DERECE PROGRAMLARI

: Arkeoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2000 yılında eğitime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Farklı uzmanlık alanlarından verilen dersler sayesinde öğrencinin kendini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Öğrencinin araştırma gücünü geliştirerek belirli konularda uzmanlaşması hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Arkeoloji Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Alan içerisinde özgün bir konuya sahip olduğu uzmanlık bilgisi ile yaklaşabilme, konunun gereği olan çalışmalarda güncellenmiş bilgileri, tartışmaları kullanabilme, diğer disiplinlerin sunularından faydalanabilme, çalışmayı etik kurallara uygun olarak sözlü ve yazılı oluşturabilme. Bu sürecin sonunda arkeoloji bilimine bir yenilik getirebilme, yeni bir yöntem oluşturabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uyarlayabilme.

Temel Program Kazanımları

1   İlk planda Arkeoloji biliminin zamansal sınırlarını oluşturan süreçte ve ikinci planda bu sürecin devamı niteliğindeki zaman parçalarında Ege ve Akdeniz havzasındaki uygarlıklar, bu uygarlıkların maddi kültür kalıntıları üzerinde uzmanlaşma ve bilimsel çalışmalar yapabilme.
2   Bilimsel çalışma yürütebilme ve bunu yayına dönüştürme konularında yetkinlik kazanabilme.
3   Bilimsel gelişmeleri kullanabilme, disiplinde birbirine alternatif değişik düşüncelerin var olduğunu, farklı görüşler olabileceğini kabullenebilme.
4   Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde arkeoloji biliminin gerektirdiği bilgi ve becerileri yenileyebilme.
5   Diğer beşeri ve sosyal bilimlerin perspektifinden de yararlanarak ilgili alanı kavrayabilme ve fikir yürütebilme, değerlendirebilmek için gerekli soruları sorabilme, disiplinler arası bakış açısını sürdürebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Doktora Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Doktora dersleri 3 sömestr halinde düzenlenmiştir. Bir öğrenci her sömestr bir adet zorunlu ve iki adet seçimli ders almalıdır. Mezun olabilmek için Uzmanlık Alanı ve Tez kredileriyle birlikte 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 6021 KLASİK ARKEOLOJİDE YAYIN UYGULAMALARI I ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 ARK 6069 HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE İYONYA I (İNG) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 ARK 6071 HELEN VE ROMA BRONZ SANATI I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ARK 6073 ROMA SİVİL MİMARİSİ VE YAŞAM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ARK 6075 ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİ VE UYGARLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ARK 6085 AVRASYA'DA TÜRKLERİN ERKEN ARKEOLOJİK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 ARK 6079 ANADOLU KÜLTLERİ VE AGONLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 ARK 6081 NÜMİZMATİK İNCELEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 ARK 6083 ARKEOMALZEMELER VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ARK 6077 ARKEOLOJİK RESTORASYON I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 6024 KLASİK ARKEOLOJİDE YAYIN UYGULAMALARI II ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 ARK 6006 AGORA VE İLİŞKİLİ YAPILAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 ARK 6026 HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE İYONYA II (İNG) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 ARK 6028 ANTİK ÇAĞDA DOĞU AKDENİZ'DE CAM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 ARK 6042 YAYIN ELEŞTİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 ARK 6032 ARKEOLOJİK RESTORASYON II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 ARK 6044 ANADOLU?DA HELENİSTİK DÖNEM SERAMİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ARK 6046 ATTİKA SERAMİĞİNDE STİLLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 ARK 6030 HELEN VE ROMA BRONZ SANATI II SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 ARK 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 ARK 6067 PRATO HİNT AVRUPA TEZLERİNE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 ARK 6035 ANADOLU'DA GEÇ ANTİK ÇAĞ TOPLUMU VE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 ARK 6043 KLASİK ARKEOLOJİDE YAYIN UYGULAMALARI III SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 ARK 6059 MİTOLOJİNİN YUNAN SANATINA ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 ARK 6057 ROMA MİMARLIK VE MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 ARK 6039 BİLİMSEL İNCELEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (87 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Binnur GÜRLER
Tel: 0232 3018723
Fax: 0232 4539093
e-posta: binnur.gurler@deu.edu.tr