DERECE PROGRAMLARI

: Kamu Yönetimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Program, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Kamu Yönetimi Anabilim tarafından yürütülmektedir. Kamu Yönetimi Ana Bilim dalı, 2013- 2014 öğretim yılı itibarıyla 4 profesör, 1 doçent, 10 yardımcı doçentten oluşan öğretim üyesi kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Programda Yönetim, Siyaset Bilimi, Kentleşme ve Çevre ile Hukuk alanında seçimlik dersler mevcuttur. Ana Bilim dalı öğretim üyelerinin yanı sıra misafir öğretim üyeleri de doktora programında ders vermektedirler. Program geniş bir seçimlik ders havuzu içerdiğinden, kamu yönetiminde görev alan orta ve üst düzey personel kadar farklı disiplinlerde yüksek lisansını tamamlamış öğrencilere de açıktır. Geçmişten bu yana, farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli olan pek çok araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi Kamu Yönetimi alanında doktora eğitimini ana bilim dalımızda tamamlamıştır. Öğretim Üyesi Yetiştirme programı kapsamında farklı üniversitelere atanan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerini ana bilim dalımızda sürdürmeleri mümkündür.

Kazanılan Derece

Kamu Yönetimi Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İkinci Düzey (Yüksek Lisans) diploması; Mezuniyet ortalaması en az 80/100 ya da 3/4 olması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 60 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 60 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Doktora Bilim Sınavından en az 75 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Programı öğrencilere sahip oldukları teorik temeller çerçevesinde bağımsız araştırma yapma, olguları bilimsel yöntemle irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı amaç edinmiştir.

Temel Program Kazanımları

1   Kamu Yönetimi nin siyaset bilimi, yönetim, hukuk, kent ve çevre alanlarında doktora düzeyinde teorik bilgi birikimine sahip olur.
2   Çalışmalarıyla Kamu Yönetimi alanıyla ilgili teorik ya da pratik sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koyar
3   Kamu Yönetimi alt uzmanlık alanlarında veya başka alanlardaki araştırmacılar ile disiplinler arası çalışma yapar.
4   Kamu Yönetimi alanında yapacağı tez çalışmasıyla bilime yenilik getirerek katkı sağlayacak çalışmalar yapar.
5   Çalışma konusuyla ilgili bilimsel görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirir, analiz ve sentez yapar.
6   Bilimsel toplantılarda çalışmalarını sunar ve tartışır.
7   Çalışmalarını kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kesimin yararlanması için ilgili kurum ve örgütlere iletim usullerini bilir, bilimsel ortamlarda paylaşır.
8   Tez konusu ile ilgili bilimsel bir makaleyi ulusal bir dergide yayımlanacak düzeyde hazırlar.
9   Bilimsel proje koordinasyonlarında görev alır.
10   Doktora tezi konusunu ilgilendiren kuramları bilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu Yönetimi doktora programı mezunları Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Kentleşme ve Çevre ile Hukuk alanlarında kapsamlı akademik bilgiye sahip olarak mezun olurlar. Öğrencilerin sadece teorik kamu yönetimi uzmanlık bilgisine sahip olmakla kalmayıp, bilimsel araştırma yürütme, olguları bilimsel yöntemle irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma kapasitesi de kazanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile edinilen bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunların çok özel bir unvanı bulunmamakla birlikte, merkezi ya da kurumlarca yapılan sınavları başarmak kaydıyla hemen her kurumda çalışabilir, idari yargı hâkimliği, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık ve uzman yardımcılığı gibi kadrolara başvurabilirler. Ayrıca mahalli idarelerde istihdam edilme olanakları mevcuttur. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar ise bankalar, araştırma kuruluşları, şirketlerde istihdam olunabilirler. Bunun yanında mezunlarımız Kamu Yönetimi ve ilgili disiplinlerde çalışma yapmak üzere akademik kariyere de yönelebilmektedirler. Çok sayıda mezunumuz ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) kapsamında başka üniversitelerin sınavını kazanarak araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yine doktora ertesinde Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Kamu Yönetimi Doktora Programında öğrenciler toplam 13 seçmeli ders almak durumundadırlar. 3 dönem içinde toplam 37 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler, Kamu Yönetiminin, yerel,siyasi,ekonomik, hukuki, kurumsal, kalkınma ve sosyal boyutuna yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMY 6011 BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 KMY 6103 TÜRKİYE'DE LİBERAL VE MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 KMY 6021 BÖLGE YÖNETİMİNDE İDARİ VE SİYASAL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 KMY 6023 SİYASAL TOPLUMLAŞMA VE KİTLE HAREKETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 KMY 6025 TÜRKİYE'DE MODERNDEN POSTMODERNE BÜROKRASİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 KMY 6043 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 KMY 6039 BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 KMY 6047 TÜRKİYE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 KMY 6049 YEREL POLİTİKALARIN ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 KMY 6051 KAMU İŞYERLERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 KMY 6053 KAMU POLİTİKASI VE YASAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 KMY 6055 DEVLET ORGANİZASYON HUKUKU VE TEMEL HAKLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 KMY 6083 YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI VE MEKANSAL ANALİZLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 KMY 6097 PİERRE BOURDİEU SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 KMY 6101 AB'DE SİYASAL PARTİLER VE SİYASAL YAŞAM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 KMY 6005 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİKADA YENİ STRATEJİLER SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 6004 AB'DE ÇEVRE YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI POLİTİK ETKİLEŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 KMY 6006 KÜRESELLEŞMENİN KAMU PERSONEL REJİMİNE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 KMY 6008 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YENİ AÇILIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 KMY 6018 BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTERLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 KMY 6022 SİYASAL ÖRGÜTLER VE SİYASAL PARTİLER SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 KMY 6034 KÜRESELLEŞEN DEMOKRASİ VE AB'DE YABANCILARIN YEREL DÜZEYDE KAMUSAL HAYATA KATILIMI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 KMY 6052 TÜRKİYE'DE MODERNİST VE TOPLUMCU DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 KMY 6040 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 KMY 6042 KÜRESELLEŞME, DEVLET VE SINIFLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 KMY 6044 KÜRESELLEŞME VE GÖÇ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 KMY 6046 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 KMY 6048 KADINLARIN İNSAN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 KMY 6050 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 KMY 6036 KIYI VE DENİZ ALANLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 KMY 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 KMY 6100 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 KMY 6059 KENTLER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 KMY 6061 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SİYASAL BÜTÜNLEŞME POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 KMY 6073 DİSİPLİN HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 KMY 6067 ÇEVRESEL ETKİ PROJELERİ (ÇED) VE STRATEJİSİ ÇEVRESEL PLANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 KMY 6069 HÜKÜMET SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 KMY 6079 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 KMY 6107 AVRUPA KONSEYİ VE YERELYÖNETİMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 KMY 6075 MEZARLIKLAR VE MEZARLIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 KMY 6077 YÖNETİM VE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 KMY 6081 YÖNETİM FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 KMY 6085 BÜTÜNLEŞİK SINIR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 KMY 6105 TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 KMY 6063 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE EGEMENLİK ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
 
4 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
6 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
8 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı teziyle beraber, ilgili dersler (84 AKTS), uzmanlık alanı dersi (6 AKTS) ve tez çalışması (150 AKTS) olmak üzere toplamda 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN
AKTS / DS Koordinatörleri: Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÜSTE ve Yrd. Doç.Dr. Metin ÖZDEMİR
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Dokuzçeşmeler Kampusu, 35390 Buca İZMİR - Telefon: 0 232 3010553
Eposta Adresi: zerrin.toprak@deu.edu.tr http://www.iibf.deu.edu.tr/bolumler.php bkod=5