DERECE PROGRAMLARI

: Temel İslam Bilimleri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı, Tesfsir ve İslam Hukuku bilim dallarından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesindeki her bir bilim dalında Doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Toplam 4 senelik tez dönemini de kapsayan eğitim süresi vardır.

Kazanılan Derece

Temel İslam Bilimleri Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programında 21 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek tez kütüphanesi ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Temel İslam Bilimleri açısından kaynak dil konumundaki Arapça'yı temel eserleri anlayıp-yorumlayabilecek düzeyde bilir.
2   Tarih boyunca İslam toplumlarında etkili olan farklı din anlayış ve yorumlarını temel kaynaklara başvurarak tanır.
3   Yaşayan dinî ve fikrî akımları tanır ve değerlendirebilir.
4   Kaynaklarda bulunan bilgi ve verileri eleştirel okuma ve değerlendirmeye tabi tutabilir.
5   Metinlerde bulunan verileri epistemolojik ve ahlâkî açıdan temellendirip ve değerlendirebilir.
6   Alanıyla ilgili temel sorunları farklı yönlerden analiz edebilir; sentezlere ulaşabilir.
7   Alana uygun araştırma yöntemlerinden yararlanarak özgün çözümler üretebilir.
8   Alanın, ilişkili olabileceği diğer alanlar hakkında yeterli birikim edinerek interdisipliner çalışmalar yapabilir.
9   Edindiği bilgileri ve ürettiği özgün sonuçları bilimsel yöntemlere uygun, yazılı ya da sözlü sunabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenciler I. yy'da 3 (üç); II. ve III. yy' da ise 2 (iki) seçimlik ders seçeceklerdir. Tez çalışması 150 ECTS Toplam 240 ECTS dir. Uzmanlık Alanı Dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilecektir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİS 6367 HADİS I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 TİS 6431 İLERİ HADİS USULÜ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 TİS 6371 KELAM TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 TİS 6373 KELAM METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 TİS 6375 İSLAM MEZHEPLERİ METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 TİS 6377 ARAP DİLİ VE BELAGATI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 TİS 6379 KLASİK ARAP EDEBİYAT TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 TİS 6381 MODERN ARAP EDEBİYATI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 TİS 6383 TEFSİR TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 TİS 6385 TEFSİR METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 TİS 6387 İSLAM HUKUKU ( ÖZEL HUKUK)I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 TİS 6389 İSLAM HUKUK FELSEFESİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 TİS 6391 TEFSİR USULU I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 TİS 6393 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUKU METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 TİS 6399 MESNEVİ'YE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 16 TİS 6401 İCAZ-I KUR'AN I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 17 TİS 6403 KUR'AN'I ANLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE YÖNTEM I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 18 TİS 6407 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 19 TİS 6405 OSMANLI TASAVVUF METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 20 TİS 6409 ARAPÇA KLASİK METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 21 TİS 6411 HADİS METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 22 TİS 6413 SİSTEMATİK KELAM I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 23 TİS 6415 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 24 TİS 6417 TEFSİR I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 25 TİS 6419 GÜN. FIKIH PRO. VE KÜLLİ KAİDELER I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 26 TİS 6397 TÜRK TASAVVUF TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 27 TİS 6423 TEFSİR TARİHİ TARİHİ KLASİK I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 28 TİS 6425 MÜTEŞABİH AYETLERİN YORUMU SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 10
G 29 TİS 6427 TÜRK İSLAM HUKUK TARİHİNDE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ VE MECELLE-İ AHKAM-I ADLİYE SEÇMELİ 3 0 0 10
G 30 TİS 6429 BASIN ARAPÇASI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 31 TİS 6369 HADİS TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİS 6132 HADİS II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 TİS 6226 HADİS KAYNAKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 TİS 6136 HADİS TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 TİS 6138 KELAM TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 TİS 6140 SİSTEMATİK KELAM II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 TİS 6142 KELAM METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 7 TİS 6144 İSLAM MEZHEPLERİ METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 8 TİS 6148 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 9 TİS 6156 ARAP DİLİ VE BELAĞATİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 10 TİS 6158 ARAP DİLİ VE EKOLLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 10
B 11 TİS 6170 MODERN ARAP EDEBİYATI II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 12 TİS 6172 TEFSİR II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 13 TİS 6174 TEFSİR TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 14 TİS 6176 TEFSİR METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 15 TİS 6178 İSLAM HUKUKU ( KAMU HUKUKU) II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 16 TİS 6180 GÜN. FIKIH PROB.VE KÜLLİ KAİDELER II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 17 TİS 6182 İSLAM HUKUKU FELSEFESİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 18 TİS 6184 TEFSİR USULÜ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 19 TİS 6188 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUKU METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 20 TİS 6190 İSLAM İKTİSAT HUKUKU II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 21 TİS 6192 OSMANLI TASAVVUF METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 22 TİS 6194 FUSUS'A GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 23 TİS 6196 OSMANLILAR DÖNEMİNDE TASAVVUF SEÇMELİ 3 0 0 10
B 24 TİS 6202 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 25 TİS 6204 İCAZ-I KUR'AN II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 26 TİS 6206 KUR'AN'I ANLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE YÖNTEM II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 27 TİS 6208 ARAPÇA KLASİK METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 28 TİS 6210 KLASİK ARAP EDEBİYATI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 29 TİS 6212 KUR'AN'I YORUMLAMADA HAKİKAT MECAZ SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 10
B 30 TİS 6214 TEFSİR TARİHİ KLASİK II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 31 TİS 6216 KIRAAT İLMİ VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 32 TİS 6218 ŞİA'NIN KUR'AN VE KIRAAT ALGISI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 33 TİS 6220 HUKUK FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 34 TİS 6222 BASIN ARAPÇASI II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 35 TİS 6224 İLERİ HADİS USULÜ II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 36 TİS 6134 HADİS METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 10
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TİS 6100 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 TİS 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 TİS 6162 KELAM SİSTEMİNDE MUTEZELİ EKOLÜ II SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 TİS 6443 TEFSİR YÖNTEMİ OLARAK MEANİ'L-KUR'AN GELENEĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 TİS 6313 TÜRKİYE'DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 TİS 6315 KLASİK ALEVİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 TİS 6317 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METODOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 TİS 6321 ARAP DİLİ VE EKOLLERİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 TİS 6325 MAKASID TEORİSİ VE ŞATİBİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 TİS 6327 İSLAM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 TİS 6329 MUKAYESELİ İSLAM CEZA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 TİS 6331 İSLAM HUKUKU METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 TİS 6333 KUR'AN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 TİS 6335 KUR'AN-I KERİM VE DİLBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 TİS 6337 ELMALILI VE MEVDUDİ'NİN MODERN TEFSİR İÇİNDEKİ YERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 TİS 6339 KUR'AN-I KERİM VE ANLAMBİLİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 TİS 6341 KUR'AN TERCÜME TARİHİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 TİS 6343 KUR'AN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 TİS 6197 OSMANLI TASAVVUF METİNLERİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 TİS 6345 TEFSİR TARİHİ (İŞARİ TEFSİR) III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 22 TİS 6349 BATIDA TASAVVUF HAREKETLERİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 23 TİS 6351 TASAVVUF TARİHİ LİTERATÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 24 TİS 6421 ARAPÇA KLASİK METİNLERİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 25 TİS 6223 MATURİDİLİK VE EŞ'ARİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 26 TİS 6225 KLASİK ARAP EDEBİYATI TARİHİ III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 27 TİS 6229 MODERN ARAP EDEBİYATI III SEÇMELİ 3 0 0 8
G 28 TİS 6231 HADİSTE SENED VE METİN KRİTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 29 TİS 6435 İSLAM HUKUKUNDA DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 30 TİS 6437 İSLAM HUKUKUNDA FETVA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 TİS 6439 İLM-İ HİLAF SEÇMELİ 3 0 0 8
G 32 TİS 6441 HADİS-KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE KÜLTÜREL HADİSÇİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 33 TİS 6311 ÇAĞDAŞ KELAMIN TEMEL SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİS 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR
Tel: 0(232) 412 00 11
E-posta: huseyin.yasar@deu.edu.tr
Faks: 0232 224 18 90