DERECE PROGRAMLARI

: Kamu Hukuku Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kamu Hukuku Doktora Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. D.E.Ü. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 24. maddesine göre, Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
1982 yılında faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli gelişmeyi kendine amaç edinerek, hedefi evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktır.

Kazanılan Derece

Kamu Hukuku Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kamu hukuku doktora programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, hukukun kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim yüksek düzeyde hukukçu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada, araştırmaya dayalı bir eğitim süreci sonucunda, ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilerek, değerlendirilecektir. Hukuki sorun ve uyuşmazlıkların tespit edilerek çözümlenmesini sağlayan bir birikim hedeflenmektedir. Bu eğitim sonucu, hukuki muhakeme yetisiyle donatılmış, eleştirel düşünme ve bireyleri ve toplumu hukuki konularda aydınlatabilme yeteneği de geliştirilecektir. Uluslararası akademik platformlarda bilimsel çalışma yapıp, görüş ve bildiri de sunabilen uluslararası düzeyde hukukçu yetiştirilmesi de temel hedeflerdendir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak kamu hukuku alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde genişletebilir ve derinleştirebilir.
2   Kamu hukuku konusundaki bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara varabilir.
3   Kamu hukukunun ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, bu ilişkilerden sonuçlar çıkarabilir.
4   Kamu hukuku alanındaki bilimsel çalışmalar, mevzuat ve yargı kararlarına hâkimdir.
5   Karşılaştırmalı hukuk ile uluslararası hukukun verilerinden yararlanabilir; uluslararası sözleşmeler konusunda derinlemesine bilgi sahibidir.
6   Kamu hukuku alanında araştırma yöntemlerinde en üst düzeyde beceri kazanır.
7   Kamu hukukuna dair edinilen bilgileri hukuki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde kullanabilir.
8   Kamu hukuku alanında yenilik getiren, yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyma becerisine sahiptir.
9   Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, adalet ve yargı bağımsızlığı gibi evrensel ilkelere saygı bilincini geliştirir.
10   Kamu hukukuna ilişkin özgün ya da disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda fikirleri doğru ve net bir şekilde ifade edebilir; uzman bir topluluk önünde görüşleri savunup, etkili bir şekilde iletişim kurabilir.
11   Kamu hukukuna ilişkin bilimsel görüş, mevzuat ve yargı içtihatlarını eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek için çaba gösterebilir.
12   En az bir yabancı dilde, kamu hukuku alanında bilimsel düzeyde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilir.
13   Toplumsal gelişmeleri ve özellikle kamu hukuku alanında ilerlemeleri takip edip, tanıtarak, hukukun gelişmesine ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
14   İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşanması için çaba gösterir.
15   Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu hukuku doktora diploması, akademik alanda ilerleme sağlanmasının yanında üniversitelerde yardımcı doçentlik kadrolarında istihdam edilme olanağı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Doktora Programında, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz kredi olması şartıyla, en az yedi ders alınması mecburiyeti vardır. Derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Aşağıda kamu hukuku doktora programı için öğrencilerin alabileceği zorunlu ve seçmeli dersler ve bunların kredilerine ilişkin tablo verilmiştir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 6039 HUKUK ARAŞTIRMALARINDA METOD ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 KMH 6001 DİSİPLİN HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 KMH 6003 İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE HAL YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 KMH 6027 EKONOMİK İDARE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 KMH 6023 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 KMH 6025 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 KMH 6017 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU SORUŞTURMA EVRESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMH 6008 İDARE HUKUKU AÇISINDAN SERMAYE PİYASASI KURULU SEÇMELİ 3 0 10
B 2 KMH 6026 DEVLET ORGANİZASYON HUKUKU VE TEMEL HAKLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 KMH 6034 TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 KMH 6030 VERGİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 KMH 6032 ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 KMH 6024 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KOVUŞTURMA EVRESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 KMH 6035 MEMUR HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 KMH 6037 TEMEL HAKLARIN KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 KMH 6045 ENERJİ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 KMH 6043 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL HAKLARA MÜDAHALELER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 KMH 6041 KAMU İCRA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları m. 22de açıklanmıştır.
Genel olarak bir yarıyıl içerisinde bir vize ve bir final yapılmaktadır. Bununla beraber öğrenciler öğretim üyelerinin ders işleme tarzına göre belirli alanlarda ödevler ve seminer çalışmaları ya da yüksek mahkeme kararları incelemeleri yapmaktadırlar. Anılan çalışmalar da yarıyıl içi çalışması adı altında notlandırılmaktadır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı yarıyıl içi çalışma verilmişse %40, yarıyıl içi çalışma verilmemişse %60ın altında olamaz.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yusuf Karakoç
Tel: 420 41 80
e-posta: yusuf.karakoc@deu.edu.tr