DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Parazitoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Parazitoloji AD, 1997 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıbbi Parazitoloji eğitimi almış öğretim üyeleri yer almaktadır. Tıbbi Parazitoloji Doktora programı 13.Ağustos.2001 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Parazitoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDs yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, adaylara tıbbi parazitoloji alanında ayrıntılı bilgi edinmesini, parazitoloji ve tıbbi parazitoloji alanında literatür tarama becerisini kazandırmak ve tıbbi parazitoloji araştırma konuları, olguları ve sorunları ile ilgili temel becerileri kazandırmayı sağlamaktır.Tıbbi Parazitoloji AD 2001 yılında doktora programına başlamıştır. Bu programın amacı, adaylara tıbbi parazitoloji alanında ayrıntılı bilgi edinmesini sağlamak, parazitoloji ve tıbbi parazitoloji alanında literatür tarama becerisini geliştirmek ve tıbbi parazitoloji araştırma konuları, olguları ve sorunları ile ilgili temel becerileri kazandırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir.
2   Parazitoloji alanı ile ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan sorunları çözmek üzere sorumluluk alır
3   Parazitoloji alanı ile ilgili çalışma ve projeleri bağımsız olarak planlar, yönetir ve uygular.
4   Parazitoloji alanı ile ilgili çalışma ve projelerin sonuçlarını değerlendirir, yorum getirir.
5   Bilimsel çalışmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanılması konusunda bilgi sahibidir.
6   Parazitoloji alanında edindiği ileri düzeydeki uygulama bilgilerine sahiptir, bu bilgileri laboratuarda ve ilgili birimde kullanır.
7   Parazitoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak laboratuar verilerini yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri getirir.
8   Laboratuar verilerini yazılı çerçevede teknolojik araçlar ile kayıt altına alır.
9   Parazitoloji bilimi ile ilgili saha çalışmalarını tasarlar, yürütür ve elde ettiği bilimsel sonuçları değerlendirir.
10   Parazitoloji alanında elde ettiği deneyimini ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda etkili ve profesyonel düzeyde sunar.
11   Edinmiş olduğu temel İngilizce bilgisini kullanarak, alanındaki uluslar arası bilimsel çalışmaları izler, yorumlar ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12   Parazitoloji alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye acık olumlu bir tutum sergiler.
13   Araştırma için gerekli veriler elde etmede bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.
14   Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, parazitoloji alanı ile ilgili güncel konuları topluma iletir ve toplumu bilgilendirmede yetkinliğe sahiptir.
15   Parazitoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğrenci her dönem 30 AKTS almalıdır. Toplam 240 AKTS nin 150 AKTS si tez çalışması olmalıdır. Doktora eğitimi süresince toplam 90 AKTS yi (12 AKTS Uzmanlık Alanı dahil) üç yarıyılda derslerden tamamlamalıdır. Ders alma süresi içinde ortak derslerden (Araştırma Kültürü, Araştırma Yöntemleri ve Aktarılabilir Beceriler) en az 20 AKTS, Disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden en az 20 AKTS almalıdır. Ayrıca, ortak dersler ile disiplin Temelli ve Laboratuar Becerileri derslerinden ve/veya başka programlardan ya da kurumlardan 20 AKTS ders alabilir. Öğrenci 1. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları I, 2. yarıyılda; Teze İlişkin Araştırma Konuları II dersini zorunlu olarak almalıdır. Öğrencinin ders döneminde etik dersi/ kursu alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PAR 6200 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 PAR 6300 TEZE İLIŞKIN ARAŞTIRMA KONULARI II ZORUNLU 3 0 0 10
B 3 PAR 6400 SEMINER SEMİNER 0 3 0 3
G 4 SBE 6064 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 SBE 6025 KALITATIF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 0 0 3
G 7 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 FAR 6060 FARMAKOLOJI VE TOKSIKOLOJIDE DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 2 0 6
G 9 SBE 6073 BIYOISTATISTIK (VERI ÇÖZÜMLEME) SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 SBE 6074 İŞ SAĞLIĞINDA RISKLER SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 ERS 6031 PARAZITOZLARDA SEROLOJIK TANI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 12 ERS 6029 KLINIK HELMINTOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 13 ERS 6028 KLINIK PROTOZOOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 14 PAR 6037 PARAZITLERIN BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 15 PAR 6036 KLINIK ÖRNEKLERIN PARAZIT KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 1 2 0 6
G 16 PAR 6034 PARAZITOLOJIDE ETKENSEL TANI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 17 PAR 6033 KLINIK ENTOMOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 18 PAR 6032 KLINIK HELMINTOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 19 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANIZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 4 0 12
G 20 SBE 6078 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II ZORUNLU 1 0 0 3
G 21 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 22 SBE 6075 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 23 BİO 6059 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 4 0 9
G 24 SBE 6076 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
G 25 SBE 6071 KIŞISEL GELIŞIM SEÇMELİ 1 0 0 3
G 26 SBE 6068 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 6
B 27 BİO 6061 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 28 SBE 6065 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 29 PAR 6030 ÖZEL PARAZITOLOJIYE GIRIŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 30 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 31 SBE 6062 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 32 PAR 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 33 PAR 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 34 ERS 6030 PARAZITOLOJIDE ETKENSEL TANI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 35 TBG 6101 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 36 TBG 6100 MOLEKÜLER BIYOLOJI VE HÜCRE BIYOLOJISI YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 2 2 0 9
B 37 SBE 6077 VERI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 38 TBG 6095 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 39 BİO 6060 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 40 BYF 6067 GÖRÜNTÜLEME TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 41 PAR 6035 PARAZITOZLARDA SEROLOJIK TANI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 42 SBE 6072 EPIDEMIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 43 SBE 6070 TIP EĞITIMI: TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 3
B 44 SBE 6069 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 45 FAR 6061 KLINIK TOKSIKOLOJI İLKELERI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 46 SBE 6066 ÖLÇÜM ARACI GELIŞTIRME SEÇMELİ 1 0 0 3
B 47 PAR 6031 KLINIK PROTOZOOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 240 ECTS kredisini (78 ECTS ders, 12 ECTS uzmanlık alanı ve 150 ECTS tez çalışması) Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Çiler AKISÜ
e-mail:ciler.akisu@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124540