DERECE PROGRAMLARI

: Özel Hukuk Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1982 yılında faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli gelişmeyi kendine amaç edinerek, hedefi evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda lisansüstü eğitimin ikinci ve en önemli aşamasını oluşturan doktora eğitimi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde, Özel Hukuk Doktora programı açılmaktadır.

Kazanılan Derece

Özel Hukuk Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, hukukun kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim yüksek düzeyde hukukçu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada, araştırmaya dayalı bir eğitim süreci sonucunda, ulusal ve uluslar arası gelişmeler takip edilerek, değerlendirilecektir. Hukuki sorun ve uyuşmazlıkların tespit edilerek çözümlenmesini sağlayan bir birikim hedeflenmektedir. Bu eğitim sonucu, hukuki muhakeme yetisiyle donatılmış, eleştirel düşünme ve bireyleri ve toplumu hukuki konularda aydınlatabilme yeteneği de geliştirilecektir. Uluslararası akademik platformlarda bilimsel çalışma yapıp, görüş ve bildiri de sunabilen uluslararası düzeyde hukukçu yetiştirilmesi de temel hedeflerdendir.
Özel hukuk doktora programı süresince ders aşamasında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Usul hukuku gibi özel hukukun temel alanlarına ilişkin dersler verilir. Ders aşamasının ardından özel hukuk alanında temel bilgilerin ölçüldüğü yeterlilik sınavı gelir. Bu sınava girmeden önce süresi 6 ay ila 1 yıl arasında değişen bir hazırlık aşaması mevcuttur. Doktora yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yeterlilik sınavında, öğrenci bir jüri önünde kendisine sorulan özel hukuka ilişkin soruları cevaplar. Bu sınav sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenci, doktora tez danışmanın gözetiminde doktora tezini yazar. Tez aşaması da 2 ila 4 yıl arasında bir süreci kapsar. Tezini, danışmanın da aralarında bulunduğu bir jüri önünde savunan öğrenci, bu savunmanın jüri tarafından başarılı bulunması halinde özel hukuk doktoru unvanını alacaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Genellikle yüksek lisans yeterliliklerine dayalı özel hukuk alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte özgün bir hukuki konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilir, tasarlayabiir, uygulayabiir ve sonuçlandırabilir.
2   Özel hukuk alanında bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
3   Özel hukuk alanının ilişkili olduğu (kamu hukuku yanında, iktisat, ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi) disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
4   Özel hukuk alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve hukuk ile ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanmıştır.
5   Özel hukuk alanında, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabilir, tasarlayabilir, uyarlayabilir ve uygulayabilir.
6   Özel hukuk ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
7   Özel hukuk alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi hukuk alanında uygulayan yayımlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunur.
8   Özel hukuk alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlayarak, hukuk alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
9   Özel hukuk ile ilgili, özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
10   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, özel hukuk ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
11   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren, özellikle özel hukuk normlarını eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
12   Özel hukuk alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve değerlerin gelişimini destekleyebilir.
13   Özel hukuk ile ilgili uzman bir topluluk içinde, özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
14   Akademik ve profesyonel bağlamda, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine özel hukuk açısından katkıda bulunur.
15   Özel hukuk alanında, en az bir yabancı dilde ileri düzeyde (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C 1 Düzeyi), yazılı, sözlü ve görsel konularda iletişim kurabilir ve tartışabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Özel hukuk doktora diploması, akademik alanda ilerleme sağlanmasının yanında üniversitelerde yardımcı doçentlik kadrolarında istihdam edilme olanağı sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Doktora Programında, öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz kredi olması şartıyla, en az yedi ders alınması mecburiyeti vardır. Derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Aşağıda özel hukuk doktora programı için öğrencilerin alabileceği zorunlu ve seçmeli dersler ve bunların kredilerine ilişkin tablo verilmiştir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZH 6037 HUKUK ARAŞTIRMALARINDA METOD ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 ÖZH 6007 ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÖZH 6017 REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANLAŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ÖZH 6063 GENEL İŞLEM KOŞULLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 ÖZH 6039 YENİ TBK VE BORÇLAR HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI (GENEL HÜKÜMLER) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 ÖZH 6061 AB SÖZLEŞMELER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖZH 6027 BİREYSEL İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZH 6024 İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 ÖZH 6026 ANONİM ORTAKLIKDA ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 ÖZH 6046 MEDENİ USUL HUKUKUNUNTEMEL KAVRAM VE KURALLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 ÖZH 6038 ÖZEL HUKUK BOYUTU İLE SAĞLIK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 ÖZH 6040 YENİ TBK VE BORÇLAR HUK.GÜNCEL SORUNLARI (ÖZ. HÜKÜMLER) SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 ÖZH 6030 TİCARİ TEMSİL SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ÖZH 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 ÖZH 6298 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 ÖZH 6071 TOPLU İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 ÖZH 6073 KANUN YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 ÖZH 6075 İŞ HUKUKUNDA ESNEKLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 ÖZH 6081 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 ÖZH 6083 HASILAT PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 ÖZH 6085 BANKA TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖZH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖZH 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları m. 22de açıklanmıştır. Genel olarak bir yarıyıl içerisinde bir vize ve bir final yapılmaktadır. Bununla beraber öğrenciler öğretim üyelerinin ders işleme tarzına göre belirli alanlarda ödevler ve seminer çalışmaları ya da yüksek mahkeme kararları incelemeleri yapmaktadırlar. Anılan çalışmalar da yarıyıl içi çalışması adı altında notlandırılmaktadır. Yarıyıl sonu sınav notunun ağırlığı yarıyıl içi çalışma verilmişse %40, yarıyıl içi çalışma verilmemişse %60ın altında olamaz. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (83 AKTS), seminer (3 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. A.Melda SUR
Tel: (90) (232) 301 6120 - 301 6005
e-posta: melda.sur@deu.edu.tr.