DERECE PROGRAMLARI

: Fransızca Öğretmenliği Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1 öğrencinin eğitim gördüğü Fransızca Öğretmenliği Eğitimi Bilim dalı 1990'dan bu yana Doktora derecesi vermektedir. Program dili Fransızca'dır.

Kazanılan Derece

Fransızca Öğretmenliği, Doktora Derecesi
Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Fransızca Öğretmenliği alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması. Minimum ortalama 80/100 veya 3/4, ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ndan ilgili alanlarda en az 70 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.
Doktora programlarına, Yüksek Lisans Diplomasına sahip olma ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 not ortalaması başvuru için gerekmektedir. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) adayın başvurduğu programın puan türünden en az 70 puan alması gerekmektedir. Bilim alanı bir dil eğitimi olan adaylardan öğrenim görecekleri dilde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden an az 80 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan, öğrenim görecekleri dil dışındaki dillerin birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden an az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan istenilecektir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
Doktora Programları için başvuruda bulunan adaylar;
Yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına alınan tüm adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60 ı ile sözlü değerlendirme puanının %40 ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 70 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4d maddesi gereğince başarılı sayılırlar ve bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50'si, Mezuniyet Notunun %25'i ile Mülakat Notunun %25'inden oluşacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile işleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az 21 kredi ve en çok 30 krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programın toplam AKTS kredisi 240'dir. Alan dersleri seçmelidir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Doktora öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı; alanın uzmanlarını ve akademisyen adaylarını yetiştirmek, ayrıca Fransızcanın kullanıldığı tüm alanlarda (çeviri, uluslar arası ticaret, turizm, bankacılık, vb.) çalışabilecek nitelikli insan gereksinimine cevap vermektir.

Temel Program Kazanımları

1   Fransız dili eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2   Fransız dili eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgilerini kullanır ve uygular.
3   Yaptığı araştırmalarla Fransız dili eğitimi alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunur.
4   Fransız dili eğitimi alanıyla ilişkili diğer disiplinler hakkında bilgi sahibi olur.
5   Fransız dili eğitimi alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6   Fransız dili eğitimi alanındaki bilimsel araştırmalarda takım çalışmalarına etkin olarak katılır; sorumluluklarını yerine getirir, işbirliğine açıktır ve gerektiğinde liderlik yapar.
7   Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
8   Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilir.
9   Konusu ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
10   Anadilini yazılı ve sözlü olarak en doğru ve etkin biçimde kullanabilir, anadili ile yabancı dil arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyabilir, yorumlayıp değerlendirebilir, öğretim sürecinde kullanabilir.
11   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için etkinlikler düzenleyebilir, projeler üretip uygulayabilir.
12   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde (B1) kullanabilir.
13   Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak ülkesindeki ve dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal, kültürel konularda gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili doktora derecesi, mezunlarına mesleklerini icra edebilmek için gerekli olan hak ve imtiyazları sağlar.
Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı doktora mezunları, üniversitelerde öğretim elemanı ve uzman, MEB ve bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Fransızca ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, yabancı dil koşulunu (Fransızca dışında) sağlamaları kaydıyla gerek kendi alanlarında gerekse çokdisiplinli alanlarında ilgili bölümlere yardımcı doçentlik, öğretim görevliliği ve okutmanlık kadrolarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 6039 EĞITIM ÇALIŞMALARINI ANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EBE 6037 YAŞAM BOYU GELIŞIM: OKUL UYGULAMALARINA PSIKOSOSYAL YANSIMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 YDF 6023 ÇEVIRI VE KARŞILAŞTIRMALI DILBILIM SEÇMELİ 2 0 0 8
G 4 EBE 6041 ÖĞRENME STRATEJILERI VE BECERILERI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 EBE 6033 GELIŞIM VE ÖĞRENME SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 YDF 6025 İMGE VE FRANSIZCA'NIN ÖĞRETIMI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 7 YDF 6017 FRANSIZCA'NIN SÖZCELEME DILBILGISI: SÖZDIZIM VE ANLAMBILIM I ZORUNLU 2 0 0 7
G 8 YDF 6021 İLETIŞIM VE KÜLTÜR SEÇMELİ 2 0 0 7
G 9 YDF 6019 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 10 YDF 6028 EDIMBILIM VE FRANSIZCA'NIN ÖĞRETIMI ZORUNLU 2 0 0 7
G 11 EBE 6034 ÖĞRETIMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 3 2 0 6
B 12 YDF 6024 DILSEL ETKILEŞIM ÇÖZÜMLEMESI VE FRANSIZCA'NIN ÖĞRETIMI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 13 YDF 6022 ÇEVIRI KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 14 YDF 6020 ANLAMBILIM VE YORUMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 8
B 15 YDF 6018 SÖZBILIM SEÇMELİ 2 0 0 8
B 16 EBE 6036 BILIM FELSEFESI VE ETIĞI ZORUNLU 3 0 0 5
B 17 EBE 6030 LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILER İÇIN AKADEMIK YAZMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 EBE 6016 ÖĞRETMEN EĞITIMINDE EYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 EBE 6000 PROGRAM GELIŞTIRME VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 20 EBE 6012 ARAŞTIRMALARDA İSTATISTIKSEL ANALIZLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 YDF 6026 FRANSIZCA'NIN SÖZCELEME DILBILGISI: SÖZDIZIM VE ANLAMBILIM II SEÇMELİ 2 0 0 8
B 22 YDF 6196 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 23 YDF 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 156
G 24 YDF 6198 UZMANLIK ALANI DERSI UZMANLIK 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70`ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80 ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Web Sayfası: http://ebe.deu.edu.tr

Bilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Talat AKASLAN
talat.akaslan@deu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü:
Ar.Gör. Dr. Özge Sönmez
ozge.sonmez@deu.edu.tr