DERECE PROGRAMLARI

: Ekonometri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı 1986 yılında kurulmuştur. Ekonometri ABD Doktora Programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Ekonometri Bölümü matematik, istatistik ve yöneylem araştırmasından yararlanmak suretiyle, iktisat ve işletmeyle ilgili çeşitli sorunları analiz etmek ve en uygun kararların alınmasını sağlamak ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar. Programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Ekonometri Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Doktora Programını yürüten Ekonometri Bölümü 4 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ve 14 Araştırma Görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrenci ve ders kullanımındaki PC sayısı 2 adet olup hafta içi her gün saat 8.30 ile 19.00 arası kullanıma açıktır. Ekonometri Bölümünde iki adet seminer odası ve odalarda kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanlarındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2   Çalıştığı anabilim dalında özgün ve bilimsel eserler ortaya koyar.
3   Bağımsız şekilde bilimsel araştırmalar yapar.
4   Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanlarında edindiği teorik bilgiyi diğer disiplinlerle bir araya getirerek alanına akademik katkılar sağlar.
5   Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanlarında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak analiz yapar.
6   Gerek teorik ve gerekse uygulamaya yönelik olarak eleştirel bakış açısını geliştirir.
7   Sahip olduğu bilgi ve görüşü sunma ve savunma yetkinliğine sahip olur.
8   Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanabilecek nitelikte hazırlar.
9   Disiplinler arası bir şekilde akademik ve uygulamaya dönük çalışma yeteneğine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ekonometri doktora programı mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Diğer bölümlerden daha yoğun olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurebilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Ekonometri doktora programında dersler zorunlu ve seçimlik olup, 3 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde proje yazmak ve başarmakla yükümlüdürler. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. Programın derslerinde Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olabilme becerileri kazandırılır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKO 6081 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 3 EKO 6075 TAHMİNLEME MODELLERİ İÇİN KESİKLİ VE SÜREKLİ İSTATİSTİKSEL DAĞILIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 EKO 6077 DİSCRETE AND CONTİNUOUS STATİSTİCAL DİSTRİBUTİONS FOR ESTİMATİON MODELS SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 EKO 6083 BULANIK MANTIK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 EKO 6093 İLERİ MİKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 EKO 6087 DENEY TASARIMI VE VARYANS ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 EKO 6089 EKONOMETRİK ANALİZ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 EKO 6091 KISITSIZ OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 EKO 6085 EKONOMETRİK MODELLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EKO 6036 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL MODELLER ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 EKO 6016 EKONOMETRİK MODELLER II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 EKO 6022 STOKASTİK PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 EKO 6042 EKONOMETRİK ANALİZ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 EKO 6050 YANIT YÜZEYİ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 EKO 6046 İLERİ MAKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 EKO 6048 DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 EKO 6044 KISITLI OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKO 6045 İSTATİSTİKSEL DAĞILIŞ TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 EKO 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 EKO 6199 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 EKO 6051 ARDIŞIK ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 EKO 6053 STOKASTİK SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 EKO 6055 SEZGİSEL ALGORİTMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 EKO 6079 SÜREÇ HARİTALAMA VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 EKO 6069 FİNANSAL EKONOMETRİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 EKO 6071 FİNANSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 EKO 6073 İSTATİSTİKSEL KARAR TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 EKO 6067 YAPAY SİNİR AĞLARI VE GENETİK ALGORİTMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EKO 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKO 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EKO 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKO 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EKO 6099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve SBE Uygulama Esaslarınnın ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Tel: 0232 301 02 67
Fax: 0232 420 41 87
e-posta: s.ucdogruk@deu.edu.tr