DERECE PROGRAMLARI

: İş Sağlığı Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Halk Sağlığı AD SBE altında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalı Enstitünün kuruluş yıllarından bu yana eğitim vermektedir. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

iş Sağlığı Doktora

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 70 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması ve 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

6. Programdan mezun olabilmek için 90 ECTS karşılığı ders alması (12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı dersleri içinde olmak üzere) ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Temel Program Kazanımları

1   İş sağlığı alanında araştırmacılık, yürütücülük yapmak ve süreçleri yönetmek için gerekli kuramsal bilgi ve becerilere sahiptir
2   İş sağlığı ile ilgili durum ve süreçleri toplum ve birey ilişkilerini, çevreleyen sistemleri göz önünde bulundurarak değerlendirir
3   İş sağlığı ile ilgili durum ve süreçleri, eldeki bilgileri kanıta dayalı biçimde değerlendirerek ve disiplinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları sergileyerek yönetir
4   İş sağlığı ile ilgili sorunlara yönelik sorgulama sürecini etkin biçimde kullanarak, araştırma süreçlerini planlar, yürütür, sonuçlandırır
5   İş sağlığı alanında durum saptama yapar, riskleri belirler, değerlendirir, öncelikleri tanımla
6   İş sağlığı alanında sorunlara yönelik girişimleri planlar, yürütür
7   İş sağlığı alanında ilgili taraflarla, bireysel ve kurumsal düzeyde yazılı ve sözlü, açık, doğru ve etkin iletişim kurar
8   İş sağlığının kuramsal alanında bilimsel birikimini gereksinimler doğrultusunda geliştirip, insan gücü yetiştirir
9   İş sağlığının sağlık sistemleri, politikaları ve çevreleyen sistemlerle ilişkilerini değerlendirir, çözümler, uygulamaları belirler ve yürütür
10   İş sağlığı alanının değerlerini ve etik ilkelerini, yasal düzenlemelerini bilir, uygular ve geliştirir
11   İş sağlığı alanının gerektirdiği bilgi kaynaklarına ulaşabilir, bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanır

Mezunların İstihdam Profilleri

Program iş sağlığı alanında derin bilgi birikimi ve çözümleme becerileri sağlayarak adayların kamu ya da özel sektörde ya da akademik alanda araştırma odaklı bir kariyer sahibi olabilmeleri için kurgulanmıştır. Adayların kendilerini geliştirebilme becerisi edinmeleri, iş sağlığı ile ilgili risk değerlendirme gibi teknik becerilerin yanı sıra sorgulama ve araştırma planlama için gereken kuramsal alt yapıyı kazanmaları hedeflenmiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası pozisyona başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İŞS 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTRIMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 İŞS 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 İŞS 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 ERS 6027 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 İŞS 6064 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 İŞS 6063 İŞ SAĞLIĞI EPIDEMIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 12 İŞS 6062 İŞ KOLLARINA ÖZEL SAĞLIK SORUNLARI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 13 İŞS 6059 İŞ SAĞLIĞINDA KLINIK SORUNLAR SEÇMELİ 2 0 0 6
G 14 İŞS 6057 İŞ SAĞLIĞININ KONUSU VE ÇALIŞMA ALANLARI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 15 İŞS 6055 İŞ TOKSIKOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 16 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 17 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 18 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 19 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 20 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 21 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 22 İŞS 6056 İŞ SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 23 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 24 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 25 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 26 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 27 İŞS 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 28 İŞS 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 29 İŞS 6061 İŞ SAĞLIĞINDA ARAÇLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 30 İŞS 6060 İŞ FIZYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 İŞS 6065 İŞ SAĞLIĞINDA GÜNCEL KONULAR (SEMINER) SEÇMELİ 1 0 0 3
B 32 İŞS 6058 İŞ PSIKOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 33 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 34 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 35 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 36 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. O.Alp Ergör
e-mail: alp.ergor@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124001 - 24018