   Yaptığı özgün araştırmalarla matematik eğitimindeki bilgi birikimine katkıda bulunur
2   Matematik eğitimi alanı ve bu alanla ilişkili diğer disiplinler arasındaki ilişkileri kullanarak özgün çalışmalar yapar.
3   Matematik eğitimine ilişkin mevcut bilgi birikimini değerlendirir ve kullanır.
4   Matematik eğitimine ilişkin ortaya konan yeni bilgileri değerlendirir ve kullanır.
5   Yapacağı araştırmalarda bilimsel araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir.
6   Matematik eğitiminde bağımsız çalışmalar gerçekleştirir.
7   Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde alanıyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayabilir.
8   Alanında yapılacak çalışmalarda liderlik yapabilir.
9   Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
10   Alandaki bilgi ve deneyimini kullanarak etkili düzeyde bilimsel iletişim kurabilir.
11   Bir yabancı dili alanındaki yayınları takip etmek, iletişim kurmak ve yabancı dilde bilimsel eser üretmek için kullanır.
12   Alanıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesinde sorumluluk alır.
13   Alanındaki çalışmaları etik değerler uygun olarak yürütür.
14   Matematik eğitiminde uzmanlık gerektiren bir problemin çözümünde sorumluluk üstlenir ve gerektiğinde liderlik yapar.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği doktora mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Herhangi bir üniversitenin matematik öğretmenliği bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında doktora sonrası programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FMM 6057 FEN, TEKNOLOJI, MÜHENDISLIK, VE MATEMATIK (FETEMM) EĞITIMINDE MATEMATIK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 FMM 6061 MATEMATIK EĞITIMINDE KURAMSAL ARAŞTIRMA TASARIMI VE SUNUMU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 FMM 6053 DINAMIK ORTAMLARDA GEOMETRI ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 FMM 6051 MATEMATIK EĞITIMINDE AMAÇLAR, ARAŞTIRMA ALANLARI VE ÖĞRETIM PROGRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 10
G 5 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 FMM 6055 MATEMATIKSEL BILGININ GELIŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FMM 6071 MATEMATIK EĞITIMINDE TEKNOLOJIK PEDAGOJIK ALAN BILGISI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 FMM 6069 MATEMATIK EĞITIMINDE ETKINLIK TEMELLI ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 FMM 6067 MATEMATIKTE ALANI ÖĞRETME BILGISI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 FMM 6065 MATEMATIK EĞITIMINDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 FMM 6063 MATEMATIK EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 FMM 6059 MATEMATIK EĞITIMINDE ALTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 17 FMM 6068 GEOMETRI ÖĞRETIMINDE YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
B 18 FMM 6066 MATEMATIKSEL AKIL YÜRÜTME VE İSPAT ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 19 FMM 6064 MATEMATIKTE SEÇME KONULAR VE ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 20 FMM 6062 MATEMATIKSEL MODELLEME VE ÖĞRETIMI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 21 FMM 6060 MATEMATIK EĞITIMINDE SÖYLEM ANALIZI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 22 FMM 6058 MATEMATIK EĞITIMINDE GÖMÜLÜ TEORI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 23 FMM 6056 MATEMATIK ÖĞRETMENI YETIŞTIRMEDE MODELLER VE YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
B 24 FMM 6054 MATEMATIK EĞITIMINDE TEKNOLOJI ENTEGRASYONU SEÇMELİ 3 0 0 10
B 25 FMM 6052 MATEMATIK EĞITIMINDE PROJE ÇALIŞMASI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 26 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 27 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 28 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 29 FMM 6070 MATEMATIK EĞITIMINDE UYGULAMALI ARAŞTIRMA TASARIMI VE SUNUMU ZORUNLU 3 0 0 7
B 30 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 31 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 32 FMM 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 33 FMM 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 34 FMM 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof.Dr.Şuur NİZAMOĞLU,
suur.nizamoglu@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr.Ayten ERDURAN
erduranayten@gmail.com