DERECE PROGRAMLARI

: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı 1985 yılında başlatılmış ve bu güne kadar 74 mezun vermiştir. Programın amacı, çalışma yaşamı ile ilgili konularda bağımsız ve özgün bilimsel araştırmalar yapabilen, bu alanda bilgi ve yöntemleri oluşturma yeteneğine sahip bilim insanları yetiştirmektir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı araştırma ve eğitim faaliyetlerini 7 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı, disiplinler arası bir bakış açısıyla alanının evrensel ve çağdaş tezlerine ulaşmayı hedeflemiştir. Programın amacı, çalışma yaşamı ile ilgili konularda bağımsız ve özgün bilimsel araştırmalar yapabilen, bu alanda bilgi ve yöntemleri oluşturma yeteneğine sahip bilim insanları yetiştirmektir. Program Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Çalışma Sosyolojisi, Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları gibi dersleri içermektedir. Programda İngilizce, Almanca ve Fransızca seçimlik dersler (tüm derslerin %9u) bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyal Bilimler alanında eleştirel, yaratıcı ve özgün düşünme, sorun çözme, karar verme yoluyla bağımsız olarak yeni ve özgün bilgi üretme ile bilgiyi değerlendirme ve bilimsel gelişmeye ileri düzeyde katkıda bulunma yetkinliğine sahiptirler
2   Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika ve Endüstri İlişkileri alanlarında bilimsel araştırma ve eğitim tasarlayıp uygulayabilirler; özgün yayın ve çalışmalarla alanın bilimsel ve uygulamalı gelişimine katkıda bulunabilirler
3   İnsan Kaynakları, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanlarında bilimsel araştırma ve eğitim tasarlayıp uygulayabilirler; özgün yayın ve çalışmalarla alanın bilimsel ve uygulamalı gelişimine katkıda bulunabilirler
4   İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanlarında bilimsel araştırma ve eğitim tasarlayıp uygulayabilirler; özgün yayın ve çalışmalarla alanın bilimsel ve uygulamalı gelişimine katkıda bulunabilirler
5   İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı alanında bilimsel araştırma ve eğitim tasarlayıp uygulayabilirler; özgün yayın ve çalışmalarla alanın bilimsel ve uygulamalı gelişimine katkıda bulunabilirler

Mezunların İstihdam Profilleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri doktora derecesiyle akademisyen, araştırmacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli kamu kurumlarında yönetici ve uzman olarak istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde yönetici, uzman ve danışman gibi çeşitli görevler alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri doktora programında 4 zorunlu, 48 seçimlik ders, 1 uzmanlık alanı dersi ve 1 seminer dersi bulunmaktadır. Seçimlik derslerden 46?sı anabilim dalından, 2?si anabilim dalı dışından alınmaktadır. İlk 3 dönemin her birinde 2?şer adet seçimlik ders alınmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, izleyen dönemlerde tez hazırlamak ve savunmakla yükümlüdürler.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEK 6039 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 ÇEK 6005 YAPISAL UYUM POLİTİKALARI VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 ÇEK 6121 İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 ÇEK 6015 MEMUR VE İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 ÇEK 6017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 ÇEK 6007 EĞİTİM VE İSTİHDAM POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 İKT 6013 İKTİSADİ DOKTRİNLER SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 ÇEK 6043 SOSYAL HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 ÇEK 6071 ÜCRET YÖNETİMİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 ÇEK 6079 TÜKETİM EKONOMİSİ VE SOSYAL BİLİNÇ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 ÇEK 6081 SOSYAL POLİTİKANIN PSİKOLOJİK BOYUTLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 12 ÇEK 6083 İŞGÜCÜ PİYASASINDA AİLE POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 13 ÇEK 6093 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL POLİTİKA SEÇMELİ 3 0 0 10
G 14 ÇEK 6101 CONSUMERİSM AND SOCİAL COGNİTİON SEÇMELİ 3 0 0 10
G 15 ERA 6001 SOCİAL ENTREPRENEURSHİP AND SOCİAL POLİCY SEÇMELİ 3 0 0 10
G 16 ÇEK 6027 CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY SEÇMELİ 3 0 0 10
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEK 6058 UYGULAMALI İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ ZORUNLU 3 0 0 9
B 2 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 3 ÇEK 6060 BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR VE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 İKT 6048 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 ÇEK 6064 ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÇEK 6066 SOSYAL DIŞLANMA VE GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 ÇEK 6068 SOSYAL GÜVENLİK SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 ÇEK 6070 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 ÇEK 6072 MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE UYUŞMAZLIK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 ÇEK 6074 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE İŞ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 ÇEK 6076 SOSYAL DİYALOG VE UZLAŞTIRMA KURUMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 ÇEK 6078 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 ÇEK 6080 HUMANKAPİTAL İN DER WİRTSCHAFTLİCHEN UND SOZİALEN ENTWİCKLUNG SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 ÇEK 6084 DAVRANIŞSAL ÇALIŞMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 ÇEK 6086 YÖNETİM SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 ÇEK 6088 LİBERALLEŞME-SOSYAL HAYATIN EVRİMİ VE YENİ SOSYAL BİLİNÇ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 ÇEK 6090 LİBERALİSM, EVOLUTİON OF SOCİAL LİFE AND NEW SOCİAL CONSCİOUSNESS SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 ÇEK 6092 İSTİHDAMIN İNSANİ YÖNÜ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 ERA 6060 HUMAN SİDE OF EMPLOYMENT SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 ÇEK 6062 AB VE TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEK 6069 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 ÇEK 6198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 ÇEK 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 ÇEK 6047 AB VE TÜRKİYE'DE İSTİHDAM POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÇİN 6131 LE SYNDİCATS ET LES CONVENTİONS COLLECTİVES EN L?UNİON EUROPEENNE ET LA TURQUİE SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 ÇEK 6051 YAŞAM KALİTESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 ÇEK 6055 SENDİKA YÖNETİMİ VE PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 ÇEK 6057 BİREYSEL İŞ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 ÇEK 6059 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 ÇEK 6061 TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 ÇEK 6063 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÇEK 6065 İŞVERENİN CEZA SORUMLULUĞU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ÇEK 6067 İLETİŞİM YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 ÇEK 6085 KARİYER VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 ÇEK 6123 KÜRESEL TOPLUM VE SOSYAL EŞİTSİZLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 ÇEK 6127 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE TÜRK GENEL SAĞLIK SİGORTASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 ÇEK 6129 SOSYAL ÖĞRENME TEORİLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 ÇEK 6049 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN YÖNETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEK 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK
Tel: +90 232 301 07 26
Fax: +90 232 420 17 89
e-posta: t.demirbilek@deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, PK: 35160, Dokuzçeşmeler, Buca / İzmir