DERECE PROGRAMLARI

: Felsefe ve Din Bilimleri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, alanında akademik düzeyde bilgi edinebilen; bilgi, analiz ve sentez gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler. Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programında 15 öğretim üyesi ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek tez kütüphanesi ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırmalarla uzman düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşma yeteneği kazanır.
2   Bilimsel çalışma ve araştırma yaklaşımlarını, yöntem ve tekniklerini araştırma ve çalışmalarında uygular.
3   Disiplinlerarası özgün ve bilimsel araştırma ve projeler yapar.
4   Etik ölçütlere ve ilkelere uygun olarak bilimsel araştırmalarda bulunur.
5   Doğru ve tutarlı düşünmenin formel yollarını argümanlarında ve çalışmalarında kullanır.
6   Gerek insanlık tarihi boyunca gerekse İslam düşünce tarihindeki varlık, bilgi, doğa, sanat, ahlak, insan, Tanrı, nübüvvet, siyaset, bilim vb. gibi konularla ilgili sistematik ve felsefi analizlerde bulunur.
7   Tanrı, Tanrı-alem, din-bilim, din-sanat, din-bilgi ilişkisi gibi problem alanlarındaki farklı yaklaşımları karşılaştırır, tahlil eder ve yeni yaklaşımlar geliştirme beceresi kazanır.
8   Ahlâk felsefesinin mutluluk, yetkinlik, erdem gibi klasik sorunlarını, çevre, meslek, iş, siyaset, yoksulluk, çalışma, hayatın anlamı vb. gibi modern sorunlara yönelik etik yaklaşımları karşılaştırır, analiz eder ve yeni yaklaşımlar ve açılımlar sunar.
9   Tarihte ve günümüzdeki çeşitli dinleri, inançları ve yeni dini hareketleri tarihsel ve fenomenolojik açıdan inceler, karşılaştırmalar yapar ve dinler arası ilişkilerin mahiyetini ve sorunlarını irdeler.
10   Din, din-toplum ilişkisi, Türkiye ve Dünya daki dini akımlar gibi konularla ilgili klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını karşılaştırarak değerlendirir ve bu alanlarda özgün sosyolojik çalışmalar ortaya koyar.
11   Birey-din ilişkisi, dinî hayat, dinî tecrübe gibi konularda psikolojik yaklaşımlara uygun olarak teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirir.
12   Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve etkili iletişim kurabilme yaklaşımlarını ve tekniklerini tartışıp yeni yaklaşım ve teknikler geliştirir.
13   Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği bilgi, birikim, yetkinlik ve yaklaşımları, yaptığı araştırmalar ve çalışmaları çeşitli yollarla toplumla paylaşır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programında ders dönemi 3 yarıyıldır. Bütün dersler seçimliktir. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. 3 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterlilik sınavına girerler. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora tezini hazırlar ve savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FDB 6061 İSLAMDA EĞİTİM KURAMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 FDB 6161 HİNDU MİSTİSİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 FDB 6067 BATI'DA DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 FDB 6069 DİN EĞİTİMİ KURUMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 FDB 6071 İSLAM'DA MEŞŞAİLİĞİN ELEŞTİRİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 FDB 6073 DİL VE MANTIK I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 FDB 6075 BİR DİN FELSEFİ PROBLEM OLARAK DİN-SANAT İLİŞKİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 FDB 6077 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 FDB 6079 DOĞU DİNLERİ VE İSLAMİYET SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FDB 6081 MAX WEBER VE TÜRKİYE'DEKİ ETKİLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 FDB 6083 TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 FDB 6085 ESKİ VE ORTAÇAĞ DİN FELSEFESİ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 FDB 6087 KARŞILAŞTIRMALI DİN ARAŞTIRMALARININ ANASORUNLARI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 FDB 6089 DİNE BİLİŞSEL YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 FDB 6091 SEKÜLERLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 16 FDB 6093 YENİ DİNİ HAREKETLER I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 17 FDB 6095 İSLAM MANTIK TARİHİ VE FARABİ MANTIĞI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 18 FDB 6101 KLASİK ETİK METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 19 FDB 6125 DİN SOSYOLOJİSİNE KLASİK VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
G 20 FDB 6129 SLAM KÜLTÜRÜNDE MANTIK ELEŞTİRİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 21 FDB 6131 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARINA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 22 FDB 6133 OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 10
G 23 FDB 6127 ESKİ MISIR VE MEZOPOTAMYA İNANÇLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 24 FDB 6153 KARŞILAŞTIRMALI DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 25 FDB 6155 DİNSEL GELİŞİM PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 26 FDB 6157 HÜMANİSTİK VAROLUŞCU PSİKOLOJİ VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 10
G 27 FDB 6159 GÜNÜMÜZ YAHUDİ MEZHEPLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 28 FDB 6057 İSLAM BİLİMLERİNDE ANLAMA VE YORUMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FDB 6058 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 FDB 6124 YAHUDİ MİSTİSİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 FDB 6064 İNSAN BİLİMLERİNDE ANLAMA VE YORUMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 FDB 6066 ÇAĞDAŞ BATI FELSEFESİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 FDB 6068 DİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 FDB 6072 İSLAMDA MEŞŞAİLİĞİN ELEŞTİRİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 7 FDB 6074 DİL VE MANTIK II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 8 FDB 6076 TASAVVUF PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 9 FDB 6078 DİN EĞİTİMİ KURUMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 10 FDB 6080 MODERN DÖNEM DİN FELSEFE TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 11 FDB 6082 MAX WEBER VE TÜRKİYE'DE ETKİLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 12 FDB 6084 DİNİ TECRÜBE SEÇMELİ 3 0 0 10
B 13 FDB 6086 KARŞILAŞTIRMALI DİN ARAŞTIRMALARININ ANA SORUNLARI II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 14 FDB 6088 BİLGİ SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 15 FDB 6090 TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 16 FDB 6092 YENİ DİNİ HAREKETLER II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 17 FDB 6094 RETORİK SEÇMELİ 3 0 0 10
B 18 FDB 6096 MODERN ETİK METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 19 FDB 6100 DİNİ SEMBOLLER SEÇMELİ 3 0 0 10
B 20 FDB 6106 DİN FELSEFESİNİN ANA SOR.(USUL VE YÖNTEM) I) SEÇMELİ 3 0 0 10
B 21 FDB 6108 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK SİYASET İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 22 FDB 6112 BATI TOPLUMU VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 10
B 23 FDB 6114 İSLAM KÜLTÜRÜNDE METAFİZİK ELEŞTİRİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 24 FDB 6116 DİN EĞİTİMİNDE SOSYO- KÜLTÜREL TEORİLER SEÇMELİ 3 0 0 10
B 25 FDB 6118 DİN VE ŞİDDET SEÇMELİ 3 0 0 10
B 26 FDB 6120 BİLİŞSEL VE EVRİMSEL DİN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 27 FDB 6122 GÜNÜMÜZ HIRİSTİYAN MEZHEPLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 28 FDB 6062 İSLAMDA EĞİTİM KURAMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 FDB 6196 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 FDB 6117 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 FDB 6059 DİNİ HAYATIN BOYUTLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 FDB 6169 HIRİSTİYAN MİSTİSİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 FDB 6097 MANTIKTA DİYALEKTİK (CEDEL) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 FDB 6103 TARİHSEL ANADOLU DİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 FDB 6065 18. YÜZYIL BATI FELSEFESİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 FDB 6167 HİNDU VE BUDİST MEZHEPLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FDB 6107 PSİKOTERAPİ VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 FDB 6109 DİN FELSEFESİNİN ANA SORUNLARI:USUL VE YÖNTEM II SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 FDB 6111 İSLAM'DA EĞİTİM KURAMLARI III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 FDB 6115 BİLİM ETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 FDB 6121 İBNİ SİNA METAFİZİĞİ VE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 FDB 6123 YAHUDİLİK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 FDB 6147 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 FDB 6135 BİR DİN FELSEFESİ PROBLEMİ OLARAK DİN-SANAT İLİŞKİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 FDB 6137 GÜNDELİK HAYAT VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 FDB 6141 KUR'AN'A SOSYOLOJİK YAKLAŞIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 FDB 6139 FENOMENOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 FDB 6143 İSLAM KÜLTÜRÜNDE PSİKOLOJİ ELEŞTİRİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 22 FDB 6145 DİN EĞİTİMİ KURUMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 23 FDB 6149 POSTMODERN DİN EĞİTİMİ MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 24 FDB 6151 DİNİ ÇOĞULCULUK VE DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 25 FDB 6163 DİNSEL İMGE VE SEMBOLLERİN PSİKOTERÖPATİK FONKSİYONLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 26 FDB 6165 TRAVMA PSİKOLOJİSİ VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 10
G 27 FDB 6070 HRİSTİYANLIK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 28 FDB 6105 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FDB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FDB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FDB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FDB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FDB 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunnda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Adil ÇİFTÇİ
Tel: 0232 412 00 28
Fax: 0232 224 18 90
e-posta: adil.ciftci@deu.edu.tr